We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Sut gallwn ni eich helpu?

“Rydym yn frwd iawn dros gynorthwyo adrannau i wella eu gwasanaethau”

Mae'r tîm 'Trawsnewid i Wneud Cynnydd', a gaiff ei adnabod fel y 'tîm TIC', yn dîm mewnol sy'n helpu gwasanaethau i drawsnewid a gwella eu ffyrdd o weithio. Ers bron i 10 mlynedd rydym wedi gwrando'n astud ar ein cwsmeriaid i ddeall eu hanghenion ac wedi cydweithio i 'helpu i wella eu gwasanaethau’.  Fel arbenigwyr ym maes trawsnewid gwasanaethau a rheoli newid, rydym yn ymgysylltu ag arweinwyr a thimau i weithredu a gyrru gwelliant mesuradwy a chynaliadwy mewn prosesau darparu gwasanaethau a pherfformiad pobl. Rydym yn cynorthwyo gwasanaethau i wneud gweithrediadau'n fwy effeithlon, dileu gwastraff a chynyddu boddhad cwsmeriaid, drwy ddefnyddio ystod o offer a thechnegau meddwl trwy systemau, a chynorthwyo timau i adeiladu eu gallu i barhau i wella.

Athroniaeth TIC

Mae ymagwedd hyblyg a phragmatig yn sylfaen i'r ffordd TIC o weithio, ac mae'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau a thechnegau yn dibynnu ar natur y prosiect.  Ein nod yw gweithio'n hyblyg ac ar y cyd â thimau i'w helpu i gyrraedd y canlyniadau cywir ac i gael y gefnogaeth a'r momentwm i gynorthwyo timau i greu newid sy'n para.

  • Hyblygrwydd: Rydym yn cydnabod bod gan y gwahanol dimau wahanol anghenion a'u bod yn chwilio am wahanol fathau o fewnbwn, yn dibynnu ar eu galluoedd eu hunain.  Gan ddefnyddio'r profiad a'r hyblygrwydd sydd ar gael, rydym yn teilwra ein cefnogaeth i'r amgylchiadau – rydym yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n iawn ac a fydd yn gweithio orau i amgylchiadau penodol y tîm.
  • Cydweithio: Beth bynnag yw'r dull gweithredu, rydym yn cydweithio gan gynnwys y staff sy'n gwneud y dyletswyddau o ddydd i ddydd hyd at randdeiliaid allweddol eraill.  Rydym yn gweithio gyda thimau i nodi pwy yw'r rhanddeiliaid a pha rôl y maent yn ei chwarae, a chânt eu cynnwys yn llawn drwy gydol y daith o reoli newid. 
  • Canlyniadau Cywir: Mae ein dull yn ymwneud â gweithio gyda thimau i wella profiad cwsmeriaid mewnol ac allanol, sy'n cynnwys edrych ar yr adegau sy'n bwysig, prosesau, technolegau, rolau, cyfrifoldebau, ac unrhyw agwedd arall sy'n effeithio ar brofiad y cwsmer.  
  • Newid sy'n para: Rydym yn canolbwyntio ar gynorthwyo timau i beri i newid ddigwydd a gwneud iddo bara!  Credwn mai'r bobl fydd yn gwneud y gwahaniaeth i gyd a dyna pam, o'r cychwyn cyntaf, yr ydym yn gweithio gyda'r arweinwyr i sicrhau eu bod yn barod i gefnogi'r newid a bod yn rhan ohono o'r dechrau hyd at ei gwblhau.  Mae cyflawni newid yn llwyddiannus yn gofyn am lawer o ymdrech a sensitifrwydd ac rydym yn cynorthwyo timau i sicrhau eu bod yn cael pob cyfle i archwilio a gwneud dewisiadau drostynt eu hunain.  Fel hyn, maent yn teimlo bod ganddynt berchnogaeth gref o'r cyfeiriad a osodir a'r meddylfryd sylfaenol y tu ôl i'r newidiadau.

Ein Fframwaith Rheoli Newid

Credwn ei bod yn bwysig cael fframwaith i helpu timau i reoli newid – gan gydnabod ei bod yn daith i bawb sy'n gysylltiedig.  Mae llawer o'r prosiectau'n mabwysiadu technegau rheoli prosiect traddodiadol a chânt eu hategu gan strwythurau llywodraethu cadarn.  Rydym yn defnyddio amrywiaeth o fethodolegau yn seiliedig ar ddadansoddi data a gwaith adolygu prosesau i nodi'r potensial i gyflawni arbedion cost/effeithlonrwydd.  Bydd hyd a dyfnder prosiect rheoli newid TIC yn amrywio yn dibynnu ar yr amcan cyffredinol a chymhlethdod y maes gwasanaeth.  Gall prosiectau amrywio o hanner diwrnod o ail-wirio i adolygiad Vanguard llawn/meddwl trwy systemau dros 6 diwrnod. 

