We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Apwyntiadau clinig

Bydd pob apwyntiad cael ei drefnu o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn yr atgyfeiriad gan eich rheolwr. Byddwch chi a'ch rheolwr yn cael gwybod am yr apwyntiad hwn. Byddwch yn cael llythyr a thaflen yn esbonio'r cyfan am eich apwyntiad. 

Yn ystod eich ymgynghoriad bydd y Clinigwr yn gofyn cwestiynau ynglŷn â'ch symptomau ac yn trafod y wybodaeth o fewn yr atgyfeiriad er mwyn asesu eich cyflwr iechyd.  

Yn dilyn eich apwyntiad a chyda'ch caniatâd, bydd ef/hi yn llunio adroddiad meddygol er mwyn rhoi cyngor i chi, eich rheolwr a'r adran Adnoddau Dynol, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir i'ch galluogi i ddychwelyd i'r gwaith neu i aros yn y gwaith. 

Ar ôl derbyn eich adroddiad, os hoffech gael eglurhad ynghylch unrhyw wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ynddo, cysylltwch â ni cyn gynted ag sy'n bosibl.  

Cofiwch fod angen inni gael rhybudd o 5 diwrnod gwaith llawn os na allwch fod yn bresennol. Gallai methu bod yn bresennol neu fethu rhoi rhybudd digonol olygu y codir tâl ar eich rheolwr o hyd. 

Gofalwch eich bod yn caniatáu digon o amser i ddod o hyd i'r Ganolfan Iechyd Galwedigaethol er mwyn bod yn brydlon. 

Os byddwch yn cyrraedd ddeg munud neu fwy'n hwyr gallai eich apwyntiad gael ei ganslo oherwydd ni fyddai digon o amser i gynnal asesiad boddhaol.

Gallai hyn achosi oedi o ran rhoi'r cyngor iechyd galwedigaethol priodol i'ch rheolwr llinell ar eich rhan. Yn ogystal, gallai tâl gael ei godi o hyd ar eich rheolwr am yr apwyntiad a fethwyd

Bydd eich adroddiad yn cael ei anfon atoch chi, eich Rheolwr Llinell a'r Tîm Presenoldeb Adnoddau Dynol, ond dim ond wedi inni gael eich caniatâd gyda gwybodaeth lawn. Bydd yr holl staff Iechyd Galwedigaethol yn cadw cyfrinachedd llwyr bob amser. 

Bydd eich cofnodion Iechyd Galwedigaethol yn cael eu cadw'r un mor gyfrinachol â chofnodion ysbyty neu gofnodion meddygfa, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni chaiff eich cofnodion Iechyd Galwedigaethol eu datgelu i neb y tu allan i'r Ganolfan Iechyd Galwedigaethol heb eich caniatâd. 

Os hoffech weld eich cofnodion Iechyd Galwedigaethol, mae'n rhaid ichi wneud cais ysgrifenedig. Bydd arnom angen eich enw, dyddiad geni, rhif gweithiwr a pha ran o'ch cofnodion yr hoffech eu gweld.

Gallwch wneud cais am eich cofnodion drwy:

  • e-bostiwch: iechydgalwedigaethol@sirgar.gov.uk, neu
  • ysgrifennwch at: Y Ganolfan Iechyd Galwedigaethol, Adeilad 4, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3HB.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Ganolfan Iechyd Galwedigaethol: 01267 246060 neu gallwch lawrlwytho'r weithdrefn cyfrinachedd llawn.

Diweddarwyd y dudalen: 18/11/2020 15:02:39