We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Clinigau Rhithwir

I gael ymgynghoriad fideo gyda'r Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol bydd angen y canlynol arnoch:

  • ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur sy'n caniatáu galwadau fideo (Microsoft Teams) – cofiwch wneud yn siŵr bod eich meicroffon a'ch camera wedi'u troi ymlaen (mae clustffonau â meicroffon yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol)
  • cysylltiad â'r rhyngrwyd
  • man tawel a phreifat wedi'i oleuo'n dda fel y gall yr Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol eich gweld yn glir
  • os oes angen cefnogaeth arnoch gan aelod o'ch teulu, gellir gofyn am hyn ar ddechrau'r ymgynghoriad fideo fel bod yr Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol yn ymwybodol bod gennych rywun yno gyda chi

Mae galwad fideo yn debyg iawn i apwyntiad wyneb yn wyneb. Byddwch yn cael yr un cyngor a chefnogaeth.

Bydd yr Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol yn gofyn cwestiynau i chi am eich iechyd i asesu eich ffitrwydd i weithio a ph'un a fyddwch yn elwa o gael cymorth pellach trwy'r Gwasanaeth Cymorth Llesiant a all hefyd fod trwy ymgynghoriad fideo os dymunwch. Gallwch hefyd ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Bydd yr ymarferydd yn cymryd nodiadau a fydd yn cael eu hychwanegu at eich cofnod clinigol ar ôl yr alwad a bydd adroddiad yn cael ei anfon at eich rheolwr (rheolwyr) llinell a nodir ar y ffurflen atgyfeirio gyda'ch caniatâd ar lafar. Gallwch chi hefyd gael copi.

Bydd yr ymarferydd yn gwneud dwy ymgais i gysylltu â chi ar adeg yr apwyntiad a drefnwyd. Fodd bynnag, os nad ydynt wedi gallu cysylltu â chi o fewn 15 munud cyntaf y sesiwn honno; bydd yn rhaid aildrefnu'r apwyntiad. Pe byddai hyn yn digwydd, cysylltwch â'r Tîm Iechyd Galwedigaethol (01267 246 060) i drefnu apwyntiad newydd.

Noder: Os nad yw eich galwad fideo yn gweithio neu os nad oes gennych signal, cysylltwch â'r Tîm Iechyd Galwedigaethol (01267 246 060).

BYOD

Mae BYOD (bring your own device) yn caniatáu i chi gyrchu data gwaith yn ddiogel o'ch dyfais symudol bersonol (Apple neu Android). Gellir cyrchu'r data hwn o amrywiaeth o apiau Microsoft, y gellir eu lawrlwytho o'ch App Store, mae'r rhain yn cynnwys Outlook (e-bost), OneDrive (storio data/ffeiliau), Office (Word, Excel a PowerPoint) a Teams/Skype (cydweithredu a chyfathrebu).

Fel arall, gellir anfon e-bost at y gweithiwr a gellir cynnal yr ymgynghoriad fideo drwy ei liniadur neu ei ffôn cyn belled â bod ganddo gamera wedi'i osod.

Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau amser eich apwyntiad a byddwch yn cael gwahoddiad i gyfarfod ymgynghoriad fideo trwy gais calendr Outlook. Bydd angen i chi dderbyn hyn fel eich caniatâd cychwynnol er mwyn cynnal yr ymgynghoriad.

Os na fyddwch wedi rhoi gwybod i ni nad yw'r amser/dyddiad hwn yn addas gan roi 5 diwrnod gwaith o rybudd, bydd y tâl am yr apwyntiad yn dal i gael ei godi ar eich rheolwr.

Bydd yn ofynnol i chi roi eich cydsyniad ar lafar cyn i'r ymgynghoriad ddechrau a gofynnir i chi gadarnhau eich manylion adnabod – enw, cyfeiriad a dyddiad geni.

Bydd yr Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol yn gofyn am eich cydsyniad ar ddiwedd yr ymgynghoriad i ryddhau unrhyw adroddiadau meddygol i'ch rheolwr (rheolwyr) sy'n atgyfeirio a'r adran Adnoddau Dynol. Byddwch yn derbyn copi o'r adroddiad trwy'r cyfeiriad e-bost yr ydych wedi'i roi.

Noder: Ni fydd ymarferwyr yn derbyn unrhyw alwadau/ymholiadau y tu allan i apwyntiadau a neilltuwyd. Mae'n rhaid cyfeirio pob ymholiad at y Ganolfan Iechyd Galwedigaethol

Diweddarwyd y dudalen: 18/11/2020 15:03:19