We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Arolygu Iechyd o Bell

Er mwyn sicrhau diogelwch ein holl staff ac yn unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch bresennol, ni fydd y tîm Iechyd Galwedigaethol yn cynnal eich adolygiadau blynyddol yn y ffordd arferol. 

Yn lle hynny, rydym yn gofyn i chi gwblhau Holiaduron Arolygu Iechyd. Dyma'r holiaduron y byddwch wedi'u cael gyda'r nyrs yn ystod eich apwyntiadau blaenorol ac felly dylech fod yn gyfarwydd â rhai o'r cwestiynau eisoes.

Mae'n bwysig bod yr holl staff y mae angen Arolwg Iechyd arnynt yn cyflawni'r profion hyn, wrth gael eu cyfarwyddo gan reolwyr, gan y byddant yn sicrhau eich iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Bydd eich rheolwr yn trafod y broses ymhellach ac yn eich cynghori ar ba holiaduron y mae'n ofynnol i chi eu llenwi, gan y bydd y rhain yn gwahaniaethu'n fawr rhwng rolau.

Pan ofynnir i chi, gallwch weld yr holiaduron drwy ddilyn y dolenni isod:

Holiadur Golwg

Gweithrediad yr Ysgyfaint

Holiadur HAVS

Holiadur Sain

Holiadur Croen

 

 

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth lenwi'r ffurflenni, gofynnwn i chi gysylltu â ni, Iechyd Galwedigaeth, drwy ffonio 01267 246 060 er mwyn i ni eich cynorthwyo drwy'r broses.

Ar ôl cwblhau'r holiaduron, os oes unrhyw bryderon wedi'u codi bydd ein tîm Iechyd Galwedigaethol yn cysylltu â chi i drefnu asesiad dros y ffôn gyda'r Nyrs Iechyd Galwedigaethol.

Diweddarwyd y dudalen: 25/08/2020 16:43:28