We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Prosiectau

Gweithio Ystwyth

Mae'r cynllun gweithio ystwyth yn ceisio datblygu arferion gweithio modern sy'n eich helpu i gyflawni eich gwaith yng nghalon ein cymuned, tra'n caniatáu ichi sicrhau cydbwysedd rhwng galwadau gwaith a bywyd. Bwriedir iddo gynorthwyo'r staff o ran gweithio yn y ffordd a'r lleoliad sydd orau iddyn nhw, eu tîm a'u gwasanaeth.  Rydym yn gwybod bod eich perfformiad yn y gwaith yn well os gallwch gael hyblygrwydd o ran eich trefniadau gwaith, ac rydym eisiau cefnogi hyn.

Nid yw gweithio ystwyth yn ymwneud â gweithio gartref, mae'n ymwneud â bod yn y man lle mae angen ichi fod i wneud eich gwaith yn y ffordd fwyaf effeithiol. Drwy fod â'r hyblygrwydd i weithio mewn amrywiaeth o leoliadau, gall y staff weithio yn y lle mwyaf addas iddyn nhw, pa un a yw hynny yn un o adeiladau'r Cyngor, yn y gymuned, gartref, neu'n gyfuniad o'r rhain. 

Bwriedir i'r gallu i weithio mewn ffordd ystwyth wella'r gwasanaeth a ddarperir ac mae hyn yn dibynnu ar y staff yn gwneud trefniadau gwaith teg a diogel. Gofynnwn ichi fod yn rhesymol o ran y ffordd y byddwch yn defnyddio gweithio ystwyth a gwneud penderfyniadau sy'n ateb anghenion y cwsmer a'ch tîm drwy ymgynghori â'ch rheolwr.

Dolenni perthnasol:
Gweithio i ni / Gweithio ystwyth

Newid Sianeli

Gan fod angen cael mynediad at fwy o wasanaethau'r Cyngor ar-lein a bod y systemau mewnol a'r prosesau'n cael eu hadolygu i gyflawni awtomeiddio ac integreiddio pellach, mae'r galw am atebion digidol yn parhau i gynyddu.

Felly rydym wedi llunio ffordd o dderbyn ceisiadau am waith TG ac, ar y cyd â'r Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol Corfforaethol, rydym wedi lansio proses newydd ar gyfer Mynegiannau o Ddiddordeb ac Achosion Busnes. Bydd rhaid i'r holl staff ddefnyddio'r rheiny wrth ystyried prosiectau newydd neu ddarnau o waith y mae angen cymorth TG i'w cwblhau; mewn llawer o achosion bydd angen gwaith mawr gan y Gwasanaethau TGCh, y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau a TIC ar brosiectau.

Cam cyntaf y broses fydd i staff lenwi ffurflen Mynegi Diddordeb. Bydd hyn yn gofyn am fanylion y prosiect, ei fanteision a'r effeithiau yn sgil peidio â'i ddarparu. Yn amodol ar ganlyniad yr Adolygiad TG cychwynnol, mae'n bosibl y bydd y Gwasanaethau TGCh yn cymeradwyo'r gwaith ac yn ymgymryd ag ef, neu'n ei wrthod oherwydd diffyg capasiti. Efallai y bydd angen cwblhau Achos Busnes llawn oherwydd cwmpas y prosiect, a fydd yn gofyn am gefnogaeth a chymeradwyaeth gan Bennaeth eich Gwasanaeth.

Bydd yr Achos Busnes yn gofyn am fanylion mwy cynhwysfawr am y prosiect, gan nodi'r manteision allweddol, yr arbedion ac unrhyw ofynion o ran y gyllideb/arian. Ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan Bennaeth eich Gwasanaeth, bydd yr Achos Busnes yn cael ei sgorio a'i adolygu gan y Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol Corfforaethol ar gyfer penderfyniad terfynol, ac yn cael ei gynnwys ar ei Raglen Waith.

