We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Absenoldeb salwch

Mae'n rhaid i reolwyr llinell sicrhau bod pob gweithiwr yn ymwybodol o'r weithdrefn ar gyfer hysbysu ac ardystio absenoldeb salwch yn eu hadrannau.

Mae'n hanfodol bod yr holl absenoldebau sy'n gysylltiedig â'r Coronafeirws (COVID-19) yn cael eu cofnodi drwy'r cyfrif MyView cyn gynted ag y rhoddir gwybod amdanynt.

O ran cofnodi'r absenoldeb ar My View, mae'r codau sydd i'w defnyddio i'w gweld yma.

Bydd gennych weithwyr sy'n parhau i ddod i'w gweithle a gweithwyr sy'n gweithio gartref. Mae'r canllawiau canlynol yn berthnasol yn y ddau achos:

Dylai unrhyw aelod o staff y mae'n ofynnol iddo hunanynysu:

 • Ffonio ei reolwr cyn gynted â phosibl i roi gwybod ei fod yn hunanynysu.
 • Os yw'n ddigon iach i weithio a'i fod yn gweithio gartref, dylai barhau i weithio gartref.
 • Os nad yw'n ddigon iach i weithio neu os nad yw gweithio gartref yn addas ar gyfer ei rôl, yna rhaid iddo beidio â mynd i'r gwaith am y cyfnod hunanynysu.
 • Ni fydd angen 'nodyn ffitrwydd' gan feddyg teulu am y cyfnod ynysu 10 diwrnod.
 • Os oes gan y gweithiwr symptomau y tu hwnt i'r cyfnod hunanynysu 10 diwrnod fe'i cynghorir i ofyn am 'nodyn ffitrwydd' gan ei feddyg teulu o 11eg diwrnod yr absenoldeb.
 • Mae'n bwysig bod rheolwyr yn parhau i ddarparu cymorth priodol i weithwyr trwy weithdrefnau absenoldeb salwch yr Awdurdod ar hyn o bryd, gan ein bod yn parhau i fod â dyletswydd gofal tuag at ein gweithwyr.

Tâl

Mae gan weithiwr sy'n sâl ac wedi'i atal rhag mynd i'r gwaith oherwydd y coronafeirws hawl i gael tâl arferol. Ni fydd 7 diwrnod cyntaf yr absenoldeb salwch oherwydd coronafeirws, h.y. y cyfnod hunanynysu cychwynnol o 10 diwrnod, yn cael ei gyfrif yn erbyn hawliau'r gweithiwr o dan y cynllun tâl salwch.

Bydd trefniadau tâl salwch arferol yn berthnasol o 11eg diwrnod yr absenoldeb os bydd y gweithiwr yn parhau i fod yn sâl. Yn ystod y cyfnod hunanynysu 10 diwrnod, nid yw'n ofynnol cyflwyno hunan-ardystiad /ardystiad meddygol. Bydd angen 'nodyn ffitrwydd' gan feddyg teulu o 11eg diwrnod yr absenoldeb.

Sbardunau absenoldeb salwch

O ran sbardunau, nid yw unrhyw absenoldeb salwch oherwydd coronaferiws y rhoddir gwybod amdano ac a gofnodir yn erbyn y côd coronafeirws yn ystod 12 wythnos gyntaf absenoldeb ar ôl i symptomau coronafeirws ddechrau yn cyfrif tuag at y sbardunau ar gyfer cychwyn prosesau ffurfiol. Mae hyn yn cynnwys cyfnod(au) parhaus neu ysbeidiol o absenoldeb salwch o fewn y cyfnod hwn o 12 wythnos.

Iechyd Galwedigaethol

Mae'r gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn parhau i dderbyn atgyfeiriadau newydd ond ni all dderbyn atgyfeiriadau ynghylch cyngor iechyd a gwaith sy'n gysylltiedig â COVID-19.

