We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rheoli Perfformiad

ARFARNIADAU  - Cydnabod. Tyfu. Gyda'n gilydd

ARFARNIADAU - Cydnabod. Tyfu. Gyda'n gilydd

Ein dull arfarnu newydd!  

Mae hon yn athroniaeth newydd o ran sut rydym yn cynnal arfarniadau, gan ddefnyddio dull sy'n 'seiliedig ar gryfderau': 

Adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio er mwyn i ni allu gwneud mwy ohono 

Symud o'r hyn sydd o'i le, i'r hyn sy'n gadarn 

Strategaeth Gorfforaethol 2018 - 2023 (gan gynnwys ein Hamcanion Llesiant)

Mae strategaeth 2018 - 2023 yn amlinellu cyfeiriad yr Awdurdod Lleol dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys ein hamcanion llesiant a gwelliant fel y'u diffinnir gan ddeddfwriaeth. Yn ogystal, mae'n cynnwys prosiectau a rhaglenni allweddol y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y pum mlynedd nesaf, cyfres o bron i 100 o ardaloedd a phrosiectau â blaenoriaeth a gyhoeddwyd gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Emlyn Dole yn ei gynllun 'Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin'.

Mae'r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y dyfodol ar ffurf 15 o amcanion newydd o dan bedair thema allweddol - cynorthwyo preswylwyr i ddechrau'n dda, i fyw'n dda, i heneiddio'n dda mewn amgylchedd iach, diogel a ffyniannus.

Caiff yr holl gamau gweithredu a'r targedau yn y cynllun eu monitro trwy gydol y flwyddyn trwy gyfrwng Dangosfwrdd PIMS, ac adroddir amdanynt bob chwarter.

Cyfle i chi farnu sut y mae'ch gwasanaeth yn ei wneud a sut yr ydych chi'n cyfrannu.....

Y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newydd yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’n golygu bod rhaid i ni wneud ein gwaith mewn ffordd gynaliadwy, a meddwl am yr effaith gall ein gwaith gael ar bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol. Rhaid i ni weithio gyda chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru i:

  • gydweithio’n well
  • cynnwys pobl, gan adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau
  • edrych ar bethau yn yr hirdymor yn ogystal â chanolbwyntio ar y sefyllfa ar hyn o bryd
  • cymryd camau i geisio rhwystro problemau rhag gwaethygu - neu hyd yn oed eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus weithredu pum ffordd allweddol o weithio wrth iddynt wneud penderfyniadau yn y dyfodol: edrych i’r tymor hir; gweithio mewn ffordd integredig; cynnwys amrywiaeth eang o’r boblogaeth; cydweithio gydag eraill; a deall gwraidd problemau er mwyn eu hatal rhag digwydd.

Monitro Perfformiad

Monitro Perfformiad

Rydym yn dymuno darparu gwasanaethau rhagorol.  Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn pennu nodau a thargedau i'n hunain a byddwn yn monitro sut yr ydym yn perfformio yn eu herbyn.  Trwy wneud hyn, gallwn weld yr hyn yr ydym yn ei wneud yn iawn a'r hyn nad ydym yn ei wneud yn iawn, ac yn ei dro, mae hyn yn ein galluogi i wella gwasanaethau.

Bob chwarter, rydym yn cyflwyno adroddiad ynghylch gwybodaeth allweddol am ein perfformiad i’r Tîm Rheoli Corfforaethol, ein Bwrdd Gweithredol, ac i'n pwyllgorau Craffu bob chwe mis, sy'n defnyddio'r wybodaeth hon am berfformiad er mwyn helpu i fonitro lefel y gwasanaeth a ddarperir gennym ac i wneud penderfyniadau o ganlyniad.

Pam mae angen Cynlluniau Busnes arnom?

Mae Cynlluniau Busnes yn rhan hanfodol o'r fframwaith cynllunio.  Maent yn helpu i drosi amcanion strategol yn amcanion gwasanaeth ac yna, yn dargedau staff unigol – gan alluogi timau i fynd ati i gyflawni'r gwaith.

Maent yn cynnig ffordd agored a thryloyw o ddangos i reolwyr, staff a Chynghorwyr yr hyn i'w gyflawni a'r cynllun er mwyn gwneud hynny.  Maent yn dangos sut y defnyddir adnoddau er mwyn cyflawni amcanion a'r gwelliannau i'r gwasanaeth y disgwylir eu cyflawni.  Maent yn helpu i gynnwys staff yn y broses o ddatblygu'r gwasanaeth.  Maent yn caniatáu cyfraniadau gan bawb er mwyn gwella perfformiad – gan sicrhau bod nodau a thargedau'n realistig.  Maent yn dangos yr hyn a gawn o'r hyn yr ydym yn ei wario.

Mae copi o'ch Cynllun Busnes ar gael gan eich Rheolwr Llinell.

Diweddarwyd y dudalen: 21/05/2021 16:48:27