We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Sesiynau Grŵp

Mae sesiynau grŵp yn fuddiol pan fo sefyllfa anodd yn cael effaith negyddol ar fwy nag un o'ch gweithwyr. Gall hyn fod mewn cyfnod o newid neu ansicrwydd, megis ailstrwythuro yn y sefydliad neu arolygiadau o fewn ysgolion, yn ogystal â digwyddiadau yn y gweithle.

Mae sesiynau grŵp yn ceisio rhoi'r sgiliau i'ch staff allu rheoli ac ymdopi'n well â'r profiadau anodd y gallent fod yn delio â nhw ar yr adeg honno.

Cyn cyflwyno cais am unrhyw sesiwn grŵp i chi a'ch tîm. Byddem yn eich annog i ddarllen y canlynol yn gyntaf:

[macroErrorLoadingPartialView]

Oeddech chi'n gwybod bod llawer o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gofalu am eich llesiant eich hun a llesiant eich timau ar y tudalen Gofalu am eich llesiant.

Os ydych yn credu y byddai sesiwn grŵp o fudd i'ch tîm, cyflwynwch ffurflen gais isod. Gofynnwn i chi ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn i'n hymarferwyr greu sesiwn bwrpasol ar eich cyfer chi a'ch staff.

Ffurflen Gais Sesiwn Grŵp

Gellir gweld yr holl gostau ar gyfer sesiynau Grŵp ar ein tudalen Ffioedd, neu os mai ysgol ydych, nodir y rhain yn eich dogfen Cytundeb Lefel Gwasanaeth.

Diweddarwyd y dudalen: 13/10/2020 09:20:00