We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Teithio a Pharcio

Diogelwch & Cynghorion Rifyrsio

Yn 2019/20, roedd 22% o’r holl wrthdrawiadau a riportiwyd yn yr awdurdod yn cynnwys rifyrsio. Costiodd y gwrthdrawiadau hyn oddeutu £22,972. Drwy sgiliau gyrru gwell gallwn leihau nifer y gwrthdrawiadau, gallwn arbed y costau diangen o gael cerbydau yn eu lle, arbed taliadau i drydydd partïon y mae eu cerbydau a’u heiddo wedi cael
eu difrodi gennym, ac yn bwysicach, lleihau’n sylweddol y posibilrwydd y bydd ein gweithwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol yn cael eu hanafu.

Cynghorion Rifyrsio

Defnyddio ein cerbydau yn ddiogel yn ystod Covid-19

Mae nifer o wasanaethau a thimau ar draws Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio cerbydau’r awdurdod yn ogystal â'u ail-lenwi â thanwydd mewn gwahanol leoliadau yn y Sir wrth gyflawni gwasanaethau hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ein canllawiau ar ddefnyddio ein cerbydau yn ddiogel yn ystod Covid-19 i sicrhau iechyd, diogelwch a llesiant ein gweithwyr.

Ydych chi wedi cael damwain mewn cerbyd gwaith? Ydych chi wedi rhoi gwybod i'ch cwmni yswiriant personol?

Mae'n rhaid i bob gyrrwr ddatgan pob damwain/hawliad i'w cwmni yswiriant cerbyd modur. Os bydd cwmni yswiriant yn darganfod bod gyrrwr wedi methu â rhoi gwybod am ddamwain, gallai polisi personol y gyrrwr gael ei ddatgan yn ddi-rym, ac efallai y bydd yn ei chael hi'n anodd cael yswiriant yn y dyfodol.

Nid oes modd ichi wahaniaethu rhwng yr hyn sy'n digwydd wrth yrru cerbyd gwaith a gyrru cerbyd personol o ran yswiriant modur.

Cofiwch gymryd gofal bob amser, boed hynny yn eich cerbyd eich hun neu mewn cerbyd a ddarperir gan y Cyngor.

Gwiriwch a yw cyflwr iechyd yn effeithio ar eich gyrru

Mae angen i chi ddweud wrth DVLA am rai cyflyrau meddygol oherwydd gallant effeithio ar eich gyrru.

Defnyddiwch yr A i Y i wirio a oes angen i chi roi gwybod am eich cyflwr a dod o hyd i'r ffurflen neu'r holiadur perthnasol.

Gallwch gael dirwy o hyd at £ 1,000 os na fyddwch yn dweud wrth DVLA am gyflwr meddygol sy'n effeithio ar eich gyrru.

Efallai y cewch eich erlyn os ydych chi mewn damwain o ganlyniad.

Rhaid i chi ildio'ch trwydded os yw'r naill neu'r llall:

  • mae eich meddyg yn dweud wrthych chi am roi'r gorau i yrru am 3 mis neu fwy
  • nad ydych yn cwrdd â'r safonau gofynnol ar gyfer gyrru oherwydd eich cyflwr meddygol

Mewn rhai achosion, fel diabetes, mae yna ganllawiau penodol ar gyfer gyrwyr lorïau, bysiau a bysiau moethus.

Mae’n werth nodi bod cyflyrau meddygol hysbysadwy yn cynnwys y rhai a all weithiau fod yn ‘anweledig’ ar y dechrau, megis pryder, iselder ysbryd ac anhwylder straen wedi trawma.

Mae gyrwyr proffesiynol yn cael eu hystyried yn grŵp risg uchel o ran iechyd meddwl.

 

Sut allwch chi wirio pa mor hen yw'ch teiars?

Mae darganfod pa mor hen yw'ch teiars yn syml, gan fod gan deiars a weithgynhyrchwyd ar ôl y flwyddyn 2000 god pedwar digid gyda'r ddau ddigid cyntaf yn cynrychioli'r wythnos weithgynhyrchu a'r trydydd a'r pedwerydd digid yn cynrychioli'r flwyddyn.

Mae gan deiars a weithgynhyrchwyd cyn y flwyddyn 2000 god tri digid gyda'r ddau ddigid cyntaf yn cynrychioli'r wythnos gynhyrchu a'r trydydd digid yn cynrychioli'r flwyddyn. Felly mae 258 yn golygu wythnos 25 o 1998.

Os nad ydych yn siŵr am oedran eich teiars, mae eu cyflwr cyffredinol neu eu haddasrwydd i'w defnyddio yn ceisio arweiniad proffesiynol gan eich contractwr teiars neu'ch cyflenwr.

Gyrwyr proffesiynol—Y gyfraith ynghylch defnyddio ffonau symudol

 

Ffonau Llaw

Mae defnyddio ffon symudol a llaw wrth yrru yn anghyfreithlon. Os cewch eich dal yn defnyddio ffon symudol a llaw wrth yrru, byddwch yn cael 6 phwynt cosb ar eich trwydded a dirwy o £200. Bydd rhaid I yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) a Cherbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (PSV) sy’n cael eu dal yn defnyddio’u ffonau symudol ddwywaith, neu sy’n cael 12 pwynt ar eu trwydded, fynd I’r Llys Ynadon.. Bydd gyrwyr hefyd yn cael eu hatgyfeirio’r comisiynydd traffig a gallant gael eu gwahardd rhag gyrru am isafswm o 4 wythnos.

 

Ffonau llawrydd

Mae defnyddio ffonau llawrydd yn gyfreithlon, ond mae’n gallu tynnu eich sylw ac felly mae’n gallu bod yn beryglus. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau unigol, gallai gyrwyr gael eu herlyn am ’fethu a rheoli’r cerbyd mewn modd priodol’.

 

Pam mae defnyddio ffon wrth yrru’n beryglus?

Mae’n tynnu eich sylw’n feddyliol—wrth yrru a defnyddio eich ffon mae angen I chi ganolbwyntio ar 2 dasg ‘meddwl’ ar yr un pryd. Mae’n tynnu eich sylw’n gorfforol—dim ond 1 llaw sydd gennych I lywio’r cerbyd wrth I chi ddal eich ffon. Mae’n tynnu eich llygaid oddi ar y ffordd—mae edrych ar eich ffon yn hytrach nag edrych ar y ffordd yn creu man dall gyrru.

 

Sut y mae hyn effeithio ar fy mherfformiad wrth yrru?

Yn llawer llai ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd ar y ffordd o’u cwmpas. Yn methu a gweld arwydddion ffyrdd. Yn methu ag aros yn y lle iawn mewn lon a chadw at gyflymder cyson. Yn ymateb yn arafach ac yn cymryd mwy o amser i arafau.

Canllawiau i yrwyr: Cerbydau Nwyddau Mawr (Cerbydau dros 3,500kg)

Mae'r canllaw hwn yn eich helpu i ddeall a chydymffurfio ag ychydig o reolau a rheoliadau pwysig ynghylch ymddygiad a thrwyddedu gyrwyr yn y diwydiant cludo.

  • Ymddygiad gyrwyr
  • CPC gyrwyr a
    cherdyn tacograff
  • Trwyddedu gyrwyr a
    chyflyrau meddygol
  • Archwiliadau bob dydd

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 28/02/2020 14:00:35