We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Democratiaeth

Yn y rhan hon o'r fewnrwyd ceir gwybodaeth i'r Cynghorwyr a'r Swyddogion am y broses ddemocrataidd.

A ydych am gyflwyno rhybudd o gynnig? (I'w ddefnyddio gan aelodau etholedig yn unig)

Cyn cyflwyno Rhybudd o Gynnig neu cwestiwn i’r Cyngor/y Bwrdd Gweithredol - a ydych chi wedi ystyried a oes gennych ddiddordeb i'w ddatgan?  Os oes angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch â Linda Rees Jones, Swyddog Monitro neu Robert Edgecombe, Dirprwy Swyddog Monitro.

Rhaid cyflwyno Rhybudd o Gynnig i'r Prif Weithredwr erbyn 10.00 y.b. 7 diwrnod gwaith clir fan bellaf (DS: Nid yw diwrnod clir yn cynnys y diwrnod derbynnwyd y cynnig na diwrnod y cyfarfod) cyn y cyfarfod o'r Cyngor lle rhoddir ystyried iddo.

Gellir cyflwyno Rhybuddion o Gynnig gan ddefnyddio'r ffurflen briodol (dolen i'r ffurflen ynghlwm isod) a mae rhaid i'r cynigydd a'r eilydd ei llofnodi. 

Fel arall, gallwch gyflwyno Rhybudd o Gynnig trwy e-bost (mae'n ofynnol i'r cynigydd gopïo mewn eilydd y cynnig). 

Cyfeiriwch bob Rhybudd o Gynnig i Swyddfa'r Prif Weithredwr trwy'r cyfeiriad e-bost canlynol:  prifweithredwr@sirgar.gov.uk, neu'n ysgrifenedig.

 

 

 

Gwe-ddarlledu

Gwe-ddarlledu

Ar hyn o bryd rydym yn gwe-ddarlledu cyfarfodydd y cyngor llawn, y cyfarfodydd cynllunio, a chyfarfodydd y bwrdd gweithredol. Gallwch wylio gwe-ddarllediadau cyfarfodydd byw ac wedi'u harchifo ar y pryd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny. 

 

Diweddarwyd y dudalen: 05/01/2021 14:08:06