We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Iechyd Meddwl

Mae iechyd meddwl, yn union fel iechyd corfforol, yn gyflwr sy'n effeithio ar bob un ohonom, ac mae'n rhywbeth y dylem feddwl amdano. Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn, ac mae ymchwil yn awgrymu y bydd 1 o bob 4 ohonom yn profi iechyd meddwl gwael mewn unrhyw flwyddyn. Mae salwch meddwl yn cyfeirio at ystod eang o gyflyrau sy'n effeithio ar eich hwyliau, eich meddwl a'ch ymddygiad. Ymhlith enghreifftiau o gyflyrau iechyd meddwl y mae anhwylderau gorbrder, iselder, sgitsoffrenia, anhwylderau deubegynol, anhwylderau bwyta ac ymddygiadau caethiwus.

Achosion Iechyd Meddwl Gwael

Gall amryw o achosion fod yn gyfrifol am broblemau iechyd meddwl. Yn achos nifer o bobl, mae'n debygol fod cyfuniad o ffactorau yn gyfrifol. Gall y rhain fod yn fiolegol, yn seicolegol neu'n amgylcheddol. Mae rhai enghreifftiau o achosion iechyd meddwl gwael yn cynnwys:

 • Trawma, esgeulustod neu gamdriniaeth yn ystod plentyndod
 • Profedigaeth
 • Ynysu cymdeithasol neu unigrwydd
 • Straen difrifol neu hirdymor
 • Cyflwr iechyd corfforol hirdymor
 • Pryderon ariannol, diweithdra, colli swydd
 • Anfantais gymdeithasol, tlodi neu ddyled
 • Bod yn ofalwr am amser hir
 • Trawma sylweddol pan yn oedolyn
 • Anawsterau mewn perthynas neu ysgariad
 • Trais domestig, camdriniaeth neu fwlio
 • Achosion corfforol fel anaf i'r pen neu gyflwr niwrolegol

Gall ffordd o fyw hefyd effeithio ar eich iechyd meddwl megis gwaith, diet, diffyg cwsg, alcohol a chyffuriau. Ond fel rheol, mae problem iechyd meddwl yn deillio o ffactorau eraill hefyd.

Iechyd Meddwl yn y Gweithle

Ym mis Mawrth 2020, gwnaethom ail-lofnodi addewid Amser i Newid Cymru i ddangos ein hymrwymiad parhaus i gefnogi llesiant meddyliol ein holl weithwyr a lleihau stigma iechyd meddwl yn y gweithle.

Mae'r Awdurdod yn gwneud ymdrechion parhaus i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gweithwyr o iechyd meddwl a straen. Mae hefyd yn darparu arweiniad a chefnogaeth i reolwyr a gweithwyr i adnabod arwyddion a symptomau iechyd meddwl gwael, ac yn datblygu dull cyson o reoli iechyd meddwl a straen yn y gweithle.

O ble y gallaf i gael cymorth?

Os ydych chi'n teimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch chi ar gyfer unrhyw faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl neu straen, gweler ein tudalennau straen, hunangymorth a chefnogaeth a Gwasanaeth Cymorth Llesiant.

Diweddarwyd y dudalen: 09/07/2020 08:48:23