Dylai gweithiwr sy'n sâl a methu â mynychu gwaith:

 • Gysylltu â'i reolwr llinell dros y ffôn ar y diwrnod cyntaf o absenoldeb cyn y diwrnod gwaith arferol neu ar ei ddechrau.

Eithriadau i'r galwadau ffôn bydd achosion brys mewn ysbyty pan ganiateir i rywun arall gysylltu ar ran yr aelod o staff.

Gofynnir i weithwyr ddarparu'r wybodaeth ganlynol: 

 • Natur y salwch
 • Hyd disgwyliedig yr absenoldeb
 • Os yw'r absenoldeb oherwydd anaf a gafwyd yn y gwaith - darparwch fanylion llawn
 • Manylion unrhyw waith brys neu waith sy'n aros y mae angen delio ag ef yn ystod yr absenoldeb

Yn ystod cyfnod o absenoldeb salwch dylai rheolwyr a gweithwyr gytuno i gysylltu â'i gilydd ar gyfer diweddariadau rheolaidd a allai fod yn ddyddiol yn yr wythnos gyntaf o absenoldeb ac yn wythnosol o ddyddiad y 'nodyn ffitrwydd'. Bydd angen dogfennu nodiadau'r trafodaethau hyn, Cyswllt Rheolwr - Gweithiwr yn ystod absenoldeb salwch templed(.doc)

Mae canllawiau gweithdrefn rhoi gwybod am absenoldeb salwch ar gael i Reolwyr a Gweithwyr:

Reolwyr    Gweithwyr

 

 

Chi sy'n gyfrifol am sicrhau ei fod yn dilyn y broses ardystio gywir. Mae'n rhaid i ardystio gwmpasu pob absenoldeb.

 • Gellir defnyddio hunanardystio ar gyfer y 7 diwrnod cyntaf yn unig
 • Ardystio meddygol - 'nodyn ffitrwydd' ar gyfer absenoldebau o 8 diwrnod gwaith neu fwy

Pryd i gwblhau'r Hunanardystio:

 • Yn achos absenoldebau rhwng 1 a 7 diwrnod calendr yn olynol, bydd yn rhaid cwblhau ffurflen datganiad hunan-ardystio absenoldeb pan fyddwch yn dychwelyd i'r gwaith.
 • Yn achos absenoldeb tymor hir, bydd yn rhaid cwblhau'r ffurflen hunan-ardystio.
 • Yn ystod y Cyfweliad Dychwelyd i'r Gwaith; neu
 • Yn ystod y Cyfarfod Cymorth i Weithwyr (pa un bynnag yw'r cyfarfod cyntaf)
 • Anfonir y ffurflen atoch i chi ei chwblhau a'i dychwelyd os yw'r Cyfarfod Cymorth i Weithwyr yn cael ei gynnal dros y ffôn

Sut i Gwblhau'r Ffurflen Hunan-ardystio:

Ar gyfer Gwasanaethau Glanhau ac Arlwyo - cwblhewch ffurflen hunan-ardystio copi papur

Dogfen i'w lawrlwytho: Ffurflen Datganiad Hunan-ardystio Absenoldeb (.doc)

Pob Adran/Ysgol - cwblhewch y ffurflen hunan-ardystio drwy Resourcelink/MyView: Resourcelink/My View

Cyfarwyddyd ar sut i gwblhau'r ffurflen hunan-ardystio: Pryd a sut i gwblhau Ffurflen Datganiad Hunan-ardystio Absenoldeb (.doc)

Pryd i gyflwyno'r 'nodyn ffitrwydd':

 • Ar gyfer absenoldebau mwy na 7 diwrnod calendr, mae'n rhaid i weithwyr gael 'nodyn ffitrwydd' oddi wrth eu meddyg teulu neu ysbyty.
 • Dylid anfon copi ohono at y rheolwr llinell yn amserol.
 • Os bydd yr absenoldeb yn parhau mae'n rhaid darparu datganiadau pellach, fel bo angen, i gwmpasu pob cyfnod o absenoldeb.

