We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gwasanaeth Cymorth Llesiant (GCL)

Gellir cynnig y gwasanaeth hwn i bob aelod o staff sy'n profi anawsterau seicolegol a/neu gorfforol sy'n cael effaith ar ei lesiant emosiynol.

Gellir rhoi cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau hyn gan ddefnyddio ystod o ymyriadau a strategaethau sy'n cynnwys:

  • Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)/ Dull sy'n cael ei lywio gan CBT
  • Cwnsela/ gwrando pwrpasol
  • Sgiliau ymdopi a datrys problemau

Caiff y Gwasanaeth Cymorth Llesiant ei gynnig drwy atgyfeiriad gan reolwyr a/neu argymhelliad gan feddyg/ymgynghorydd. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig asesiad cychwynnol, ac yna hyd at 6 sesiwn os bydd angen ac mae pob sesiwn wedi'i deilwra'n benodol i anghenion unigolyn.

Gellir trefnu sesiynau grŵp, e.e. (lle mae sefyllfa'n effeithio ar fwy nag un gweithiwr, fel ailstrwythuro yn y sefydliad, trawma fel marwolaeth cydweithiwr neu gleient).

Sut ydw i'n cael mynediad i'r Gwasanaeth Cymorth Llesiant?

Bydd yn rhaid ichi ddilyn y broses atgyfeirio arferol. Rydym yn argymell eich bod yn cwblhau asesiad straen unigol (.doc) cyn bod ffurflen atgyfeirio yn cael ei chyflwyno.

Beth yw'r broses asesu?

Ar ôl cael atgyfeiriad ac ar ôl cael cadarnhad gan eich rheolwr llinell, byddwch yn derbyn llythyr apwyntiad ynghyd â holiadur ynghylch straen ac iselder. Mae'r asesiad yn para hyd at awr.

Nod yr asesiad yw rhoi gwybodaeth ichi am y gwasanaeth a rhoi cyfle ichi siarad am sut mae symptomau straen / teimlo'n isel yn effeithio ar eich bywyd pob dydd. Ar ddiwedd yr asesiad, byddwch chi a'ch ymarferydd yn dod i gytundeb ynghylch a yw'r gwasanaeth yn addas i chi.

Os nodir bod y gwasanaeth yn addas, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu er mwyn ichi ddechrau'r sesiynau. Gallai hyn fod am hyd at 6 sesiwn arall. Gall hyn fod yn llai yn dibynnu ar gyngor yr ymarferydd. Os yw'n fwy, byddem yn mynd yn ôl i'ch rheolwr i gael eu caniatâd ar gyfer y swm angenrheidiol o sesiynau pellach wrth i gost y penodiadau gael eu hailddefnyddio i'ch rheolwr.

Beth fydd y Gwasaneath yn ei gynnwys?

  • Un asesiad cychwynnol ac wedyn hyd at 6 sesiwn arall (pob sesiwn yn para awr)
  • Adolygiad o'ch cynnydd yn y sesiwn olaf
  • Crynodeb rhyddhau sy'n cadarnhau eich bod wedi cwblhau'r gwasanaeth. Byddai copi yn cael ei roi i'ch rheolwr/Adnoddau Dynol ar ôl cael eich caniatâd.

Pwy sy'n darparu'r gwasanaeth hwn?

Cyflwynir y Gwasanaeth o fewn Iechyd Galwedigaethol. Mae ymarferwyr y Gwasanaeth Cymorth Llesiant yn weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig sydd â hyfforddiant arbenigol wrth ddarparu ymyriadau seicolegol.

A yw'n gwbl gyfrinachol?

Mae'r holl wybodaeth a roddir yn ystod yr asesiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol o dan y canllawiau Iechyd Galwedigaethol ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Bydd eich rheolwr llinell / Adnoddau Dynol yn cael gwybod os ydych yn cymryd rhan yn y rhaglen a'r dyddiadau y byddwch yn mynychu'r sesiynau ond nid ydynt yn cael manylion pob sesiwn.

Bydd eich adroddiad rhyddhau/adroddiad interim yn cael ei anfon atoch chi, eich Rheolwr Llinell a'r Tîm Presenoldeb Adnoddau Dynol, ond dim ond wedi i chi roi eich caniatâd i hynny. Bydd yr holl staff Iechyd Galwedigaethol yn cadw cyfrinachedd llwyr bob amser. Bydd eich cofnodion Iechyd Galwedigaethol yn cael eu cadw'r un mor gyfrinachol â chofnodion ysbyty neu gofnodion meddygfa, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni chaiff eich cofnodion Iechyd Galwedigaethol eu datgelu i neb y tu allan i'r Uned Iechyd Galwedigaethol heb eich caniatâd.

Os hoffech gael mynediad i'ch cofnodion Iechyd Galwedigaethol, edrychwch ar weithdrefn gyfrinachedd yr Ganolfan Iechyd Galwedigaethol neu gofynnwch i'r Uned am gopi ar 01267 246060.

Diweddarwyd y dudalen: 30/06/2020 16:41:53