O ganlyniad i'r broses blaenoriaethu prosiectau'r llynedd, dyma'r prosiectau a gymeradwywyd i'w datblygu ar gyfer 2018/19:

Datblygu 'Fy Nghyfrif' i Ddinasyddion

  • System Gwasanaethau Cwsmeriaid (Rheoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid) Newydd
  • Gwefan y Stafell Newyddion sy'n Ymatebol i Ddyfeisiau Symudol
  • Symud Systemau i'r Cwmwl (Total/TotalMobile ar gyfer yr Amgylchedd)
  • Taliadau ar-lein ar gyfer Prydau Ysgol
  • Trefniadau Gweithio Symudol – Tai
  • System cyflwyno cais am gasglu gwastraff gwyrdd
  • Prosesau Adnoddau Dynol a Recriwtio
  • System Awtomatig ar gyfer Dychwelyd i'r Gwaith ar ôl Absenoldeb Salwch
  • System Newydd ar gyfer Ceisiadau Cyfieithu


Cyflwyno eich Mynegiant o Ddiddordeb

 

Cynllunio Busnes ar gyfer 20/21

Sicrhewch eich bod yn cwblhau eich Mynegiannau o Ddiddordeb erbyn Dydd Gwener 31 Ionawr 2020. Bydd y rheiny'n cael eu hasesu gan y Gwasanaethau TGCh a'r Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol Corfforaethol er mwyn blaenoriaethu'r prosiectau corfforaethol allweddol i'w darparu yn ystod Blwyddyn Ariannol 20/21.

Mae hon yn rhaglen waith eang ac uchelgeisiol iawn, sydd â'r potensial i greu newid sylweddol ledled y sefydliad drwy resymoli ac awtomateiddio prosesau a thrwy fabwysiadu ffyrdd mwy clyfar o weithio. Y gobaith yw y bydd hyn yn rhoi bod i wasanaeth mwy effeithlon ac effeithiol ac yn rhoi'r Awdurdod mewn sefyllfa well i ddiwallu anghenion a chyrraedd disgwyliadau ein trigolion yn y dyfodol.

Mae £200k wedi cael ei neilltuo er mwyn cefnogi gweithredu'r agenda ddigidol a bydd proses blaenoriaethu'r Grŵp Llywio hefyd yn cael ei defnyddio i ddyrannu'r cyllid hwn.

O achos yr heriau ariannol y mae'r Cyngor yn eu hwynebu yn y tymor byr i ganolig, mae'r broses sgorio a blaenoriaethu yn debygol o ffafrio'r prosiectau hynny sy'n gallu dangos yn glir y buddion ariannol sy'n debygol o ddeillio o'r prosiect.

Fel rhan o'r broses o Gynllunio Busnes, byddwn yn cwblhau Rhaglen Waith y Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol ar gyfer 2020/21. Gwahoddir gwasanaethau i gyflwyno eu Mynegiannau o Ddiddordeb drwy ddefnyddio'r Broses Trawsnewid Digidol hon. Rhaid cyflwyno ffurflenni erbyn Dydd Gwener 31 Ionawr 2020.

Bydd rhaid cyflwyno unrhyw brosiect a fydd yn gofyn am Achos Busnes llawn ar gyfer cymeradwyaeth derfynol gan y Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol erbyn Dydd Gwener 6 Mawrth 2020. Bydd disgwyl i'r prosiectau hyn gael eu cwmpasu'n llwyr gan Reolwr y Prosiect a bydd rhaid cyflwyno Cynllun Busnes manwl i'r Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol ar gyfer penderfyniad terfynol diwedd mis Mawrth 2020.

Cynhelir adolygiad canol-blwyddyn yn 2020/21 hefyd gan ddarparu cyfle i brosiectau eraill gael eu hystyried yn ystod y flwyddyn.


Cyflwyno eich Mynegiant o Ddiddordeb

Prosiectau cefn swyddfa

Diweddariadau i ddilyn

 

 

 

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 24/05/2017 11:55:37