 Ein Gwasanaethau

Mewn byd sy'n mynnu mwy am lai, mae gwelliant parhaus yn hanfodol er mwyn gyrru arbedion effeithlonrwydd, lleihau biwrocratiaeth a darparu rhagoriaeth weithredol i'n dinasyddion.  Mae arweinwyr a thimau yn cydnabod bod angen targedu gwelliannau i wasanaethau er mwyn cyflawni canlyniadau mesuradwy a'u cynnal a'u hymgorffori yn y ffordd y caiff pethau eu gwneud. Mae gan TIC amrywiaeth o becynnau cymorth y gallwn eu darparu i gynorthwyo arweinwyr i wella gwasanaethau a rheoli newid ar draws meysydd gwasanaeth:

Mae'r dull Vanguard/meddwl trwy systemau yn cynnwys adolygu ac ail-ddylunio gwasanaethau o gwmpas galwadau'r cwsmeriaid.  Mae'r dull hefyd yn hyrwyddo newid diwylliannol o fewn y gwasanaethau hyn gan fod y staff yn cael mwy o eglurder pwrpas yn seiliedig ar anghenion y cwsmer a bydd ganddynt hefyd yn awr y modd i wella'r gwasanaeth. Mae'r dull Vanguard/meddwl trwy systemau yn mynnu bod rheolwyr a'u timau yn cael profiad normadol i brofi'r gwasanaeth o safbwynt y cwsmer.   Mae'r dull hwn hefyd yn cynnwys cael rhanddeiliaid allweddol sy'n ymwneud ag unrhyw gam yn y broses i gymryd rhan yn y profiad normadol.  Mae hwn yn gam pwysig yn y broses, gan ei fod yn helpu staff i ddeall yr angen am newid, fel eu bod wedyn mewn gwell sefyllfa i ddatblygu a gweithredu ffyrdd newydd o weithio.

Un o nodweddion allweddol yr ymagwedd TIC yw y bydd, yn ogystal â helpu gwasanaethau i nodi'r potensial am newid, yn helpu i ddarparu'r gallu a'r cymorth i sicrhau bod y newid yn digwydd, yn aml drwy ail-lunio arferion gweithio a datblygu modelau newydd o ddarparu gwasanaethau.

Mae'r prosiect yn cymryd 6 diwrnod + gweithredu'r prosiect.

Gan gydnabod yr heriau sy'n wynebu gwasanaethau os ydynt am ryddhau staff am gyfnod estynedig, gallwn gynnig adolygiadau pwrpasol wedi'u teilwra i'ch anghenion.  Mae hyn yn ein galluogi i gefnogi timau gyda maes penodol o wella gwasanaethau, nad yw efallai'n gofyn am yr angen am adolygiad manwl dros 6 diwrnod a rhoi'r offer a'r technegau i dimau i'w galluogi i ddechrau eu teithiau gwelliant parhaus. Mae adolygiadau ymgynghori yn ddeniadol ac yn gynhwysol, ac rydym yn annog pawb i dalu sylw a chyfrannu at drafodaethau.  Rydym yn helpu cyfranogwyr i gydweithio'n rhagweithiol a thrafod yn frwdfrydig, gan adeiladu canlyniadau trawiadol gyda'i gilydd er budd pawb.

Gallwn gynnig gwasanaethau hwyluso gweithdai i helpu eich tîm i gyflawni ei nodau. Gallwn helpu grwpiau i osod nodau sy'n ymwneud â gwella gwasanaethau, sut i wneud penderfyniadau gwybodus, diffinio rolau, gwneud cynlluniau, creu consensws ac unioni, dyfeisio strategaeth, creu syniadau, ennill safbwyntiau newydd – beth bynnag sy'n eu helpu fwyaf. Byddwn yn gweithio gyda chi i helpu i gynllunio sesiynau i gyd-fynd â'ch amcanion, neu os oes gennych gynlluniau sesiynau eisoes wedi'u nodi, gallwn ymuno â'ch tîm i'ch helpu i'w cyflawni.   Byddwn yn creu sesiynau sy'n llifo'n ddi-dor o un amcan i'r llall, gan agor ffyrdd o feddwl yn greadigol, neu helpu cyfranogwyr i gydgyfeirio ar benderfyniadau allweddol.

