We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Wythnos gweithredoedd caredigrwydd ar hap 2021

Hoffem ddiolch i bawb a gyflwynodd eu storïau neu brofiadau eu hunain o garedigrwydd – roedd yn wych darllen am y caredigrwydd yn ein cymunedau. Rydym wedi dewis rhai o'n hoff straeon, a gallwch nawr ddarllen y rhain isod.

Mam-gu Falch 

Roeddwn am rannu stori hyfryd am garedigrwydd a ddangosodd fy ŵyr gan fy mod yn falch iawn ohono. Yn ystod y cyfyngiadau symud y llynedd, pan nad oedd yn yr ysgol, dechreuodd fy ŵyr helpu'r cymdogion oedrannus gyda'u garddio. Byddai'n treulio oriau yn torri eu lawntiau’n neu'n chwynnu'r gerddi ac yn plannu blodau newydd heb ofyn am unrhyw beth am ei waith. Roedd yn weithred anhunanol a wnaeth wahaniaeth mawr i'r cymdogion yn ystod cyfnod anodd. 

Banc Bwyd Cwmaman 

Rwy'n gwirfoddoli bob dydd Gwener yn y banc bwyd a ddechreuodd fis Mai diwethaf yn gwasanaethu'r rhai mewn angen yn ein cymuned leol. Rwy'n gweithio fel rhan o dîm o wirfoddolwyr gwych sy'n rhoi o'u hamser i sicrhau bod teuluoedd mewn angen yn cael cymorth bob wythnos. Rydym yn pacio tua 50 o focsys bwyd yr wythnos ac yn eu dosbarthu i'r teuluoedd yn yr ardal. Mae gennym gefnogaeth dda gan y cyngor tref lleol, Cyngor Sir Caerfyrddin ac eraill, gwirfoddolwyr, staff rheoli'r Ganolfan a phobl a busnesau sy'n cyfrannu. Mae'n hyfryd cael eich amgylchynu gan gymaint o garedigrwydd a chyfrannu at y gymuned leol. 

Te Prynhawn Sypreis 

Yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf y llynedd, clywais gnoc annisgwyl ar y drws ar brynhawn dydd Llun. Cefais dipyn o sioc wrth gael te prynhawn gan gaffi lleol a oedd wedi cael ei ddosbarthu a'i anfon ataf i. Yna cefais neges yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw gan ffrind sy'n byw dramor yn cymryd cyfrifoldeb dros archebu'r te prynhawn i mi. Roedd yn sypreis hyfryd a helpodd i godi fy ysbryd yn ystod cyfnod anodd. Roedd y ffaith fod fy ffrind wedi meddwl amdanaf ac archebu’r te prynhawn i mi wedi fy ngwneud yn hapusach na bwyta'r te prynhawn hyd yn oed (Ond roedd yn flasus iawn fodd bynnag!) 

Caredigrwydd Cymdogol 

Yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf yn ôl ym mis Mawrth 2020, roeddwn yn byw mewn fflat bach ar y llawr cyntaf heb ardd nac unrhyw lecyn yn yr awyr agored. Roedd fy nghymydog a oedd yn byw ar y llawr islaw yn aros gydag aelod oedrannus o'r teulu mewn man arall ac yn garedig iawn wnaeth gynnig y defnydd o'i ardd i mi. Gyda pharciau a mannau agored ar gau i'r cyhoedd, roedd gallu eistedd y tu allan yn yr awyr iach a'r heulwen wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i'm llesiant. Dim ond unwaith yr oeddwn wedi cyfarfod â fy nghymydog ond byddaf bob amser yn gwerthfawrogi'r weithred garedig hon, roedd wedi fy helpu'n fawr yn ystod cyfnod anodd. 

