We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Oriau gweithio ystwyth

Wrth weithio’n ystwyth, os yw’n cyd-fynd ag anghenion eich cwsmeriaid a’ch tîm, ceir y posibilrwydd o weithio unrhyw bryd rhwng 7am a 7pm, yn unol â’n Cynllun Amser Hyblyg oni bai bod gennych oriau gwaith sefydlog yn eich contract. Dylech sicrhau bod eich oriau contractiol yn cael eu dosbarthu’n synhwyrol ar draws yr wythnos waith ac yn ystyried y tîm yr ydych yn gweithio ynddo:

  • Nid yw hyn yn golygu gwasgu eich oriau i gyd gyda’i gilydd er mwyn cwblhau gwaith! Mae angen i’ch oriau gael eu gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener os ydych ar gontract llawn-amser neu wedi cytuno ar batrwm neu rota gweithio cytundebol;
  • Nid yw’n golygu gweithio gartref ar yr un diwrnod bob wythnos, h.y. dydd Gwener, na gadael yn gynnar bob dydd Llun; tîm ydym ni ac rydym yn dymuno rhoi anogaeth ar gyfer tegwch a chydweithio wyneb yn wyneb ar draws pob diwrnod o’r wythnos waith;
  • Mae’r cytundeb i weithio oriau hyblyg yn amodol ar gymeradwyaeth eich rheolwr a sefyllfa lle mae’n gwneud synnwyr o ran darparu gwasanaethau a’r tîm yr ydych yn gweithio ynddo.

Mae perfformiad yn y gwaith yn aml yn gwella gyda threfniadau gweithio hyblyg, ond lle ceir pryderon ynghylch eich perfformiad o ganlyniad i Weithio Ystwyth mae disgwyl i’ch rheolwr ymdrin â hyn gyda chi ac addasu eich trefniant gweithio ystwyth yn unol â hynny. 

Oriau gweithio ystwyth: Rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Digidol

Diweddarwyd y dudalen: 24/05/2017 15:14:24