We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Gwobrau TIC 2019

Croesawyd gwesteion i Seremoni Gwobrau Trawsnewid i Wneud Cynnydd (TIC) 2019 yn Y Ffwrnes ar 5 Rhagfyr gan ensemble o ddisgyblion o Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin a fu'n chwarae cerddoriaeth Nadoligaidd.

Cafodd pum tîm buddugol o bob rhan o'r awdurdod gyfle unigryw i ddathlu eu llwyddiant a dangos cyflawniadau eu tîm i'r Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd, y Prif Weithredwr, aelodau etholedig, uwch-swyddogion a chymheiriaid.

Y prosiectau blaenllaw eleni oedd: Adolygiad o Gontract Glanhau Ysgolion – dan arweiniad Douglas Shaw.

Llongyfarchodd Wendy Walters, y Prif Weithredwr, Doug a'i dîm ar lwyddiant eu prosiect – a diolchodd i Dr Llinos Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin am gefnogi Doug a'i dîm ar y diwrnod.

Rhoddodd y Tîm Cofrestru, o dan arweiniad Andrea Rowlands ac Abigail Rees, drosolwg o faes gwaith sensitif iawn – Cofrestru Marwolaethau yn Amserol. Roedd y tîm yn cydnabod yr angen i wneud y broses mor hawdd a syml â phosibl i'r teuluoedd yn ystod cyfnod anodd iawn.

Rhoddodd y prosiect Gweithio gyda'n gilydd ar gyfer Plant Anabl, dan arweiniad Kelvin Barlow, enghraifft ardderchog o gyd-gynhyrchu drwy gynnwys rhieni yn y broses o ddatblygu'r syniad, caffael y gwasanaeth, contractio a gwerthuso mewn perthynas â darparu clybiau ar ôl ysgol a chlybiau haf i blant ag anableddau.

Roedd y Prosiect Ffôn Symudol - Gofal Cartref, dan arweiniad Gareth Miller a John Williams, yn canolbwyntio ar roi'r gorau i'r drefn o ddosbarthu rotas papur wythnosol ac yn hytrach cyflwyno dyfeisiau symudol a ddelir â llaw i ffonio dros 300 o weithwyr gofal ar draws yr awdurdod i sicrhau bod y defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn y gofal sydd ei angen arnynt ar yr adeg y maent yn ei ddisgwyl.

Amlinellodd prosiect Tocyn Parcio Blynyddol Ar-lein, dan arweiniad Mags Pullen a Llinos Morris, y newid trawsnewidiol sydd wedi hwyluso mynediad i barc gwledig yr awdurdod drwy brynu tocynnau parcio blynyddol ar-lein, sydd eisoes wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn incwm ond hefyd wedi gwella bodlonrwydd cwsmeriaid.
Cafodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, a'r Cynghorydd Mair Stephens y dasg anodd o ystyried pob un o'r pum prosiect yn fanwl i benderfynu pa brosiect oedd yn dod i'r brig i ennill gwobr yr enillydd cyffredinol.

Cyflwynwyd gwobr enillydd cyffredinol 2019 – a noddwyd eleni unwaith eto gan Andy Sandford o 'We are Lean and Agile' – i'r prosiect Gweithio gyda'n gilydd ar gyfer Plant Anabl.

Dywedodd Sarah Bolton, Cydgysylltydd Cynhwysiant: "Rydym wrth ein boddau i ennill gwobr yr Enillydd Cyffredinol.
“Mae'r ffordd newydd hon o gydweithio wedi datblygu perthnasoedd ac mae'n adlewyrchiad cywir o gydweithio a chydgynhyrchu.

“Er mwyn i'r dull o gydgynhyrchu weithio, rhaid buddsoddi yn y broses. Ni fydd yn gyflym bob amser, ond mae'n rhoi gwell dealltwriaeth o anghenion cwsmeriaid ac yn meithrin perthnasoedd.

“Mae ennill y wobr wedi cadarnhau bod y dull hwn yn gweithio, ac rydym yn gobeithio y gall gael ei roi ar waith mewn perthynas â phrosiectau eraill ar draws yr adran a ledled yr awdurdod lleol.”

Wrth siarad am y prosiect buddugol yn ystod y seremoni gwobrau, dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Dyna enghraifft wirioneddol ysbrydoledig sy'n dangos, drwy gydweithio, y gallwn gynnig ystod o wasanaethau sy'n darparu'r hyn sydd ei angen ar deuluoedd yn hytrach na'r hyn y credwn y mae ei angen arnynt.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Mair Stephens, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am TIC: “Diben y gwobrau yw codi ymwybyddiaeth o rai o'r prosiectau trawsnewidiol sydd ar waith yn yr awdurdod fel rhan o raglen TIC. Unwaith eto, cawsom bum ymgeisydd buddugol ar y rhestr fer, gan ei gwneud yn benderfyniad anodd i ni ddewis enillydd cyffredinol, ond roedd y prosiect Gweithio gyda'n gilydd ar gyfer Plant Anabl yn haeddiannol iawn o'r wobr hon. Llongyfarchiadau mawr i bawb.”

Gweld astudiaethau achos fideo o'r holl brosiectau buddugol isod:

Diweddarwyd y dudalen: 19/12/2019 14:23:39