We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cyllid a Thaliadau

System Rheolaeth Ariannol - U4BW

System Rheolaeth Ariannol - U4BW

Unit 4 Business World On! (U4BW) yw system rheolaeth ariannol yr Awdurdod a elwid gynt yn Agresso.

Ar hyn o bryd, mae mwy na 1,900 o ddefnyddwyr gweithredol. Mae cytundebau wedi'u sefydlu gyda chleientiaid allanol megis Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. U4BW yw'r system rheoli ariannol a ddewiswyd ganddynt, ac maent yn elwa ar ddefnydd llawn o'r system gyda chymorth yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Treuliau sy'n gysylltiedig â'r gwaith

Treuliau sy'n gysylltiedig â'r gwaith

Os bydd unrhyw gostau'n dod i'ch rhan o achos y gwaith, mae'n bosibl y byddwch yn gallu eu hawlio'n ôl. Mae manylion llawn am y costau sy'n gymwys a faint y gallwch ei hawlio fel treuliau ar gael yn y polisi ynghylch costau teithio a chynhaliaeth. Mae'n rhaid ichi gydymffurfio â'r polisi hwn wrth gyflwyno eich hawliad. Gellir hawlio unrhyw ordaliadau'n ôl ac ystyrir cyflwyno hawliadau ffug yn achos o gamymddwyn difrifol.

Llawlyfr y Gyllideb: Canllawiau ar gyfer rheoli cyllideb yn effeithiol

Llawlyfr y Gyllideb: Canllawiau ar gyfer rheoli cyllideb yn effeithiol

Mae rheoli ariannol da a chadarn yn fater o stiwardiaeth briodol o arian cyhoeddus. Er mwyn sicrhau y bydd hyn yn digwydd, rhaid i ni:

  • ddefnyddio adnoddau’n effeithiol i ddarparu ein gwasanaethau;
  • osgoi gorwariant oherwydd aneffeithlonrwydd a gwastraff; a
  • sicrhau na cheir unrhyw danwariant ‘diangen’.

Os ydych yn rheoli cyllideb, mae’n rhaid darllen y llawlyfr. Bydd yn eich helpu i ddeall eich cyfrifoldebau ac mae’n nodi’n glir yr egwyddorion y mae’n rhaid ichi gydymffurfio â hwy.

Mae'r broses ar gyfer Trosglwyddiadau Mewnol yn newid

Mae'r broses ar gyfer Trosglwyddiadau Mewnol yn newid

Mae'r system bresennol ar gyfer Trosglwyddiadau Mewnol yn dod i ben yn raddol rhwng nawr a mis Rhagfyr gan nad yw'n cydweddu ag Office 365. Mae adeiniau cyfrifeg yn cysylltu â Rheolwyr Cyllideb i drafod lleihau'r angen am Drosglwyddiadau Mewnol a/neu drefnu prosesau mwy effeithlon ar gyfer delio â'r trafodiadau hyn. Os ydych yn creu Trosglwyddiadau Mewnol, gofynnir ichi gysylltu â'ch Rheolwr Cyllideb i sicrhau bod y drafodaeth hon yn digwydd.

Os bydd angen Trosglwyddiad Mewnol yn y dyfodol ac na ellir ei wneud drwy ddulliau eraill, mae proses arall yn cael ei threfnu. Bydd canllawiau ar gyfer y broses hon ar gael cyn bo hir.

Diweddarwyd y dudalen: 14/12/2018 09:46:27