We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Ystafelloedd Cyfarfodydd

Mae gennym ystafelloedd cyfarfodydd/hyfforddiant yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Llandeilo, Rhydaman, Sanclêr, Castellnewydd Emlyn a Phen-bre. Edrychwch ar ein hystafelloedd cyfarfodydd ym mhob lleoliad i gael rhagor o wybodaeth am eu maint a'u cyfleusterau.

Sut mae archebu ystafell

Defnyddir Outlook i archebu ystafelloedd. Gallwch weld beth sydd ar gael a threfnu eich cyfarfod yn gyflym ac yn hwylus. Mae gan yr holl ystafelloedd cyfarfodydd a hyfforddiant eu hunaniaeth eu hunain yng nghalendr Outlook.  I ddod o hyd i ystafell cyfarfodydd yn llyfr cyfeiriadau Outlook, mae gan bob ystafell "Meeting Room" o'i blaen ac yna ei lleoliad ac enw'r ystafell. 

Yr unig gyfleusterau cyfarfod na ellir eu harchebu drwy ddefnyddio’r dull hwn yw Siambr y Cyngor ac Ystafell Pwyllgorau’r Gwasanaethau Democrataidd yn Neuadd y Sir, a’r Siambr, Ystafell Pwyllgorau 1 ac Ystafell Pwyllgorau 2 yn 3 Heol Spilman – gofynnir ichi archebu’r rhain drwy gysylltu’n uniongyrchol â’r Uned Gwasanaethau Democrataidd i sicrhau bod gofynion aelodau etholedig yn cael blaenoriaeth.

Hefyd, rhoddir blaenoriaeth i aelodau etholedig ar gyfer yr ystafelloedd hyn a bydd unrhyw drefniadau archebu yn amodol ar eu gofynion. Mewn rhai adeiladau lle darperir yr ystafelloedd cyfarfod yn fasnachol, fe fydd archebion masnachol yn cael blaenoriaeth bob amser.

Pryd bynnag y bo'n bosibl, dylech ddefnyddio ystafelloedd o faint priodol i'r niferoedd sy'n mynychu. Cofiwch hefyd fod gan y rhan fwyaf o ystafelloedd gysylltiadau TG a bod gan rai ohonynt offer cyfrifiadurol, felly gellir eu harchebu ar gyfer gweithio ystwyth i osgoi teithio yn ôl i'ch gweithle pan fyddwch yn gweithio i ffwrdd o'ch swyddfa.

Os nad ydych yn sicr ynghylch sut i archebu ystafell gan ddefnyddio Outlook, dilynwch y cyfarwyddiadau yn ein canllaw cam wrth gam.

Eich cyfrifoldeb chi fel Swyddog Arweiniol ar gyfer cyfarfod

Mae'n rhaid i chi gyflawni'r canlynol er mwyn cynnal diogelwch a lles staff y Cyngor ac ymwelwyr.

  • Os nad oes derbynfa, bydd pob ymwelydd yn cael ei gyfarch gan rywun o'r gwasanaeth.
  • Nid oes hawl i ymwelwyr fynd i'r ardaloedd hynny sy'n cael eu diogelu gan gyfleuster rheoli mynediad heb gwmni aelod o staff.
  • Ar gyfer pob cyfarfod neu ddigwyddiad, bydd unigolyn penodol yn gyfrifol am dywys y cynrychiolwyr pe bai'n rhaid gadael mewn argyfwng. Dylid nodi enw'r unigolyn yng nghalendr Outlook yr ystafell ar gyfer y digwyddiad.
  • Pan fyddwch yn gadael mae'n rhaid i chi sicrhau bod yr ystafell yn lân ac yn daclus, bod yr holl ffenestri wedi'u cau, yr eitemau trydanol wedi'u diffodd, ac unrhyw sbwriel yn cael ei roi yn y biniau cywir, a bod y dodrefn yn cael eu hailosod os cawsant eu symud yn ystod y cyfarfod.

*Bydd yr unigolyn sy'n gyfrifol yn sicrhau ei fod yn ymwybodol o'r gweithdrefnau y dylid eu dilyn pe bai'n rhaid gadael mewn argyfwng, a bydd yn gyswllt â'r staff ar ddyletswydd sy'n rheoli’r broses o adael yr adeilad.

Oni bai y nodir cyn dechrau'r cyfarfod/digwyddiad bod prawf larwm tân i'w gynnal, rhaid gadael yr adeilad os bydd y larwm tân yn canu.  Os ydych wedi trefnu cyfarfod, yr arfer gorau yw trafod Iechyd a Diogelwch ar ddechrau eich cyfarfod. Dylai hyn gynnwys esbonio'r weithdrefn os bydd y larwm tân yn seinio yn ystod eich cyfarfod. Dylech roi gwybod i'r rhai sy'n mynychu:

  1. Sut i adael yr adeilad yn ddiogel
  2. Ble mae'r man ymgynnull

Hefyd, mae angen ichi sicrhau bod pawb sy'n mynychu wedi llofnodi i mewn fel ein bod yn gwybod pwy sydd yn yr adeilad.

Sut i ganslo ystafell

Os oes angen ichi ganslo'r cyfarfod, cofiwch wneud hynny drwy Outlook. Bydd hyn yn rhoi gwybod i weinyddwr yr ystafell, yn ogystal â'r holl fynychwyr eraill, yn awtomatig. Bydd hyn yn sicrhau bod yr ystafell ar gael i'w defnyddio gan eraill.

Diweddarwyd y dudalen: 21/05/2021 16:48:27