Un o brif ffocws pob maes gwella gwasanaethau TIC yw pwysigrwydd deall "beth sy'n bwysig" i'r cwsmer (dinesydd).  Byddwn yn gweithio'n agos gyda chi i gynllunio a hwyluso sesiynau grŵp ffocws llwyddiannus ar gyfer eich prosiect i'ch helpu i ddeall yr hyn sy'n bwysig i'r cwsmer. Byddwn yn dysgu ac yn deall eich briff yn llawn, gan lunio cwestiynau ac awgrymiadau trafod yn ofalus er mwyn cael adborth a dirnadaeth sy'n ddefnyddiol ac yn ymarferol.  Byddwn yn hwyluso eich grŵp ffocws mewn ffordd ddeniadol, gynhwysol, gan annog cyfranogwyr i rannu eu dirnadaeth a'u barn mewn awyrgylch diogel a chroesawgar.

Mae'n bwysig bod unrhyw drafodaethau grŵp ffocws yn arwain at ddirnadaeth a all arwain at gamau gweithredu.  Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i rwystrau, ennyn adborth cadarnhaol a negyddol, a sbarduno syniadau ac awgrymiadau newydd i'ch helpu gyda'ch prosiect o wella gwasanaethau. Unwaith y bydd y grwpiau ffocws wedi'u cwblhau, gallwn grynhoi'r allbwn mewn adroddiad cryno, ymarferol yn ôl eich manylebau.

Mae pwysigrwydd deall y data a gasglwn, a sut y gallwn ddefnyddio'r data hwn i lywio'r broses o wneud penderfyniadau yn well, wedi dod yn fwy cyffredin dros y blynyddoedd diwethaf.   Gall ein gwasanaethau Ymgynghoriaeth Dadansoddi Data gynnig cyngor ac arweiniad i chi ar y math o ddata y mae angen i chi ei gasglu i fesur y gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu; gallwn hefyd weithio gyda chi i ddatblygu prosesau casglu a dadansoddi data i'ch galluogi i wneud y defnydd gorau o'r data yr ydych yn ei gasglu. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar sut y gallwch ddefnyddio gwasanaeth dadansoddi busnes Microsoft Power BI i drosi eich data crai yn ddelweddau rhyngweithiol a galluoedd deallusrwydd busnes.  Gallwn eich cynorthwyo i ddefnyddio'r rhyngwyneb Power BI i greu eich adroddiadau gweledol a'ch dangosfyrddau eich hun.

Diben mapio prosesau yw er mwyn i wasanaethau fod yn fwy effeithlon.  Mae mapiau proses yn rhoi cipolwg ar broses a byddant yn nodi tagfeydd, ailadrodd ac oedi mewn system.  Mae'n ddefnyddiol i helpu timau i drafod syniadau ar gyfer gwella prosesau, cynyddu cyfathrebu a darparu dogfennau proses. Mae gennym drwydded defnyddiwr ar gyfer y feddalwedd ENGAGE™, sy'n blatfform gwella parhaus sy'n eich helpu ac yn eich cynorthwyo chi a'ch tîm i gipio, deall, costio, ymgysylltu, gwella a chydweithio ar eich prosesau.

Mae gan ENGAGE™ nodweddion uwch sy'n eich galluogi i gipio prosesau'n fyw mewn gweithdy a daflunnir ar sgrîn fel bod yr allbwn yn gyfarwydd i'r rhanddeiliaid a gellir ei rannu ar unwaith ar ôl y gweithdy a gall y rhanddeiliaid adrodd yn ôl yn uniongyrchol ar y modelau'n ddigidol.  Nid yn unig y mae'r nodweddion o gymorth i ddarganfod prosesau'n gyflym, gallwch hefyd ddefnyddio'r pŵer a'r strwythur y mae'r offer yn eu rhoi i chi i alluogi staff sydd heb eu hyfforddi i fapio a modelu prosesau fel dadansoddwr busnes proffesiynol profiadol.

Y Camau Nesaf

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut y gallai'r tîm TIC eich cynorthwyo chi a'ch tîm gydag unrhyw agwedd ar wella gwasanaethau, cysylltwch ag unrhyw aelod o'r tîm TIC. Byddwn wedyn yn trafod eich gofynion ac yn gallu cynnig cyngor ar sut yr ydym yn credu y gallwn eich cefnogi, a gweithio gyda chi i adeiladu cynllun gweithredu prosiect.

Cysylltwch â ni

 

Diweddarwyd y dudalen: 22/06/2021 14:05:38