We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Newyddion Staff ...

Hunan-brofion Covid-19 (Dyfeisiau Llif Unffordd)

Bydd rhai aelodau o staff bellach yn gallu cymryd prawf llif unffordd fel rhan o'u swydd. Defnyddir dyfeisiau llif unffordd i nodi pobl â COVID-19 nad ydynt yn dangos symptomau. Bydd rheolwyr llin ...

16 oriau yn ôl

Her Camau'r Gwanwyn

Wrth i'r gwanwyn agosáu, mae'r nosweithiau'n mynd yn oleuach a'r tywydd (gobeithio) yn dechrau gwella, mae'n amser i chi gymryd rhan yn Her Camau'r Gwanwyn. Mae'r syniad yn syml – gwnewch gynifer o ...

1 diwrnod yn ôl

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Mae llawer yn digwydd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddydd Llun, 1 Mawrth – felly dewch i gymryd rhan! Mae llu o wahanol ddigwyddiadau'n cael eu cynnal drwy gydol y dydd ar Teams – rhai sesiynau byw ac ...

2 diwrnod yn ôl

Yn ôl i'r ysgol i'r dysgwyr ieuengaf

Bydd ein dysgwyr ieuengaf, hynny yw disgyblion y Cyfnod Sylfaen rhwng tair a saith oed, yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf. Gwneir hyn fesul cam, gan ddisgwyl y bydd holl ddisgyblion y Cyfnod ...

8 diwrnod yn ôl

Uwchraddio WebView ResourceLink WebView a MyView

Oherwydd gwaith uwchraddio i WebView ResourceLink a MyView, ni fydd defnyddwyr yn gallu defnyddio'r systemau ddydd Iau, 25 Chwefror. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn effeithio ar y defnydd o e- ...

8 diwrnod yn ôl

Sesiynau E-Goffi – Daliwch i fyny gyda chydweithwyr!

Gyda'r newid yn ein harferion gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, mae llawer ohonom yn colli'r cyfle i ddal i fyny â chydweithwyr mewn ffordd anffurfiol yn ystod yr wythnos waith. Byddem fel arfer we ...

8 diwrnod yn ôl

Holi Jonny

Os ydych chi wedi bod yn dilyn gyrfa Jonny Clayton yn y dartiau, fe wyddoch ei fod wedi bod yn bwrw'r dwbwl top ers blynyddoedd, ond mae wedi cael llwyddiant rhyfeddol yn ddiweddar wrth ennill cysta ...

8 diwrnod yn ôl

Caredigrwydd

“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.” - Aesop  Mae dydd Mercher 17 Chwefror yn nodi Diwrnod Dangos Caredigrwydd 2021 ac rydym yn annog ein holl staff i feddwl am bwysigrwydd ca ...

14 diwrnod yn ôl

Amddiffyniad Cyfreithiol i Weithwyr sydd â Phryderon yn y Gwaith

Ni fydd y rhan fwyaf o weithwyr byth yn gorfod wynebu'r penderfyniad anodd o ran datgelu neu roi gwybod am gamarfer difrifol yn y gwaith, ond os cewch eich hunan mewn sefyllfa o'r fath, dylech fod y ...

16 diwrnod yn ôl

Hyfforddiant ynghylch Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i staff

Mae sesiwn wybodaeth / hyfforddi yn cael ei threfnu ar gyfer staff rheng flaen ynghylch Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) - cynllun gorfodol y mae'n rhaid i holl wladolion yr ...

17 diwrnod yn ôl

Load More
{{w.month}}
{{w.theday}}
{{w.year}}
{{w.Description}}

Cofrestrwch...

Cofrestrwch er mwyn derbyn newyddion wythnosol i'ch e-bost personol.

Dewiswch pa iaith