We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Beth yw ein gwaith?

Mae'r Bwrdd Rhaglen TIC wedi cytuno ar chwe maes gwaith strategol a ddisgrifir isod. Mae ein blaenoriaethau wedi'u hadolygu i gefnogi'r Awdurdod wrth i ni ymadfer yn sgil effeithiau Covid-19 ac wrth weithredu'r fframwaith Ffyrdd Gwell o Weithio. Mae gennym rôl allweddol o gydlynu a chefnogi'r agenda hon sydd yn brosiect a reolir gan aelod o'r tîm Mark Howard.

Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o gynyddu incwm ar draws ein gwasanaethau ac i gynyddu ymhellach lefel dyled y Cyngor a gaiff ei hadennill neu ei sicrhau.

Astudiaeth achos: Rydym yn ailedrych ar y gwaith yr oeddem yn ei wneud yn flaenorol i gefnogi'r timau Dyledwyr a Chyfreithiol, gan edrych ar ba mor dda yr ydym yn adennill dyled yn gyffredinol neu'n ei sicrhau yn y sector gofal cymdeithasol i asesu effaith Covid-19, a ble arall y gellir gwella prosesau.

Rydym yn edrych ar sut y gallwn sicrhau mwy o arbedion drwy fesurau effeithlonrwydd neu leihau costau fel y gallwn ddiogelu a/neu fuddsoddi yn ein gwasanaethau rheng flaen.

Astudiaeth achos: Rydym wedi bod yn edrych ar feysydd gwariant ailadroddus megis staff yn teithio ac argraffu/copïo, a leihaodd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd Covid-19, i weld pa arbedion pellach y gallwn eu cyflawni wrth symud ymlaen. Mae hyn yn cysylltu â'n gweledigaeth Ffyrdd Gwell o Weithio a'n hagenda Carbon Sero-net.

Nod y gwaith hwn yw awtomeiddio/digideiddio nifer o brosesau neu systemau seiliedig ar bapur sy'n dal i fodoli ar draws yr awdurdod sydd wedi atal rhai staff rhag gweithio o bell yn ystod yr argyfwng Covid-19. Bydd hyn yn allweddol i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r fframwaith Ffyrdd Gwell o Weithio.

Astudiaeth achos: Rydym yn edrych ar leihau faint o bost ar ffurf copïau caled sy'n dod i mewn ac allan o'r Awdurdod yn ogystal â chefnogi prosiect i ddileu taflenni amser wedi'u llenwi â llaw yn adran yr Amgylchedd.

Rydym yn edrych ar gysylltiadau sy'n dod i mewn i'r Awdurdod i weld a ellid eu datrys mewn ffordd wahanol (e.e. gwybodaeth ar-lein fwy hygyrch) neu a ydynt yn cael eu datrys ar adeg eu derbyn. Rydym hefyd yn ceisio cael gwared ar wastraff a biwrocratiaeth ddiangen mewn prosesau cefn swyddfa.

Astudiaeth achos:  Byddwn yn gweithio gyda'r tîm Marchnata a'r Cyfryngau i adolygu sut y mae ein Canolfan Gyswllt yn rhyngweithio â'n gwasanaethau i weld ble a sut y gallwn wella profiadau ein cwsmeriaid pan fyddant yn cysylltu â ni.

Gwella gwasanaethau: Rydym wedi bod yn gweithio gyda gwasanaethau ers blynyddoedd lawer i'w cynorthwyo i wella'r modd y maent yn darparu gwasanaeth, boed hynny i gwsmeriaid allanol neu fewnol. Nod y maes gwaith hwn yw datblygu a gweithredu rhaglen adolygu gwasanaethau sydd â'r nod o gyflawni newid cynaliadwy a gwelliant mewn ansawdd a/neu effeithlonrwydd gwasanaethau.

