We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Tîm Meddygol

Os cewch eich cyfeirio at y Ganolfan Iechyd Galwedigaethol, byddwch yn cael apwyntiad gydag un o'n gweithwyr meddygol proffesiynol a fydd yn asesu cyflwr eich iechyd.

Mae ganddynt brofiad helaeth ac maent yn arbenigo mewn achosion o absenoldeb salwch. Maent yn rhoi sylw i'r problemau y mae gweithwyr yn eu hwynebu er mwyn dod o hyd i ffyrdd o'u helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

Maent yn feddygon profiadol sydd wedi cael hyfforddiant mewn Iechyd Galwedigaethol. Maent yn ymdrin â'n hachosion mwy cymhleth er mwyn sicrhau bod cleientiaid yn cael eu hasesu a'u cefnogi'n llawn.

Mae ymarferwyr y Gwasanaeth Cymorth Llesiant yn weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig sydd â hyfforddiant arbenigol wrth ddarparu ymyriadau seicolegol.

Nyrsys sy'n meddu ar gymwysterau o safon uchel yw'r rhain. Maent yn gyfrifol am gwblhau arolygon iechyd, asesiadau yn y gweithle, a phrofion ar gadeiriau ac maent yn mynychu digwyddiadau iechyd er mwyn cynnal gwahanol sgriniadau ffordd o fyw.

Mae ffisiotherapyddion yn trin cleifion er mwyn adfer y modd y mae'r corff yn gweithredu ac yn symud i'r graddau gorau posibl pan effeithir arnynt gan anaf, salwch, anabledd datblygiadol, neu ryw anabledd arall.

Diweddarwyd y dudalen: 21/07/2020 12:14:05