We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Ffair Iechyd a Llesiant Rhithwir

Dyddiad: 30/11/2020 - 4/12/2020

Diolch i bawb a fynychodd ein Ffair Iechyd a Llesiant Rithwir gyntaf erioed ddechrau mis Rhagfyr. Ar ôl wythnos o sesiynau hynod lwyddiannus, rydym yn falch o grynhoi'r sesiynau isod.

Gwnewch defnydd o’r recordiadau a'r adnoddau sydd ar gael, os nad oeddech yn gallu mynychu unrhyw un o'r sesiynau.

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth petai'ch wedi mynychu'r ffair neu beidio. Llenwch ein ffurflen adborth byr yma.

Crynodeb o'r Sesiynau

Dechreuodd Heather Fish bob dydd o'n hwythnos Iechyd a Lles gyda 5-10 munud o ymdawelu. Bob dydd, aeth â mynychwyr drwy wahanol fyfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar i roi dechrau iach i'r meddwl, ond hefyd i roi offer iddynt y gallant eu defnyddio drwy gydol y dydd ar eu pen eu hunain.

Cynhaliwyd y sesiwn hon gan ein tîm llyfrgelloedd a rhoddodd drosolwg manwl o'r ystod eang o adnoddau sydd ar gael i ni fel staff a thrigolion Sir Gaerfyrddin, ar-lein ac o fewn adeiladau ein llyfrgelloedd. Mae'r rhain yn cynnwys llyfrau ar-lein, llyfrau sain, mynediad i lyfrau comig, cylchgronau a chylchgronau, adnoddau plant, cyrsiau ar-lein fel dysgu iaith, a llawer mwy. Ymunwch â'r llyfrgell heddiw i gael gwybod beth arall sydd ar gael i chi!

Cafodd y sesiwn hon ei rhedeg gyda'n Hymarferydd Cymorth Lles a'n Tîm Iechyd a Lles a gwahoddodd reolwyr ledled yr awdurdod i rannu a thrafod pwysigrwydd cefnogi eu lles eu hunain a lles eu tîm. Roedd y sesiwn hon yn annog rhannu arfer da, heriau a brofiadwyd, ac yn rhoi arweiniad ar y camau a'r strategaethau ymarferol i wella gwydnwch a lles. Bydd sesiynau pellach sy'n canolbwyntio ar gefnogi lles ein rheolwyr yn cael eu cyfleu maes o law.

Roedd ein sesiwn Cwrdd â'ch Hyrwyddwyr Iechyd a Lles yn rhoi cyfle i staff gwrdd â rhai o'n Hyrwyddwyr Iechyd a Lles. Sesiwn sy'n seiliedig ar drafodaeth; darparodd yr Hyrwyddwyr adroddiad uniongyrchol ar y rôl, ac o'u profiadau.


Darganfyddwch pwy yw eich Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant, neu dewch yn Hyrwyddwr heddiw!

Gwahoddodd y sesiwn hon un o Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru i gyflwyno sgwrs gwrth-stigma gyda staff. Rhoddodd Connor, ein siaradwr gwadd, sgwrs fanwl a phersonol am sut y mae iechyd meddwl wedi effeithio arno a pham ei bod mor bwysig ein bod yn parhau i fynd i'r afael â'r stigma sy'n dal i amgylchynu iechyd meddwl mewn llawer o weithleoedd. Mae recordiad sain o'r sesiwn hon bellach ar gael i'r rhai a'i collodd.

Aeth Hywel Thomas a Delyth Davies o'n tîm Cymunedol Actif â ni drwy amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys chwaraeon cerdded, sesiynau 'Mums let's Move' a llawer mwy.


Dysgwch fwy am fentrau Cymunedol Actif, a chymryd rhan!

Arweiniodd yr Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant Gill Grennan-Jenkins y drafodaeth hon, gan rannu ei phrofiad personol o'i thaith gyda menopos a sut yr ymdriniodd â'i symptomau (sef rhai o'r rhai llai adnabyddus). Rhannodd Gill hefyd adnoddau gwych gan Dr sy'n arbenigo mewn cefnogi menyw sy'n perimenopausal. Dyma rai o'r adnoddau y mae Gill yn eu rhannu:

Recordio

Cyflwynwyd y sesiwn hon yn fyw gan un o dîm Actif a gynhaliodd sesiwn HIIT (hyfforddiant cyfnod dwysedd uchel) 30 munud. Dosbarthiadau HIIT yw un o'r dosbarthiadau niferus sydd ar gael i aelodau o'r ap Actif Unrhywle newydd felly rhoddodd hyn gyfle i staff roi cynnig arni. Roedd y sesiwn hon yn annog y staff i fod yn egnïol yn ystod y dydd ac yn dangos nad oes rhaid i ymarfer da gymryd gormod o amser bob amser!

