We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Adnoddau Dynol

Yn y rhan hon o’r fewnrwyd, cewch ganllawiau ynghylch ein holl bolisïau Adnoddau Dynol. Mae hyn yn cwmpasu ystod eang o bynciau a all gynnwys eich cyflog a’ch buddion, yr ymddygiad a’r safonau rydym yn eu disgwyl gan yr holl staff, ein hymagwedd at weithio hyblyg a gweithio ystwyth, amser i ffwrdd o’r gwaith, ailstrwythuro a chysylltiadau â gweithwyr.

Mae’r polisïau llawn ac unrhyw ddogfennau ategol a thempledi ar gael i’w lawrlwytho ar y dudalen berthnasol. Rydym wedi creu adran Cwestiynau Cyffredin i weithwyr a rheolwyr sy’n rhoi atebion cyflym i’r cwestiynau a ofynnir inni yn rheolaidd. Byddwn yn parhau i ychwanegu gwybodaeth at yr adran hon.

Mae’r Tîm Adnoddau Dynol yn rhan o’r Is-adran Rheoli Pobl yn Adran y Prif Weithredwr ac mae wedi’i leoli yn Adeilad 14, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin.

Cofiwch roi eich barn am ein tudalennau ac, os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gallwn eu gwella, rhowch wybod inni.

Mynegiannau o ddiddordeb

Rydym yn ceisio mynegiannau o ddiddordeb gan unrhyw rai sy'n dymuno ymgeisio am y canlynol:

Diweddarwyd y dudalen: 05/01/2021 14:08:06