We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Rhaglen Waith

Mae ymagwedd hyblyg a phragmatig yn sylfaen i'r Rhaglen TIC, ac mae'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau a thechnegau yn dibynnu ar natur y prosiect. Mae llawer o'r prosiectau'n mabwysiadu technegau rheoli prosiectau traddodiadol ac yn defnyddio amrywiaeth o fethodolegau yn seiliedig ar waith dadansoddi data ac adolygu prosesau, tra bo eraill wedi mabwysiadu'r dull 'meddwl yn ôl systemau' i helpu i ail-lunio gwasanaethau er mwyn cefnogi'r gwaith o wella gwasanaethau a chyflawni arbedion effeithlonrwydd.

Un o nodweddion allweddol yr ymagwedd TIC yw y bydd, yn ogystal â helpu gwasanaethau i nodi'r potensial i newid, yn darparu'r gallu a'r cymorth i sicrhau bod y newid yn digwydd, yn aml drwy ail-lunio arferion gweithio a datblygu modelau newydd o ddarparu gwasanaethau.

Hyd yn hyn mae'r Rhaglen TIC wedi cynnwys amrywiaeth o brosiectau corfforaethol a phrosiectau gwasanaeth penodol. Gall cynigion ar gyfer prosiectau ddeillio o nifer o ffynonellau, gan gynnwys aelodau etholedig, y Tîm Rheoli Corfforaethol, adrannau neu aelodau unigol o staff.

Wedyn mae'r gwaith o flaenoriaethu a dewis prosiectau i'w cynnwys yn y Rhaglen TIC yn cael ei wneud gan Fwrdd y Rhaglen TIC, gan ystyried ffactorau megis y potensial i gyflawni arbedion effeithlonrwydd ariannol a gwella gwasanaethau neu i roi cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus.

Fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Bwrdd y Rhaglen TIC wedi penderfynu, oherwydd maint yr heriau ariannol sy'n wynebu'r Cyngor, y dylai gwaith y Tîm TIC ganolbwyntio ar brosiectau trawsnewid mwy, lle y byddai'n bosibl cyflawni arbedion effeithlonrwydd mwy.

Diweddarwyd y dudalen: 10/07/2019 11:32:23