We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19 (Canllawiau Coronafeirws)

Bydd holl ganllawiau a deddfwriaeth y Llywodraeth yn cael eu hadolygu'n barhaus er mwyn sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu'r holl gamau rhesymol er mwyn sicrhau diogelwch yr holl weithwyr ac aelodau o'r cyhoedd wrth gyflawni ei waith. Bydd angen i bob gweithiwr sicrhau bod arferion gw...

Asesiad risg unigol (Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19)

Os ydych wedi bod yn gwarchod eich hun, neu os ydych yn dychwelyd i’r gweithle, gallwch bellach lenwi asesiad risg unigol a fydd yn asesu eich risg o ran Covid-19 ac yn nodi unrhyw addasiadau personol.  Er mai'r flaenoriaeth yw asesu risg gweithwyr sy'n dychwelyd i'r gweithle ar ôl gwarchod, mae'r...

Asesiadau risg cyflenwi gwasanaeth (Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19)

Yn unol â chyngor y llywodraeth, dylech barhau i weithio gartref lle gallwch. Os nad yw hyn yn bosibl neu os yw'n ofynnol i chi fynd i'r gweithle, mae'n rhaid i chi gael cymeradwyaeth gan eich rheolwr llinell. Mae holl ganllawiau a deddfwriaeth y Llywodraeth yn cael eu hadolygu'n barhaus er mwyn si...

Adolygu, Ailosod, Symud Ymlaen (Cefnogaeth ar gyfer Ffyrdd Gwell o Weithio)

Adroddiadau Blynyddol Cynghorydd (Democratiaeth)

Prif ddiben adroddiadau blynyddol yw rhoi manylion i’ch etholwyr am eich gweithgareddau allweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Er mai’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am ddarparu’r dull ar gyfer cyhoeddi adroddiadau blynyddol, y cynghorwyr unigol sy’n gyfrifol am y cynnwys. Felly, dylai’r cynnwys:...

Ailgylchu yn y swyddfa (Gweithio i ni)

Ar y ffôn (Gweithio'n ddwyieithog)

Arwyddion, taflenni, ffurflenni ayb. (Gweithio'n ddwyieithog)

Adnoddau Dynol (Ein Pobl)

Yn y rhan hon o’r fewnrwyd, cewch ganllawiau ynghylch ein holl bolisïau Adnoddau Dynol. Mae hyn yn cwmpasu ystod eang o bynciau a all gynnwys eich cyflog a’ch buddion, yr ymddygiad a’r safonau rydym yn eu disgwyl gan yr holl staff, ein hymagwedd at weithio hyblyg a gweithio ystwyth, amser i ffwrdd o...

Absenoldeb salwch (Adnoddau Dynol)

Amharu ar drefniadau gwaith (Adnoddau Dynol)

Ailstrwythuro (Adnoddau Dynol)

Amser o'r gwaith (Adnoddau Dynol)

Rydym yn ymrwymo i wella cydbwysedd gwaith a bywyd ein cyflogeion. Rydym yn cydnabod bod rhai achlysuron/adegau pryd y mae cyfnodau byr neu hir o amser o'r gwaith yn angenrheidiol, y tu hwnt i'r hawl i wyliau blynyddol....

Absenoldeb Mabwysiadu a Benthyg Croth (Amser o'r gwaith)

Absenoldeb Tosturiol (Amser o'r gwaith)

Mae uchafswm o 5 diwrnod o'r gwaith gyda thâl (pro rata i weithwyr rhan-amser) ar gael os bydd perthynas agos ichi'n marw, neu'n cael anaf neu salwch critigol. Yn achos marwolaeth plentyn, rhiant neu bartner, gellir estyn hyn i 10 diwrnod. Dan yr amgylchiadau eithriadol hyn, rhaid gofyn i Bennaeth y...

Absenoldeb Mamolaeth (Amser o'r gwaith)

Absenoldeb Rhiant (Amser o'r gwaith)

Absenoldeb Tadolaeth (Amser o'r gwaith)

Amser o'r gwaith ar gyfer dibynyddion (Amser o'r gwaith)

Absenoldeb heb dâl (Amser o'r gwaith)

Amser o'r gwaith a roddir yn ddi-dâl yw Absenoldeb heb Dâl. Pan fyddwch yn cymryd Absenoldeb heb Dâl fe fyddwch yn cadw eich swydd yn yr Awdurdod, ac yn cadw buddion, ond ni fyddwch yn derbyn cyflog. Gellir gwneud cais am Absenoldeb heb Dâl am amryw o resymau, gan gynnwys: Gofalu am blentyn/perth...

Absenoldeb salwch (Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr)

Absenoldeb Mamolaeth (Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr)

Absenoldeb salwch (Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr)

Absenoldeb Mamolaeth (Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr)

Anabledd: Addasiadau rhesymol (Cydroddoldeb ac Amrywiaeth)

Achwyniad (Cysylltiadau â gweithwyr)

Anghydfodau torfol (Cysylltiadau â gweithwyr)

Atal dros dro (Cysylltiadau â gweithwyr)

Atal a Rheoli Heintiau (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Amcanion y modiwl hwn:   Er mwyn i chi fod yn ymwybodol o arferion da a phwysigrwydd Rheoli Heintiau Sicrhau technegau da o ran golchi dwylo Er mwyn i chi gael dealltwriaeth ynghylch y Polisi a'r Weithdrefn o ran Rheoli Heintiau Ymwybyddiaeth o achosion a throsglwyddiad Heintiau Er mwyn cwb...

Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Os ydych wedi cael eich adleoli i wasanaethau Anableddau Dysgu, bydd angen i chi gwblhau'r modiwl e-ddysgu Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol. Bydd angen i chi fewngofnodi fel gwestai, ac fel gwestai, ni fyddwch yn gallu cadw eich sgôr na'r hysbysiad eich bod wedi pasio. Bydd angen i chi dynnu ciplun fel...

Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Arfer Gorau Gwaith Cymdeithasol (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Arweinyddiaeth A Rheolaeth (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Cynorthwyo rheolwyr gofal cymdeithasol i hyfforddi, datblygu a chymhwyso Rydym yn cynnig ystod o hyfforddiant ar sgiliau rheoli craidd ar gyfer gofal cymdeithasol trwy y tîm corfforaethol. Mae'r rhaglenni hyn yn cefnogi ystod o alluoedd a sgiliau ar gyfer rheolwyr. Mae Hyfforddi a Mentora yn rhan...

Archwiliad Hunan-iechyd (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn defnyddio ystod o fesuriadau, profion ac archwiliadau i asesu llawer o wahanol agweddau ar ein hiechyd a'n llesiant. Mae'n bosibl eich bod chi'n gyfarwydd â rhai ohonynt, ac efallai eich bod wedi cael yr archwiliadau hyn eich hun gan feddyg teulu, nyrs neu weithi...

Asesiad Straen Unigol (ASU) (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Adnoddau a Chymorth (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Wrth ystyried pwysigrwydd cynyddol cefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles, rydym wedi casglu rhai o'r adnoddau mwyaf defnyddiol sydd ar gael. Mae rhain yn cynnwys sefydliadau arbenigol ac adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi i ofalu am eich lles meddyliol yn y gweithle a thu allan i'r gwaith....

Adnoddau Allanol A Chymorth (Iechyd a Llesiant)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth arnoch, siaradwch â'ch rheolwr, eich meddyg teulu neu rywun rydych yn teimlo'n gyffyrddus â nhw. Gall atgyfeiriad at ein Gwasanaeth Cymorth Llesiant fod o fudd i chi. Yn ogystal â'r wybodaeth a'r canllawiau sydd ar gael i chi yn fewnol, mae llawer o asiantaethau...

Apwyntiadau clinig (Tîm Meddygol)

Arolygu Iechyd (Iechyd Galwedigaethol)

Alcohol (Iechyd a Llesiant)

[macroErrorLoadingPartialView] Hunan-wirio Os ydych chi'n poeni am faint o alcohol rydych chi’n ei yfed neu'n gobeithio cadarnhau eich bod chi'n yfed swm diogel, beth am roi cynnig ar y gwiriwr uned rhyngweithiol hwn i gyfrifo faint o unedau o alcohol rydych chi'n eu hyfed fel arfer....

Asesiadau Risg (Iechyd a Diogelwch)

Mae asesiadau risg yn sicrhau bod yr holl beryglon yn y gweithle’n cael eu hadnabod a bod yr holl risgiau’n cael eu rheoli. Mae hyn yn sicrhau bod eich iechyd a’ch diogelwch yn cael eu gwarchod yn y gweithle ac y ceir cyn lleied â phosibl o ddamweiniau/digwyddiadau. Mae hyn yn ddyletswydd gyfreithio...

Asesiad Gweithfan (Iechyd a Diogelwch)

Asesiad o gynllun eich bwrdd gwaith, yr ardal o’i gwmpas (gan gynnwys eich cadair) a’r gwaith yr ydych yn ei wneud mewn perthynas â’ch galluoedd personol yw hwn. Nod yr asesiad gweithfan yw canfod ac ystyried unrhyw ffactorau risg sy’n bresennol ac a allai achosi problemau iechyd yn awr neu yn y dy...

Argraffu a Sganio (Cymorth TG)

Awgrymiadau Defnyddiol ar gyfer Teams! (Microsoft Teams)

Defnyddiwch y rhaglen Microsoft Teams i gadw trefn ar bopeth Mae Microsoft Teams yn eich galluogi i gadw mewn cysylltiad ble bynnag yr ydych. Gallwch ddod o hyd i ffeiliau sydd wedi'u storio ar eich OneDrive, cael galwadau fideo neu alwadau llais a chyfarfodydd, neu gallwch anfon negeseuon at eich...

Arfarniadau (Cydnabod. Tyfu. Gyda'n gilydd.) (Rheoli Perfformiad)

Croeso!    Mae arfarniadau yn eich helpu i wella. Mae ein proses arfarnu yn canolbwyntio ar eich cryfderau. Nod yr arfarniad yw cydnabod gwaith da a llwyddiant, helpu chi a’r gwasanaeth i dyfu drwy edrych ar yr hyn rydych wedi’i wneud yn dda, a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni ein syni...

Adain Incwm (System Rheolaeth Ariannol - U4BW)

Mae'r adain Incwm yn casglu incwm sy'n ddyledus i'r Awdurdod ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau statudol ac anstatudol a ddarperir i drigolion a busnesau.Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys; Gosod cwsmeriaid Codi anfonebau Adennill dyledion Ymholiadau cyffredinol Datrys anghydfodau ynghyd ag adranna...

Arolwg Covid-19 (Arolygon staff)

Amgylchedd (Ein Pobl)

Arweinwyr Cymraeg (Amgylchedd)

Mae ein arweinwyr Cymraeg yma i: Cynghori staff ar sut i ddarparu gwasanaethau dwyieithog Cynorthwyo staff i wella eu sgiliau Cymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithlu Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yn y Cyngor ac i'r cyhoedd. Mae'n rhaid inni ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Cymraeg i'n t...