We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Iechyd a Diogelwch

Mae Iechyd a Diogelwch yn effeithio ar bob agwedd ar eich gwaith. Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yn nodi bod yn rhaid inni sicrhau eich iechyd, eich diogelwch a'ch lles tra byddwch yn y gwaith. Mae cyfrifoldeb arnoch chi hefyd i ofalu am eich iechyd a'ch diogelwch chi eich hunan yn ogystal â phobl eraill yr ydych yn gweithio gyda nhw.

I sicrhau bod hyn yn digwydd mae angen ystyried y ffactorau canlynol:

Polisïau, gweithdrefnau, cyfarwyddyd, peryglon, risgiau, dulliau rheoli, systemau gweithio diogel, rhoi gwybod am ddamweiniau, archwiliadau, a monitro ac adolygu iechyd a diogelwch.

Rydych yn rhan bwysig o'r meysydd uchod i gyd. Rydym yn eich annog i gymryd rhan a rhoi adborth i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i bob agwedd ar iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Diweddarwyd y dudalen: 17/02/2021 16:03:45