We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Siarter Sefydliadol

Bydd uwch-reolwyr CSC yn: 

 • Croesawu newid diwylliannol.
 • Cytuno i herio prosesau sy’n rhwystr rhag gallu gweithio’n ystwyth.
 • Gweithio ar sail adnoddau a rennir nad ydynt yn ‘eiddo i’ Adrannau neu unedau.
 • Cynorthwyo staff a rheolwyr i weithio mewn ffordd ystwyth sy’n help i ddarparu gwell gwasanaethau.
 • Darparu mannau ac adnoddau addas i staff i gyflawni’u rôl.
 • Sicrhau, lle mae hynny’n bosibl, fod polisi desgiau clir yn cael ei fabwysiadu.

Fel rheolwr byddaf yn:

 • Croesawu newid diwylliannol.
 • Cytuno i herio prosesau sy’n rhwystr rhag gallu gweithio’n ystwyth.
 • Ymddiried yn fy staff i gwblhau tasgau o fewn yr amserlen a’r targedau y cytunwyd arnynt.
 • Darparu cynlluniau gwaith clir sy’n cyd-fynd â’r nodau a’r amcanion corfforaethol.
 • Annog fy staff i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.
 • Rheoli a chefnogi staff i weithio mewn ffordd ystwyth.
 • Peidio â neilltuo ystafell i fi fy hun yn awtomatig.

Fel gweithiwr byddaf yn:

 • Croesawu newid diwylliannol.
 • Cytuno i herio prosesau sy’n rhwystr rhag gallu gweithio’n ystwyth.
 • Cymryd cyfrifoldeb am gyflawni fy amcanion personol o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt.
 • Cytuno i gwblhau tasgau o fewn yr amserlenni a’r targedau y cytunwyd arnynt.
 • Cadw fy nghalendr yn gyfredol ac ar agor i weddill y sefydliad.
 • Sicrhau fy mod yn mewngofnodi ar Skype for Business bob dydd.
 • Diweddaru fy mhresenoldeb fel bod fy rheolwr yn gwybod ble ydw i ac a oes modd cysylltu â fi.
 • Sicrhau bod fy mhresenoldeb yn adlewyrchu’r hyn rydw i’n ei wneud ar unrhyw adeg.
 • Clirio fy nesg ar ddiwedd pob diwrnod gan sicrhau bod unrhyw ddeunydd cyfrinachol wedi’i gadw’n ddiogel.
 • Ceisio argraffu llai.

Diweddarwyd y dudalen: 22/02/2018 10:46:32