Astudiaeth achos: Buom yn gweithio gyda'r tîm Dylunio Eiddo, sy'n hanfodol i gyflawni ein prosiectau cyfalaf megis moderneiddio ein hysgolion yn ogystal â'n prosiectau adfywio, er mwyn iddynt allu nodi lle gallent wneud pethau'n wahanol neu unrhyw rwystrau i wneud hyn. Un rhwystr allweddol yw'r anawsterau y maent yn eu cael i recriwtio'r staff medrus sydd eu hangen arnynt. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda nhw i weld sut y gallwn eu helpu i oresgyn hyn yn y tymor byr a'r tymor hwy.

Sawl blwyddyn yn ôl buom yn gweithio gyda'r adran Addysg i weld sut y gallem wella'r cymorth a roddwn i ysgolion, penaethiaid a llywodraethwyr a recriwtio uwch-reolwr ysgolion i gysylltu â hwy a helpu i gyflawni mesurau effeithlonrwydd ariannol ac arbed costau wrth geisio diogelu darpariaeth addysg rheng flaen.

Astudiaeth achos: Rydym wedi gweithio gydag ysgolion i weld sut y gallwn wella'r ffordd yr ydym yn ymateb i'w ceisiadau am waith atgyweirio a chynnal a chadw. Rydym ar fin lansio gwasanaeth peilot "Fan Waith Ysgolion" (School Handyvan) ar gyfer ein hysgolion cynradd a fydd yn darparu gwaith cynnal a chadw ataliol, gan sicrhau cydymffurfiaeth ag iechyd a diogelwch yn ogystal ag ymestyn oes yr adeilad.

Nododd adolygiad o ymateb y Cyngor i Covid-19 nad oedd rhai grwpiau o staff yn gallu gweithio gartref a'i bod yn ofynnol iddynt fynd i swyddfeydd i ymgymryd â swyddogaethau na ellid eu cyflawni o bell.   Ar y cyfan, mae'r rhain yn ymwneud â phrosesu post a swyddogaethau papur eraill megis prosesu taflenni amser, anfonebau, a llofnodi dogfennau ffurfiol.

Mae'r Tîm TIC yn cefnogi prosiectau peilot a fydd yn edrych ar sut y gallwn awtomeiddio a moderneiddio cynifer o'r prosesau hyn â phosibl.  Mae gan y prosiectau hyn y potensial i wella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd a chefnogi staff o ran gallu mabwysiadu dull hybrid o weithio mewn swyddfeydd/o bell fel rhan o'r rhaglen Ffyrdd Gwell o Weithio.

  • E-Lofnodion:  Mae prosiect ar waith i werthuso potensial defnyddio Adobe a DocuSign i osgoi'r angen i staff deithio i swyddfeydd i ychwanegu llofnodion "gwlyb" at ddogfennau.
  • Cyfathrebu Unedig:  Nod y prosiect yw nodi lefelau'r post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan ac ystyried y cyfleoedd i resymoli a/neu awtomeiddio gohebiaeth copi caled.  
  • Anfonebau: Lleihau anfonebau copi caled.
  • Taflenni Amser:  Bydd y prosiect yn ceisio rhesymoli/awtomeiddio'r daflen amser papur a phrosesau addasu sy'n parhau i gael eu defnyddio mewn rhai meysydd gwasanaeth.
  • Ffeiliau Achos/ Dogfennaeth a Gweithio Symudol:   Storio ac adalw cofnodion papur yw un o'r rhesymau mwyaf i staff ddychwelyd i'r swyddfa.  Bydd y prosiect hwn yn ystyried dyfeisiau a llwyfannau digidol mwy effeithlon a hygyrch i storio ac adalw dogfennau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn a sut y gallwch gymryd rhan, cysylltwch â Mark Howard yn y tîm TIC.  Fel arall, os ydych yn teimlo y gallech elwa o dderbyn ychydig o gymorth gan Dîm TIC i adolygu a herio eich prosesau presennol, cysylltwch ag unrhyw aelod o'r Tîm TIC.

Os ydych yn credu y gallai eich maes gwasanaeth elwa o fod yn rhan o unrhyw un o'r meysydd strategol, neu os hoffech gael gwybod mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud gan y ffrydiau gwaith, cysylltwch ag aelod o'r tîm TIC.

Cysylltwch â ni

Diweddarwyd y dudalen: 22/06/2021 14:30:43