We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Llawlyfr Cynghorwyr

Bwriedir y Llawlyfr Cynghorwyr hwn i roi i’r holl Gynghorwyr, yn enwedig y rhai sydd newydd eu hethol, wybodaeth a chymorth sy’n debyg o’u helpu wrth wneud y canlynol:

  • cyflawni eu dyletswyddau fel Cynghorydd
  • dod o hyd i’r ffordd o gwmpas gwahanol swyddfeydd y cyngor, lleoliadau ar gyfer cyfarfodydd ac yn y blaen; a
  • darparu gwybodaeth bwysig sy’n rhoi cyflwyniad cyffredinol i waith y Cyngor Sir.

Mae’r Llawlyfr yn canolbwyntio ar agweddau allweddol o waith y Cyngor ond, wrth gwrs, nid yw’n gallu ateb yr holl gwestiynau na rhoi’r holl wybodaeth y bydd ei hangen ar Gynghorwyr. Ochr yn ochr â hyn ceir rhaglen sefydlu a datblygu gynhwysfawr ar gyfer yr aelodau, a fydd yn cynnwys cymorth gyda Thechnoleg Gwybodaeth (TG). Bydd swyddogion o holl adrannau’r Cyngor yn rhan o hyn, a bydd ar ffurf cyflwyniadau, grwpiau ffocws, seminarau, chwarae rôl a chyfryngau dysgu eraill. 

Lawrlwythwch gopi o'r Llawlyfr Cynghorwyr

Diweddarwyd y dudalen: 20/05/2020 14:41:17