We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Adnoddau Allanol A Chymorth

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth arnoch, siaradwch â'ch rheolwr, eich meddyg teulu neu rywun rydych yn teimlo'n gyffyrddus â nhw. Gall atgyfeiriad at ein Gwasanaeth Cymorth Llesiant fod o fudd i chi. Yn ogystal â'r wybodaeth a'r canllawiau sydd ar gael i chi yn fewnol, mae llawer o asiantaethau a sefydliadau cymorth allanol defnyddiol y byddem yn argymell i chi eu defnyddio pe bai angen cymorth pellach arnoch.  

Gweler isod nifer o ddolenni cyflym a fydd yn mynd â chi'n syth at yr asiantaethau cymorth sydd eu hangen arnoch. Fodd bynnag, rydym bob amser yn pwysleisio, os ydych chi'n teimlo ar unrhyw adeg bod eich iechyd meddwl yn dirywio, cysylltwch â'ch meddyg teulu, y gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau arferol, neu ewch i'r adran Damweiniau ac Achosion Brys mewn argyfwng iechyd meddwl. 

Remploy

Mae Remploy yn darparu cymorth cyflogaeth a sgiliau arbenigol i bobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd.

IAWN

Mae'r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am y gwasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol (LPMHSS) yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

GIG 111

Mae'r gwasanaeth 111 ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a gallwch ei ddefnyddio i gael gwybodaeth a chyngor am iechyd ac i gael mynediad at ofal sylfaenol brys.

Llinell Gymorth CALL

Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru. Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol, sy'n cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol: Rhadffôn: 0800 132 737 Neges Destun: 81066

Mind

Mae Mind yn darparu cyngor a chymorth ac yn anelu at rymuso unrhyw un sy'n cael problem o ran eu hiechyd meddwl. Llinell Ffôn Gymorth 0300 123 3393

Gofal Galar Cruse

Mae Cruse yn cynnig cymorth dros y ffôn, e-bost a'r we. Llinell gymorth: 0808 808 167.

Samariaid Cymru

Mae gan y Samariaid linell gymorth 24 awr: 116 123.

Byw Heb Ofn

Gall Byw Heb Ofn ddarparu help a chyngor i unrhyw un sy'n dioddef o gam-drin domestig ac unrhyw un sy'n adnabod rhywun sydd angen help.

Dewis Cymru

Dewch o hyd i sefydliadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol a all eich helpu i ymdrin â phryderon iechyd a llesiant amrywiol, gan gynnwys camddefnyddio alcohol a chyffuriau, ysmygu, cam-drin domest

Refuge

Cymorth trais domestig ar gyfer menywod a phlant. Llinell gymorth (rhadffôn) 24 awr genedlaethol ar gyfer cam-drin domestig: 0808 2000 247.

Gwirio Iechyd y GIG

Archwiliad iechyd yw hwn ar gyfer oedolion rhwng 40 a 74 oed sydd wedi'i gynllunio i adnabod arwyddion cynnar o strôc, clefyd yr arennau, clefyd y galon, diabetes math 2 neu ddementia.

Byw'n Dda y GIG

Cyngor, awgrymiadau, ac offer i'ch helpu i wneud dewisiadau iach o ran eich ffordd o fyw. Mae'n cynnwys cyngor ar lesiant meddyliol, ymarfer corff, maeth, pwysau iach, iechyd rhywiol, cymorth alcohol,

Diweddarwyd y dudalen: 20/05/2021 10:58:46