We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Bwrdd y Rhaglen

Mae'r bwrdd y rhaglen cwrdd bob yn ail fis ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyfeiriad strategol, cytuno ar raglen waith, monitro cynnydd a chanlyniadau prosiectau, a nodi a goresgyn rhwystrau i newid.

 • Wendy Walters: Prif Weithredwr (Cadeirydd)
 • Paul Thomas: Arweinydd Strategol TIC 
 • Steve Pilliner: Adran Yr Amgylchedd
 • Gareth Morgans: Adran Addysg a Phlant
 • Jonathan Morgan: Adran Cymunedau
 • Chris Moore: Adran Adnoddau Corfforaethol
 • Llinos Quelch: Cadeirydd y Grŵp Penaethiaid Gwasanaeth
 • Noelwyn Daniel: Pennaeth TG
 • Alison Wood: Rheolwraig Adnoddau Dynol
 • Deina Hockenhull: Rheolwraig Marchnata a’r Cyfryngau
 • Jon Owen: Rheolwr y Rhaglen TIC
 • Bernadette Dolan: Uwch Swyddog TIC

Mae'r Dirprwy Arweinydd, Cynghorydd Mair Stephens; Rheolwr Busnes y Cyngor, T.I.C., Adnoddau Dynol, Rheoli Perfformiad, Archwilio Cymru, Hyfforddiant, T.G.Ch, a Cynllunio strategol; hefyd yn cael ei gwahodd i gyfarfodydd Bwrdd y Rhaglen TIC.

Diweddarwyd y dudalen: 10/07/2019 11:32:23