We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

TIC

Beth yw'r rhaglen Trawsnewid i Wneud Cynnydd?

Lansiwyd y rhaglen Trawsnewid i Wneud Cynnydd ym Medi 2012 er mwyn ymateb i'r heriau ariannol sylweddol yr oedd y Cyngor yn eu hwynebu. Mae tîm penodol wedi cael ei greu i gynnal rhaglen o newid radical a thrawsffurfiol ledled y Cyngor, ac i chwilio am gyfleoedd i fod yn llai gwastraffus ac yn fwy effeithlon drwy ddarparu gwasanaethau mwy pwrpasol. Diben y Tîm TIC yw ein helpu i "wireddu dyfodol ariannol cynaliadwy drwy drawsnewid i wneud cynnydd.”

Gwyliwch y fideo

Beth yw ein gwaith?

Mae'r Bwrdd Rhaglen TIC wedi cytuno ar chwe maes gwaith strategol a ddisgrifir isod. Mae ein blaenoriaethau wedi'u hadolygu i gefnogi'r Awdurdod wrth i ni ymadfer yn sgil effeithiau Covid-19 ac wrth weithredu'r fframwaith Ffyrdd Gwell o Weithio. Mae gennym rôl allweddol o gydlynu a chefnogi'r agenda hon sydd yn brosiect a reolir gan aelod o'r tîm Mark Howard.

  1. Incwm
  2. Gwariant
  3. Trawsnewid digidol
  4. Galwadau a gwastraff
  5. Gwella gwasanaethau
  6. Cefnogi trawsnewid a newid mewn ysgolion
  7. Cefnogi ffyrdd gwell o weithio

Ein blaenoriaethau

Sut gallwn ni eich helpu?

“Rydym yn frwd iawn dros gynorthwyo adrannau i wella eu gwasanaethau”

Mae'r tîm 'Trawsnewid i Wneud Cynnydd', a gaiff ei adnabod fel y 'tîm TIC', yn dîm mewnol sy'n helpu gwasanaethau i drawsnewid a gwella eu ffyrdd o weithio.

Ers bron i 10 mlynedd rydym wedi gwrando'n astud ar ein cwsmeriaid i ddeall eu hanghenion ac wedi cydweithio i 'helpu i wella eu gwasanaethau’.  Fel arbenigwyr ym maes trawsnewid gwasanaethau a rheoli newid, rydym yn ymgysylltu ag arweinwyr a thimau i weithredu a gyrru gwelliant mesuradwy a chynaliadwy mewn prosesau darparu gwasanaethau a pherfformiad pobl.

Rydym yn cynorthwyo gwasanaethau i wneud gweithrediadau'n fwy effeithlon, dileu gwastraff a chynyddu boddhad cwsmeriaid, drwy ddefnyddio ystod o offer a thechnegau meddwl trwy systemau, a chynorthwyo timau i adeiladu eu gallu i barhau i wella.

Dysgu mwy

Diweddarwyd y dudalen: 22/06/2021 14:25:44