We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Bwrdd Trawsnewid Digidol

Cafodd Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol TIC ei sefydlu ym mis Medi 2016, ac mae'n cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwr yr Amgylchedd. Pwrpas y Grŵp Llywio yw ysgogi rhaglen waith Trawsnewid Digidol a sicrhau bod prosiectau TIC presennol yn cael eu halinio. Mae'r Rhaglen Trawsnewid Digidol yn cwmpasu 5 phrosiect TIC presennol:

  • Newid sianeli
  • Gweithio ystwyth
  • Prosesau mewnol
  • Prosesau ariannol
  • Rheoli gwybodaeth

Bydd yn hybu dull gweithredu mwy cydgysylltiol o ran y meysydd hyn. Mae'r Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol yn riportio i Fwrdd Rhaglen TIC.

Mae gan y rhaglen waith eang ac uchelgeisiol hon botensial i greu newid sylweddol ledled y sefydliad. Drwy gyflwyno dulliau mwy clyfar o weithio, gall yr Awdurdod gynnig gwasanaeth mwy effeithlon ac effeithiol i'n trigolion.

Bydd rhan ganolog gan y timau TGCh a Marchnata a'r Cyfryngau mewn unrhyw ymagwedd sy'n ceisio hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg. Gan fod yr angen am ddefnyddio technoleg a chymorth digidol yn sylweddol, mae'n bwysig bod yr adnoddau hyn yn cael eu cyfeirio at y meysydd a fydd yn cael yr effaith fwyaf.

Diweddarwyd y dudalen: 30/07/2019 09:30:50