We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Iechyd a Llesiant

Ystyr llesiant yw ‘bod yn gyffyrddus, yn iach neu’n hapus’, ond mae llesiant yn llawer ehangach na hyn ac mae’n brofiad eang sy’n cwmpasu pob agwedd ar fywyd. Gan ein bod ni'n treulio cyfran sylweddol o'n bywydau yn gweithio, mae gofalu am ein llesiant yn y gweithle yn bwysig iawn.

Mae llesiant yn y gweithle yn ymwneud â phob agwedd ar fywyd gwaith, megis diogelwch a chysur ein hamgylchedd corfforol, y boddhad a'r mwynhad yr ydym yn eu profi yn ein swydd a faint o gefnogaeth yr ydym yn ei chael yn ein sefydliad.

Mae gweithlu hapus ac iach yn hanfodol i unrhyw sefydliad sy'n ffynnu a dyna pam yr ydym yn parhau i flaenoriaethu llesiant ein holl staff, p'un a ydych chi'n gweithio ym maes gwasanaethau rheng flaen, yn y swyddfa neu'n gweithio o bell.

Mae'r adran hon yn amlinellu ein dull gweithredu i gefnogi eich llesiant corfforol a'ch llesiant meddyliol yn ogystal â chynnig atebion ymarferol â ffocws i reolwyr. Wrth wneud hynny, ein nod yw helpu i amddiffyn ein gweithlu a'r Awdurdod yn y dyfodol agos a'r tymor hir.

Diweddarwyd y dudalen: 05/01/2021 14:08:06