We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Monitro Cydymffurfiaeth

Cydymffurfiaeth

Mae rheolaethau COVID-19 newydd a gyflwynwyd mewn asesiadau risg newydd ac arferion gweithio diogel yn ogystal â gofynion cyfreithiol wedi golygu ei bod yn ofynnol i'r gwasanaethau weithio yn unol â safonau newydd. Mae'n hanfodol cyrraedd y safonau hyn er mwyn sicrhau iechyd, diogelwch a llesiant staff yn ogystal ag iechyd a diogelwch y cyhoedd a defnyddwyr gwasanaeth.

Beth yw monitro cydymffurfiaeth?

Monitro cydymffurfiaeth yw monitro gwasanaethau i weld pa mor dda y maent yn gweithredu'r ffyrdd newydd o weithio. Bydd yn ein helpu i sicrhau bod gwasanaethau'n rhedeg fel y dylent ac yn helpu i nodi meysydd o ddiffyg cydymffurfio a sicrhau bod gofynion polisi a chyfreithiol mewnol yn cael eu bodloni. Mae'n bwysig bod y gwasanaeth yn monitro eu gwasanaethau o bryd i'w gilydd er mwyn osgoi gwyriad.

Sut y byddwn yn monitro cydymffurfiaeth?

Cyhoeddwyd arolwg ar draws yr awdurdod i weithgareddau a gwasanaethau wedi'u hadfer a oedd wedi parhau i weithio drwy gydol pandemig Covid. Roedd y ffurflen yn cwmpasu meysydd cydymffurfio a oedd yn allweddol i sicrhau cydymffurfiaeth â pholisi mewnol a gofynion cyfreithiol. Mae enghreifftiau'n cynnwys (ond heb eu cyfyngu i):

  • Cadw Pellter Cymdeithasol
  • Hylendid Dwylo
  • Gorchuddion Wyneb
  • Dogfennaeth
  • Glanhau
  • Trefniadau Teithio

O'r ymatebion roedd yn bosibl nodi meysydd y byddai angen ymchwilio ac adnoddau pellach iddynt.


Sut y bydd cydymffurfiaeth yn cael ei mesur a'i monitro?

Bydd y ffurflen arolygu fisol yn cael ei monitro ar gyfer tueddiadau diffyg cydymffurfio a lle bo angen bydd y tîm iechyd a diogelwch yn cysylltu ymhellach.
Lle bo angen, bydd ymweliadau dirybudd yn cael eu cynnal gan y tîm iechyd a diogelwch.

Diweddarwyd y dudalen: 06/01/2021 16:21:29