 

Recordio


Cofrestrwch i Actif Unrhyw le heddiw!

 

 

Rhoddodd Heather Fish, hyfforddwr Ymwybyddiaeth Ofalgar profiadol, drosolwg o Minfulness yn y sesiwn ragarweiniol hon. Roedd y sesiwn yn cynnwys trosolwg o hanes Ymwybyddiaeth Ofalgar, a dau bractis a oedd yn caniatáu i'r gynulleidfa brofi'n uniongyrchol pa mor fuddiol ydyw.

Matthew Miller, sy'n ganwr côr angerddol, a drefnodd y sesiwn fwyaf pleserus o ganu a chwerthin. Aeth Matthew â phawb drwy gynhesu llais ac yna cyfres o Carolau Nadolig. Mwynhaodd pawb y sesiwn gymaint, trefnwyd un arall ar gyfer yr wythnos ganlynol.

 

Recordio

Cafodd y sesiwn hon ei rhedeg gan ein tîm Dysgu a Datblygu a chanolbwyntiodd ar fanteision dysgu parhaus i'n hiechyd meddwl a'n lles, gan ddysgu'n benodol i siarad Cymraeg. Mae rhai o'r manteision allweddol yn cynnwys hybu hyder, sefydlu trefn arferol, bod yn rhan o gymuned a chadw ein meddyliau'n egnïol. Dysgodd y rhai a oedd yn bresennol hefyd sut y gallant ymwneud â dysgu siarad Cymraeg drwy'r Awdurdod - cysylltwch â'r tîm Dysgu a Datblygu i gael gwybod mwy.

 

Recordio

Roedd y sesiwn hon yn gwahodd staff i ymuno â sesiwn ioga fyw a gyflwynwyd gan ein tîm Actif. Mae Ioga yn wych ar gyfer ein lles corfforol a meddyliol ac mae'n un o'r dosbarthiadau niferus a gyflwynir yn fyw bob wythnos drwy'r ap Actif Unrhyw Le. Roedd hwn yn gyfle gwych i staff roi cynnig ar ddosbarth ioga ysgafn yn rhad ac am ddim.


Cofrestrwch i Actif Unrhyw le heddiw!

Cyflwynwyd y sesiwn hon gan ein tîm Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau a roddodd drosolwg manwl o wasanaeth y tîm a'r ystod o gymorth y maent yn ei ddarparu i'r rhai y mae angen help arnynt. Roedd y sesiwn addysgiadol hon hefyd yn ymdrin â phwysigrwydd ystyried ein cymeriant alcohol ac yn darparu mynediad at amrywiaeth o adnoddau defnyddiol i'n helpu i gadw golwg ar ein harferion fel rhan o ofalu am ein hiechyd meddwl a chorfforol.

Recordio

Cafodd y sesiwn hon ei rhedeg gan Dean o Ffisiotherapi Cymru a roddodd sgwrs addysgiadol a rhyngweithiol yn canolbwyntio ar Arthritis. Dysgodd y rhai a oedd yn bresennol am rai o arwyddion ac achosion arthritis, yr ymddygiadau y gallwn eu mabwysiadu i leihau ein risg o ddatblygu arthritis, y gwahanol fathau o arthritis a gwahanol fathau o driniaeth ar gyfer y cyflwr.

Cyflwynwyd y sesiwn hon gan Nicola o Waverley Health Stores o Gaerfyrddin. Rhoddodd Nicola sgwrs addysgiadol am yr amrywiaeth o gynhyrchion llysieuol a fegan sydd ar gael yn y siop a phwysigrwydd defnyddio cynnyrch lleol ac organig. Dysgom hefyd 3 rysáit a ddewiswyd o fwydlen bwyty'r siop a chlywsom am wasanaethau eraill sydd ar gael gan gynnwys ffrwythau tymhorol a blychau llysiau i'w casglu a'u dosbarthu.

Recordio

I orffen yr wythnos, gwahoddwyd staff i fynychu e-goffi anffurfiol lle gallem ymlacio'r meddwl am 30 munud a chymdeithasu â chydweithwyr eraill dros de neu goffi, rhywbeth y mae llawer ohonom wedi'i golli ers gweithio o bell. Rhoddodd y sesiwn hon gyfle i staff gyfarfod â chydweithwyr o wahanol dimau ac adrannau, cael sgwrs heb boeni am bynciau sy'n gysylltiedig â gwaith ac ymlacio. Gobeithiwn gynnig sesiynau tebyg wrth symud ymlaen.

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 17/12/2020 14:05:14