Beth sy'n digwydd i 'nodyn ffitrwydd' ar ôl ei dderbyn?

Mae angen i reolwyr llinell gadw'r holl nodiadau ffitrwydd ardystio mewn cabinet ffeilio dan glo am gyfnod o 3 blynedd ar ôl y flwyddyn dreth pan ddigwyddodd yr absenoldeb.

I gael mwy o wybodaeth am ‘nodiadau ffitrwydd’ ewch i .gov.uk.

Peidio â Chyflwyno 'Nodyn Ffitrwydd’

Yn ystod cyfnod o absenoldeb salwch, os ni fydd unrhyw gysylltiad â'r Rheolwr Llinell, nid oes unrhyw wyliau'n cael ei drefnu ac nid oes unrhyw dystysgrif feddygol yn cael ei chyflwyno, bydd angen i'r Rheolwr Llinell gysylltu â'i Swyddog AD perthnasol ac efallai y bydd angen anfon llythyr at y gweithiwr.

Lawrlwytho: Templed ar gyfer llythyr Diffyg Cyflwyno 'Nodyn Ffitrwydd'/Absenoldeb heb Awdurdod (.doc)

Diffyg cyflwyno ‘Nodyn Ffitrwydd’/Absenoldeb heb Awdurdod

Bydd unrhyw gyfnod o absenoldeb heb ei ategu gan dystysgrif feddygol yn cael ei ystyried yn absenoldeb heb awdurdod.

Mae rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau bod pob absenoldeb salwch yn cael eu cofnodi yn gywir mewn modd amserol trwy fewnbynnu'r wybodaeth absenoldeb salwch ar My View.

Pan fydd yr absenoldeb yn cael ei gofnodi'n electronig, bydd neges e-bost awtomatig sy'n cadarnhau manylion yr amser i ffwrdd oherwydd salwch yn cael ei hanfon i'r gweithiwr.

Bydd cofnodi a monitro cywir yn helpu i nodi unrhyw batrymau o absenoldeb a allai fod yn destun pryder, er enghraifft dydd Llun/dydd Gwener neu ddyddiau i ffwrdd ar ôl gwyliau/Gŵyl Banc. Os yw patrwm o absenoldeb yn digwydd yna bydd gofyn i'r Rheolwr Llinell gyfarfod â'r gweithiwr i esbonio neu gynnig sylwadau ar y patrwm.

Canllawiau gweithdrefn rhoi gwybod am absenoldeb salwch

Y ddau fath o dâl salwch sy'n berthnasol i staff yw Tâl Salwch Galwedigaethol a Thâl Salwch Statudol. Cyfrifir yr hawl i amser i ffwrdd a thâl salwch ar sail pro-rata ar gyfer gweithwyr rhan amser. Efallai y bydd methiant i ddilyn gweithdrefnau hysbysu ac ardystio yn arwain at derfynu Tâl Salwch Galwedigaethol a Thâl Salwch Statudol.

Tâl Salwch Galwedigaethol (OSP) – Beth yw hwn?

Staff Nad Ydynt yn Addysgu - OSP

Caiff y taliad hwn ei wneud o dan delerau eich contract a'ch amodau gwasanaeth. Mae OSP yn ystyried nifer y dyddiau o absenoldeb salwch a gymerwyd yn ystod y cyfnod 12 mis blaenorol ac yn cael ei bennu gan hyd gwasanaeth ar ddiwrnod cyntaf cyfnod o absenoldeb salwch. Felly mae'r hawl yn ystod absenoldeb penodol yn cael ei bennu trwy dynnu pob absenoldeb salwch sydd wedi digwydd yn y 12 mis blaenorol o'r hawl lawn, e.e., os bydd salwch yn dechrau ar 6ed Gorffennaf yna edrychwch yn ôl i'r 7fed Gorffennaf blaenorol.

