We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Iechyd a Diogelwch

Mae Iechyd a Diogelwch yn effeithio ar bob agwedd ar eich gwaith. Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yn nodi bod yn rhaid inni sicrhau eich iechyd, eich diogelwch a'ch lles tra byddwch yn y gwaith. Mae cyfrifoldeb arnoch chi hefyd i ofalu am eich iechyd a'ch diogelwch chi eich hunan yn ogystal â phobl eraill yr ydych yn gweithio gyda nhw.

I sicrhau bod hyn yn digwydd mae angen ystyried y ffactorau canlynol:

Polisïau, gweithdrefnau, cyfarwyddyd, peryglon, risgiau, dulliau rheoli, systemau gweithio diogel, rhoi gwybod am ddamweiniau, archwiliadau, a monitro ac adolygu iechyd a diogelwch.

Rydych yn rhan bwysig o'r meysydd uchod i gyd. Rydym yn eich annog i gymryd rhan a rhoi adborth i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i bob agwedd ar iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw eich cyfrifoldebau penodol o ran iechyd a diogelwch. Trafodwch hyn â'ch rheolwr llinell.

Diweddarwyd y dudalen: 26/04/2021 16:15:27