We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cynlluniau Argyfwng

Mae argyfyngau'n digwydd. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Cymru wedi wynebu tywydd garw dros y gaeaf, llifogydd, tarfu ar deithio, prinder tanwydd, clefydau anifeiliaid, ac achos o ffliw pandemig.  Mae heriau fel hyn yn effeithio arnom ni i gyd yn ein bywydau pob dydd, ac mae gan bob cymuned reswm gwahanol dros ddymuno cynllunio i'w hwynebu. Mae'r Llywodraeth wedi rhoi deddfwriaeth statudol ar waith i'n helpu i wynebu'r her o ymdrin ag argyfyngau o'r fath.

Y Cefndir

Yn dilyn yr argyfwng tanwydd a'r llifogydd difrifol yn yr hydref a'r gaeaf yn 2000 a Chlwy’r Traed a’r Genau yn 2001, cyhoeddodd y Llywodraeth adolygiad o drefniadau cynlluniau argyfwng. Roedd yr adolygiad yn cynnwys ymarfer ymgynghori cyhoeddus a oedd yn cyfnerthu casgliad y Llywodraeth nad oedd y ddeddfwriaeth bresennol yn rhoi fframwaith digonol bellach ar gyfer ymdrechion diogelwch sifil modern a bod angen deddfwriaeth newydd. 

Yn sgil hyn cyflwynwyd y Bil Argyfyngau Sifil i'r Senedd ar 7 Ionawr 2004. Cafodd y Bil Gydsyniad Brenhinol ar 18 Tachwedd 2004 ac o hynny ymlaen cafodd ei adnabod fel Deddf Argyfyngau Sifil 2004 (y "Ddeddf").

Trosolwg ar y Ddeddf

Rhennir y Ddeddf yn ddwy ran sylweddol:

 • Rhan 1: yn canolbwyntio ar drefniadau lleol ar gyfer diogelwch sifil, gan sefydlu fframwaith statudol o reolau a chyfrifoldebau ar gyfer ymatebwyr lleol.
 • Rhan 2: yn canolbwyntio ar bwerau brys, gan sefydlu fframwaith modern ar gyfer defnyddio mesurau deddfwriaethol arbennig a allai fod yn angenrheidiol i ymdrin ag effeithiau'r argyfyngau mwyaf difrifol.

Rhan allweddol o foderneiddio'r ddeddfwriaeth bresennol yw diweddaru'r hyn a olygir gan "argyfwng".

Diffinio Argyfwng

Mae diffiniad argyfwng yn y Ddeddf yn canolbwyntio ar ganlyniadau argyfyngau. Yn y ddeddf, diffiniad argyfwng yw:

 • digwyddiad neu sefyllfa sy'n bygwth niwed difrifol i les dynol;
 • digwyddiad neu sefyllfa sy'n bygwth niwed difrifol i’r amgylchedd; neu
 • rhyfel, neu derfysgaeth, sy'n bygwth niwed difrifol i ddiogelwch.

Oherwydd bod Awdurdodau Lleol yn cael eu cynnwys fel Ymatebwyr "Categori 1" ynghyd â'r Gwasanaethau Brys, Cyrff Iechyd ac Asiantaethau'r Llywodraeth, mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â chwe "dyletswydd" o dan y Ddeddf.

Y rhain yw: 

 • Asesu'r risg o argyfyngau a defnyddio hyn i lywio cynlluniau wrth gefn;
 • Rhoi cynlluniau argyfwng ar waith;
 • Rhoi trefniadau Rheoli Parhad Busnes ar waith;
 • Rhoi trefniadau ar waith i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r cyhoedd am faterion diogelwch sifil a chynnal trefniadau i rybuddio, hysbysu a chynghori'r cyhoedd os bydd argyfwng;
 • Rhannu gwybodaeth ag ymatebwyr lleol eraill i wella cydgysylltu ac effeithlonrwydd;
 • Cydweithredu ag ymatebwyr lleol eraill i wella cydgysylltu ac effeithlonrwydd;

Cymunedau'n Trechu Terfysgaeth

Rydym yn falch o gefnogi Ymgyrch ACT – Gweithredu i Drechu Terfysgaeth Plismona Gwrthderfysgaeth i annog y cyhoedd i helpu'r heddlu i fynd i'r afael â therfysgaeth ac achub bywydau drwy roi gwybod am unrhyw ymddygiad a gweithgaredd amheus.

Mae'r bygythiad terfysgol yn parhau, a bellach mae'n bwysicach nag erioed fod pawb – gan gynnwys staff y Cyngor – yn cyfrannu at fynd i'r afael â therfysgaeth. Gallai ein gweithredoedd achub bywydau.

Yn yr un modd â throseddwyr eraill, mae angen i derfysgwyr gynllunio. Os ydych yn clywed rhywbeth anarferol neu amheus, dilynwch eich greddf a GWEITHREDWCH drwy roi gwybod yn gyfrinachol ar gov.uk/ACT. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gwyliwch y ffilm ACT i ddysgu rhagor

Diweddarwyd y dudalen: 13/04/2018 16:16:34