Hyd Gwasanaeth Graddfa lwfans
Yn ystod blwyddyn 1af o wasanaeth 1 mis o gyflog llawn ac (ar ôl 4 mis calendr o wasanaeth) 2 fis o hanner cyflog
Yn ystod 2il flwyddyn o wasanaeth 2 fis o gyflog llawn a 2 fis o hanner cyflog
Yn ystod 3edd blwyddyn o wasanaeth 4 mis o gyflog llawn a 4 mis o hanner cyflog
Yn ystod 4edd a 5ed blwyddyn o wasanaeth 5 mis o gyflog llawn a 5 mis o hanner cyflog
Ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth 6 mis o gyflog llawn a 6 mis o hanner cyflog

Staff addysgu – OSP

Manylir ar hawl athro i gyflog ar absenoldeb salwch yn y Llyfr Bwrgwyn.

Mae hawl i dâl salwch yn dibynnu ar wasanaeth parhaus ag un neu fwy o Awdurdodau Addysg Lleol. Mae'r flwyddyn hawl yn rhedeg o 1af Ebrill i 31ain Mawrth a bydd hawl newydd yn dechrau bob blwyddyn ar 1af Ebrill. Pan mae athro ar absenoldeb salwch ar 31ain Mawrth mewn unrhyw flwyddyn, ni fydd unrhyw hawliau newydd yn dechrau nes i'r athro ailafael yn ei ddyletswydd ac ystyrir y cyfnod o 1af Ebrill hyd nes y dychwelyd i ddyletswydd fel rhan o hawl y flwyddyn flaenorol. Defnyddir dyddiau gwaith yn unig at ddibenion cyfrifo.

Pan fydd athro yn symud i gyflogwr arall, bydd unrhyw dâl salwch a dalwyd yn ystod y flwyddyn gyfredol gan y cyflogwr blaenorol yn cael ei ystyried wrth gyfrifo'r swm a hyd o dâl salwch sy'n daladwy gan y cyflogwr newydd.

Hyd Gwasanaeth Graddfa lwfans
Yn ystod blwyddyn 1af gwasanaeth Cyflog llawn am 25 diwrnod gwaith ac ar ôl cwblhau pedwar mis calendr o wasanaeth, hanner cyflog am 50 diwrnod gwaith.
Yn ystod 2il flwyddyn o wasanaeth Cyflog llawn am 50 diwrnod gwaith ac yna hanner cyflog am 50 diwrnod gwaith
Yn ystod 3edd blwyddyn o wasanaeth Cyflog llawn am 75 diwrnod gwaith ac yna hanner cyflog am 75 diwrnod gwaith
Yn ystod y 4edd blwyddyn a blynyddoedd dilynol Cyflog llawn am 100 diwrnod gwaith ac yna hanner cyflog am 100 diwrnod gwaith

Tâl Salwch Statudol (SSP) - Beth yw hwn?

Mae SSP yn daladwy os ydych yn absennol oherwydd salwch am bedwar diwrnod neu fwy cyn belled â'ch bod yn gymwys a heb eich eithrio ac unrhyw un o'r rhesymau a nodwyd. Mae'n daladwy ar gyfradd o £96.35 (2021/22) yr wythnos ac am uchafswm o 28 wythnos. Pan mae gweithiwr yn derbyn cyflog llawn, bydd SSP yn rhan o'r tâl salwch hwnnw ac yn cael ei wrthbwyso yn erbyn yr OSP – ni fydd unrhyw un yn derbyn mwy na'u cyflog arferol.

Pan fydd gweithwyr yn symud ymlaen i hanner cyflog, telir SSP ar ben yr hanner cyflog nes bydd y cyfnod o absenoldeb salwch yn cyrraedd 28 wythnos. Eto, mae'r taliad hwn yn cael ei wrthbwyso i sicrhau na fydd unrhyw un yn derbyn mwy na'u cyflog llawn arferol.

