We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Helpu chi i helpu eich hunan

Hyfforddiant Rheoli Straen y GIG – Cwrs 6 wythnos rhad-ac-am-ddim

  • Cewch ddysgu sut i wynebu eich ofnau
  • Cewch ddysgu dulliau a fydd yn eich helpu i gysgu
  • Cewch ddysgu sut i reoli eich hwyliau
  • Cewch ddysgu sut i ymlacio
  • Cewch ddysgu sut i reoli panig
  • Cewch ddysgu sut i leihau eich straen

I gofrestru ar gyfer cwrs ffoniwch: 07816 064644/3, neu fel arall anfonwch neges e-bost i: Stress.Control-Registrations@wales.nhs.uk

Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran COVID 19, nid oes dosbarthiadau  grŵp ar gael ar hyn o bryd. Felly gallwch bellach gael mynediad at gwrs rhithwir, cliciwch isod am fwy o wybodaeth:

Cwrs Hyfforddiant Rheoli Straen Rhithwir

E-ddysgu

Gall Gwytnwch Personol fod yn allweddol o ran sut rydym yn ymdrin â sefyllfaoedd sy’n llawn straen neu’n anodd a bydd yn helpu unigolion i wella’u perfformiad yn ogystal â chael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a’u llesiant. Bwriad y modiwl yw eich cael chi i ddeall ac i feddwl am eich gwytnwch eich hun a sut y gellid ei wella.

Iechyd Meddwl yn y Gweithle

Gellir gweld y modiwlau hyn, ynghyd â llawer o rai eraill, ar wefan Dysgu Cymru.

Learning Wales Website Logo

Diweddarwyd y dudalen: 30/06/2020 16:41:53