Steve yr Archarwr 

Rydym yn byw mewn pentref bychan i'r gogledd o Gaerfyrddin sydd yng nghefn gwlad wedi'i amgylchynu gan olygfeydd hardd. Yn anffodus, nid yw pawb yn gwerthfawrogi'r ardal leol yr ydym yn byw ynddi ac mae problem wirioneddol yn y pentref wrth i’r lonydd gwledig heddychlon gael eu defnyddio fel man i daflu sbwriel. Mae mor ddigalon gweld pecynnau bwyd, pecynnau creision, cwpanau coffi gwag, caniau a photeli plastig yn cael eu taflu ar hyd yr ymylon glaswellt a sbwriel yn cael ei daflu yn y cloddiau. Mae'r sefyllfa wedi gwaethygu'n ddiweddar oherwydd cynnydd yn y traffig sy'n defnyddio'r lonydd gwledig bach hyn i deithio i Lanpumsaint o ganlyniad i gau'r ffordd ger Bronwydd. Mae'n siomedig iawn i feddwl bod gan rai pobl gymaint o ddiffyg parch at gefn gwlad, sy'n rhywbeth y dylem i gyd ymfalchïo ynddo a gwneud ein gorau glas i'w ddiogelu. Mae'n anodd deall pam mae pobl yn gwneud hyn a sut gallant feddwl bod yr ymddygiad hwn yn dderbyniol. Rydym yn lwcus iawn o gael Steve, ein harcharwr lleol sy'n byw yn y pentref ac sy'n cerdded o amgylch yr ardal yn rheolaidd gyda'i fachwr sbwriel a'i fagiau ailgylchu glas. Mae Steve yn rhoi oriau o'i amser i gasglu sbwriel yn ystod ei egwyl am ginio, ac yn ystod y nos ac ar benwythnosau. Ar un achlysur llwyddodd Steve i lenwi dwsin o fagiau glas yn llawn gwastraff ailgylchu. Mae'n bron yn anghredadwy pa mor gyflym y mae'r sbwriel yn cronni, ond does dim gwahaniaeth pa mor wael yw'r sefyllfa, nid yw Steve byth yn rhoi'r gorau i'r dasg ddi-ddiolch hon. Mae bob amser yn gwneud y gwaith ac yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r ardal leol. Mae'r byd angen mwy o bobl fel Steve sy'n ymfalchïo'n fawr mewn gofalu am gefn gwlad ac sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn ein cymuned leol. Mae'r weithred anhunanol hon yn helpu i adfer ffydd mewn dynoliaeth ac yn ein hatgoffa am yr hyn yw caredigrwydd. Fel y mae'r dywediad yn ei ddweud: ‘llawer o waith a wna llawer o ddwylo' felly beth am roi cynnig ar gasglu sbwriel yn eich cymuned leol i helpu i fynd i'r afael â'r broblem hon? Diolch yn fawr, rydych chi'n seren! 

Gweithred Gynnes 

Un bore'n ddiweddar, es allan i'm car heb sylweddoli pa mor oer y bu dros nos. Eisteddais yn fy nghar gyda'r injan yn rhedeg a'r ffaniau yn chwythu aer i geisio clirio'r ffenestr flaen. Roedd fy nghymydog yn digwydd bod y tu allan hefyd yn ceisio cael gwared ar y rhew oddi ar ei gar a sylwodd arnaf. Daeth draw a thywallt yr holl ddŵr o'i degell dros fy sgrin wynt a phob ffenestr o amgylch y car. Dim ond gweithred fach oedd hon, ond roeddwn wir yn gwerthfawrogi ei fod wedi fy helpu (a fy arbed rhag gorfod mynd yn ôl i'r tŷ i gasglu fy nhegell!). 

Y pethau bach 

Wrth fynd i mewn i archfarchnad Lidl yn ddiweddar gyda fy mab 4 oed (sy'n mynnu gwthio'r trolïau bach o amgylch y siop bob tro), sylweddolais nad oedd gen i ddarn arian punt yn fy waled. Roedd fy mab yn anhapus pan eglurais hyn iddo, gan ei fod eisoes yn aros i mi ryddhau'r troli o'r gadwyn.  
Yn y cyfamser, cerddodd dynes heibio (rwy'n cymryd ei bod yn ei 70au) a digwydd clywed y sgwrs. Edrychodd ar fy mab a heb feddwl ddwywaith, tynnodd ddarn arian punt o'i phwrs a'i roi iddo er mwyn iddo allu defnyddio'r troli. Roedd fy mab yn wên o glust i glust, ac er i mi geisio ei pherswadio i gael ei phunt yn ôl (nid oedd gennyf arian parod i'w gynnig yn gyfnewid iddi), gwrthododd. Mae'n debyg mai 4 wythnos yn ôl oedd hyn, ac mae fy mab yn dal i sôn bron bob dydd am y ddynes garedig a roddodd bunt iddo am y troli. 

Aelod Newydd o Staff 

Yr wythnos diwethaf bues yn cyfarfod ag aelod newydd o staff am y tro cyntaf yn y swyddfa. Fy ngweithred o garedigrwydd oedd prynu coffi a brownie i'r aelod o staff newydd o’r fan goffi.  

Diweddarwyd y dudalen: 25/02/2021 10:12:03