We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

ResourceLink / MyView

Rydym yn gweithredu system Adnoddau Dynol/Cyflogres integredig – ResourceLink – sy’n cofnodi eich holl fanylion o’r amser y cewch eich penodi. Bydd eich manylion personol, hanes gyrfa, manylion eich tâl, hyfforddiant, perfformiad a gwybodaeth gysylltiedig arall yn cael eu cadw’n ddiogel a’u diweddaru ar y system hon. 

Eich cyfrifoldeb chi fydd diweddaru eich manylion personol a byddwn yn gofyn ichi ddilysu’r wybodaeth hon o bryd i’w gilydd, fel arfer ar adeg eich arfarniad neu pan fyddwch yn mewngofnodi ar y cyfleuster Hunan-wasanaeth Gweithwyr.

Mae MyView yn fodiwl ar y we o fewn RecourceLink ac mae’r broses o’i gyflwyno ar draws y Cyngor yn rhan annatod o’r Strategaeth Pobl. Mae’r modiwl yn eich galluogi i gyflawni tasgau megis newid cyfeiriad, gofyn am wyliau blynyddol neu weld eich slip cyflog ar-lein o’ch cyfrifiadur personol chi eich hun. Yn yr un modd mae eich Rheolwr Llinell yn gallu gweld manylion perthnasol amdanoch chi, am eich swydd a gwneud awdurdodiadau ar-lein. 

Os yw Hunan-wasanaeth yn weithredol o fewn eich is-adran bydd trefniant yn cael ei wneud ichi gael mynediad yn ystod eich cyfnod sefydlu gyda hyfforddiant a chymorth ar-lein. Mae’r system yn ddiogel ac yn hawdd i’w defnyddio ac ymhen hir a hwyr bydd yn sail i’r holl drafodion y mae’n ofynnol cael awdurdodiad ar eu cyfer rhyngoch chi a’ch Rheolwr.

Dylai ceisiadau am gymorth a chyngor mewn perthynas â’ch manylion personol a mynediad at Hunan-wasanaeth gael eu cyfeirio yn y lle cyntaf at eich rheolwr. Gellir cysylltu â’r Tîm ResourceLink ar: Resourcelink@sirgar.gov.uk .

Dangosfwrdd My View - Canllaw i Aelodau

 

Diweddarwyd y dudalen: 01/10/2021 14:32:38