Bydd y gyflogres yn anfon ffurflen Datganiad Gadadwyr Tâl Salwch Statudol (SSP1) i chi os:

 • Rydych wedi'ch eithrio o hawl i SSP
 • Rydych wedi derbyn y taliad 28 diwrnod llawn

Ar ôl derbyn yr SSP1 bydd angen i weithwyr gysylltu â Chanolfan Byd Gwaith i bennu unrhyw hawl i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am Dâl Salwch Statudol ar gov.uk.

Atal Tâl Salwch Galwedigaethol/Statudol

Ceir achosion a allai arwain at yr Awdurdod yn atal tâl salwch galwedigaethol – gwelwch bwynt 8 y Polisi Absenoldeb Salwch. Mae atal Tâl Salwch Galwedigaethol a/neu Dâl Salwch Statudol yn berthnasol i bob aelod o staff.

Bydd y Rheolwr Llinell yn rhoi gwybod i'r gweithiwr yn ysgrifenedig am benderfyniad i atal talu Tâl Salwch Galwedigaethol a/neu Dâl Salwch Statudol. Bydd y llythyr hwn ar wahân i lythyrau'r Cyfarfod Rheoli Absenoldeb ac mae'n rhaid iddo gynnwys yr hawl i ofyn am adolygu'r penderfyniad i atal tâl salwch galwedigaethol.

Er enghraifft, mae'r Polisi Absenoldeb Salwch, adran 8, yn nodi:

‘Ni fydd tâl salwch galwedigaethol yn cael ei wneud os bydd gweithwyr meddygol proffesiynol iechyd galwedigaethol yn cynghori dychwelyd i'r gwaith o fewn amserlen benodol ac nid yw'r gweithiwr yn dychwelyd i'r gwaith heb RESWM DA’.

Hawl i Apelio

Staff Corfforaethol

Mae gan y gweithiwr yr hawl i ofyn bod y penderfyniad i atal tâl salwch galwedigaethol/statudol yn cael ei adolygu gan y Cyfarwyddwr neu gynrychiolydd a enwebwyd â chyngor oddi wrth y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) neu gynrychiolydd a enwebwyd.

Mae'n rhaid i'r cais i adolygu penderfyniad gael ei wneud yn ysgrifenedig i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) cyn pen 7 diwrnod calendr o ddyddiad derbyn y penderfyniad mewn perthynas ag atal tâl salwch galwedigaethol/statudol, ac mae'n rhaid manylu ar y rhesymau dros y cais am adolygiad. Bydd y Cyfarwyddwr neu gynrychiolydd a enwebwyd â chyngor oddi wrth y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) neu gynrychiolydd a enwebwyd yn adolygu'r penderfyniad, ac yn cadarnhau'r canlyniad i'r gweithiwr heb ormod o oedi.

Staff a Gyflogir yn Uniongyrchol gan Ysgolion (e.e. Athrawon, Cynorthwywyr Addysgu, Staff Gweinyddol ac ati)

Mae gan y gweithiwr yr hawl i ofyn bod y penderfyniad i atal tâl salwch galwedigaethol/statudol yn cael ei adolygu gan Banel Apelio'r Corff Llywodraethu. Mae'n rhaid i'r cais i adolygu penderfyniad gael ei wneud yn ysgrifenedig i Glerc y Corff Llywodraethu cyn pen 7 diwrnod calendr o ddyddiad derbyn y penderfyniad mewn perthynas ag atal Tâl Salwch Galwedigaethol/Statudol, ac mae'n rhaid manylu ar y rhesymau dros y cais am adolygiad.

Gordalu Cyflog yn ystod Cyfnodau o Absenoldeb Salwch

Byddwn yn ceisio sicrhau nad yw gordaliadau'n digwydd o ganlyniad i orffen talu Tâl Salwch Galwedigaethol a Thâl Salwch Statudol. Fodd bynnag, os bydd gordaliad yn digwydd mae gan yr Adran Gyflogres yr awdurdod i ddidynnu o leiaf 10% o gyflog misol gros y gweithiwr i adennill y gordaliad a bydd hyn yn parhau nes bod y swm llawn wedi'i adennill.

