We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Strategaethau a Chynlluniau

Mae pob adran ac uned fusnes yn cynhyrchu Cynllun Busnes, sy'n amlinellu'r amcanion a'r adnoddau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae copïau o'r holl ddogfennau hyn ar gael gan eich Rheolwr Llinell.

Rydym yn gwbl ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth i chi a'r gymuned yr ydym yn ei wasanaethu drwy ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyfarwyddyd i chi am ein hymrwymiad a'n cyfrifoldebau unigol er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni'n nodau.

Mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol ddatblygu Cynllun Cymunedol er mwyn hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol eu hardaloedd. Rhoddir y pwyslais yn y cyswllt hwn ar weithio mewn partneriaeth ac mae'r Cyngor yn gweithio gyda sefydliadau megis yr Heddlu, yr Awdurdod Iechyd, Llywodraeth Cymru a'r sector gwirfoddol i ddatblygu a gweithredu'r Cynllun.

Mae Safonau’r Iaith Gymraeg yn egluro cyfrifoldeb yr Awdurdod i ddarparu gwasanaeth ddwyieithog i’n cwsmeriaid ac i hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn ein gweithle.

Gellir cael mwy o fanylion yn yr Hysbysiad Cydymffurfio oddi wrth Comisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Mae'r strategaeth hon wedi'i chyhoeddi a hi sy'n gyrru gwaith cynllunio busnes a phroses cynllunio gwelliant y Cyngor ac fe gaiff ei monitro trwy PIMS

Strategaeth Gorfforaethol 2018 - 2023

Oherwydd deddfwriaeth ddiweddar sy’n ymwneud â’r Gymraeg a datblygiadau ym maes polisi iaith yng Nghymru, mae hi’n amserol i Gyngor Sir Gâr i sicrhau bod trefniadau priodol a digonol yn eu lle i staffio gwasanaethau dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg i’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae’r Strategaeth Trawsnewid Digidol yn cyflwyno dyheadau a blaenoriaethau digidol strategol y Cyngor ac yn amlinellu’r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin Ddigidol. Mae technoleg yn treiddio mwy a mwy i'r holl sectorau ac yn dod yn rhan o lawer o agweddau ar ein bywydau. Mae angen strategaeth trawsnewid digidol ar Gyngor Sir Caerfyrddin oherwydd gall technoleg ddigidol drawsnewid y Sir a bywydau pobl yn ogystal â chreu arbedion tymor hir ar gyfer y Cyngor.

Strategaeth Trawsnewid Digidol 2017- 2020 (.pdf) 

Mae’r Strategaeth Technoleg Ddigidol yn cyflwyno blaenoriaethau a dyheadau’r Awdurdod o ran technoleg ddigidol yn ystod y 3 blynedd nesaf. Ei diben yw nodi’r technolegau a’r mentrau allweddol fydd yn hwyluso ac yn ategu gweledigaeth Strategaeth Trawsnewid Digidol bresennol a throsfwaol y sefydliad a’r modd y caiff ei rhoi ar waith. Cynulleidfa’r strategaeth hon yw arweinwyr y sefydliad, aelodau etholedig, ein cwsmeriaid a’n staff.

Mae Is-adran Gwasanaethau TGCh Sir Gaerfyrddin yn darparu cymorth helaeth a gwasanaethau i bob ysgol ar draws yr Awdurdod. Hon fydd Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion cyntaf erioed Sir Gaerfyrddin sy'n gosod ein gweledigaeth ac sy'n cael ei thanategu gan ein hegwyddorion cyffredinol a meysydd blaenoriaeth allweddol er mwyn darparu gwasanaethau TGCh i ysgolion.

Mae defnydd yr ysgol o dechnoleg yn hyrwyddo dysgu arloesol gan fyfyrwyr digidol hyderus, a ysbrydolwyd gan addysgu medrus a chreadigol. Mae Fframwaith Cymhwysedd Digidol Llywodraeth Cymru ar wahân i TGCh. Mae cymhwysedd digidol yn un o dri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, ochr yn ochr â llythrennedd a rhifedd; mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau digidol y gellir eu cymhwyso i amrywiaeth eang o bynciau a senarios y mae modd eu trosglwyddo i'r byd gwaith

Mae'r Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion hon sydd wedi'i hariannu llawn ac sy’n cynnwys yr adnoddau llawn yn amlinellu cyfeiriad y ddarpariaeth TGCh mewn ysgolion dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau bod gan ysgolion y dechnoleg briodol i gyflawni'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Y gynulleidfa ar gyfer y Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion yw ein hysgolion, athrawon a staff, aelodau etholedig ac arweinyddiaeth yr Awdurdod.

Mae ein bwrdd gweithredol wedi amlinellu bron i 100 o brosiectau blaenoriaeth, cynlluniau neu wasanaethau y mae'n bwriadu eu cyflawni dros y pum mlynedd nesaf.

Mae'n nodi'r prif feysydd buddsoddi a gwella y bydd aelodau'r bwrdd gweithredol yn eu gyrru yn ystod gweddill eu cyfnod yn eu swyddi, yn ogystal â gweithredu gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd.

Lawrlwythiadau:

Nod y fenter Heneiddio’n Dda yng Nghymru, a gaiff ei harwain gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, yw gwneud Cymru yn lle da i bawb dyfu’n hŷn ynddo. Mae’r fenter yn cydnabod bod cyflawni hyn yn dibynnu ar fod pobl, cymunedau a sefydliadau yn cymryd camau i wella profiad pobl hŷn, trwy ganolbwyntio ar bwysigrwydd ‘llesiant’. Caiff Cynllun Heneiddio’n Dda Sir Gaerfyrddin ei strwythuro yn ôl pum maes blaenoriaeth y rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru.

Mae'r Cynllun hwn yn amlinellu'r prif amcanion ar gyfer cefnogi gweithwyr, boed yn ystod y broses recriwtio, yn y gwaith neu adeg ymddeol.

Mae'r pecyn cymorth hwn yn cynnwys offer gwahanol a fydd o gymorth yn y gwahanol gyfnodau o gynllunio gweithlu. Lluniwyd ar gyfer Pobl ar gyfer Penaethiaid Gwasanaeth a'u timau rheoli i'w helpu i nodi blaenoriaethau a chamau gweithredu allweddol y bydd eu hangen ar eu gwasanaeth er mwyn iddo ymateb i faterion yn ymwneud â'r gweithlu yn y dyfodol.

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 21/05/2021 16:48:27