Gall gweithwyr, trwy gysylltu â'r Gyflogres, gytuno i dalu symiau mwy neu setlo'r swm yn llawn.

Hysbysiad Lleihau Tâl Salwch

Bydd y Tîm Absenoldeb yn ysgrifennu at weithwyr o leiaf 28 diwrnod calendr cyn i dâl gael ei leihau i hanner/disbyddedig oherwydd absenoldeb salwch pan fydd hynny'n bosibl.

Bydd gweithiwr sy'n absennol oherwydd salwch ac sy'n derbyn cyflog cytundebol llai yn cronni aelodaeth lawn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) a bydd yn talu cyfraniadau ar dâl gwirioneddol a dderbyniwyd. Bydd yr Awdurdod yn talu cyfraniadau ar sail y cyflog cytundebol.

Ni fydd gweithiwr sydd wedi dihysbyddu'r holl gyflog cytundebol ac nid yw'n derbyn unrhyw gyflog yn talu unrhyw gyfraniadau ond bydd yn parhau i gronni aelodaeth lawn yn y LGPS. Bydd yr Awdurdod yn parhau i dalu cyfraniadau ar sail Cyflog Pensiynadwy Tybiedig, wedi'i gyfrifo ar yr hyn talwyd i'r gweithiwr cyn mynd ar gyflog wedi'i leihau.

Nid oes angen i'r gweithiwr ad-dalu unrhyw daliadau ychwanegol i gwmpasu cyfnod o absenoldeb salwch heb gyflog oherwydd tybir bod ei gyfraniadau wedi cael eu talu yn llawn.

Cynllun Pensiwn Athrawon

Mae absenoldeb salwch yn bensiynadwy, cyn belled â bod yr aelod yn derbyn hanner cyflog o leiaf. Pan fydd aelod yn derbyn llai na hanner cyflog (e.e. dim cyflog) yn ystod cyfnod o absenoldeb salwch, ni fydd yn talu cyfraniadau na'n cronni buddion pensiwn.

Mae'n rhaid i weithiwr sy'n mynd yn sâl ar wyliau roi gwybod i'w reolwr llinell ar unwaith er mwyn i'r amser hwn gael ei ystyried fel absenoldeb salwch. Hefyd mae angen cyflwyno 'Nodyn Ffitrwydd' meddyg teulu sy'n cadarnhau na fyddai wedi bod yn ffit i fynychu gwaith yn ystod y cyfnod dan sylw o'i wyliau blynyddol. I gael gwybodaeth bellach gwelwch Polisi Gwyliau Blynyddol a Thâl Gwyliau – Pwynt 13, Salwch a Gwyliau.

Nid yw gweithwyr sy'n sâl yn ystod gwyliau cenedlaethol yn gallu ail-hawlio'r diwrnod hwn fel gwyliau blynyddol.

Cymryd Gwyliau Blynyddol yn ystod Absenoldeb Salwch

Pan fydd gweithiwr yn absennol oherwydd salwch hirdymor efallai y bydd yn gallu defnyddio gwyliau blynyddol os yw'n dymuno gwneud. Mae defnyddio gwyliau blynyddol yn ystod absenoldeb salwch yn wirfoddol. Gellir cyflwyno cais am wyliau yn ysgrifenedig i'r Rheolwr Llinell.

Os bydd y gweithiwr yn cymryd gwyliau blynyddol pan fydd ar absenoldeb salwch bydd yn derbyn ei dâl gwyliau arferol yn hytrach na thâl salwch galwedigaethol ar gyfer y dyddiau a enwebwyd. Os yw'r gweithiwr yn gymwys ar gyfer tâl salwch statudol, bydd yn parhau i gael ei dalu yn ystod ei wyliau blynyddol. Bydd SSP yn cael ei wrthbwyso yn erbyn tâl gwyliau. Bydd angen i Reolwyr Llinell sicrhau bod Gwyliau Blynyddol yn cael ei gofnodi ar gyfer y gweithiwr trwy brosesu'r dyddiau o wyliau ar y system hunan wasanaeth ar y we ‘My View’ neu ddogfennu'r gwyliau a gymerwyd ar y cofnodion papur perthnasol.

Mae'n rhaid i Reolwyr Llinell roi gwybod i'r Tîm Absenoldeb er mwyn gwneud addasiadau priodol i gyflog y gweithwyr.

Cronni Gwyliau yn ystod Cyfnodau o Absenoldeb Salwch

Bydd y 4 wythnos gyntaf o absenoldeb salwch parhaus yn cronni gwyliau blynyddol ar yr hawl i wyliau cytundebol. Bydd unrhyw gyfnod o absenoldeb salwch parhaus sy'n fwy na 4 wythnos yn cronni gwyliau blynyddol ar y gyfradd statudol 5.6 wythnos neu 28 diwrnod (20 diwrnod ac 8 diwrnod o wyliau banc) y darparwyd amdani o dan Reoliadau Amser Gwaith 1998. Bydd unrhyw hawl i wyliau blynyddol yn pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser.

Gall gweithiwr gludo 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau banc) drosodd os nad yw wedi gallu cymryd y gwyliau oherwydd absenoldeb salwch yn y flwyddyn wyliau pan gafodd ei gronni.

Os yw'r gyflogaeth yn cael ei therfynu cyn i weithiwr dychwelyd o absenoldeb salwch, bydd yr unigolyn yn derbyn taliad yn lle unrhyw hawl i wyliau statudol cronedig heb ei gymryd.

Mae Iechyd Galwedigaethol (OH) yn darparu cymorth a chyngor ar gyfer iechyd staff ac amodau gwaith iach. Mae OH yn cynnwys tîm o arbenigwyr meddygol a fydd yn trafod materion yn gyfrinachol ac yn ddiduedd. Mae OH yn gweithio gyda rheolwyr ac AD ac yn ceisio darparu cyngor ffeithiol a diduedd ar yr agweddau meddygol ar iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Atgyfeiriadau i Iechyd Galwedigaethol

Dylai'r rheswm dros atgyfeirio a'r broses gael eu trafod yn llawn â'r gweithiwr cyn gwneud atgyfeiriad. Ewch i adran OH y fewnrwyd i gael mwy o wybodaeth am Ffioedd OH a'r broses wrth wneud atgyfeiriad.

Costau i'r Gweithiwr

O 1af Ionawr 2015 cyflwynodd y Llywodraeth eithriad treth o hyd at £500 (fesul blwyddyn, fesul gweithiwr) ar gyfer triniaethau meddygol a argymhellir i helpu gweithwyr i ddychwelyd i'r gwaith. Bydd yr eithriad hwn yn berthnasol i driniaethau a argymhellwyd gan weithwyr iechyd proffesiynol yn y gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol.

Os yw gweithiwr wedi bod yn absennol o'r gwaith oherwydd salwch neu anaf am gyfnod o bedair wythnos o leiaf, neu'n debygol o fod yn absennol, ac argymhellir triniaeth feddygol, fel ffisiotherapi, i gynorthwyo'r gweithiwr i ddychwelyd i'r gwaith, gall yr Awdurdod dalu costau meddygol hyd at £500 fesul blwyddyn dreth heb arwain at fudd trethadwy i'r gweithiwr.

Bydd unrhyw daliad dros y terfyn £500 yn agored i dreth a chyfraniadau yswiriant gwladol ar y swm dros ben.

Pryd i atgyfeirio at Iechyd Galwedigaethol

Gall rheolwr wneud atgyfeiriadau at Iechyd Galwedigaethol ar unrhyw adeg yn ystod gwasanaeth gweithiwr. Yn fwyaf tebygol bydd hyn yn ystod cyfnod absenoldeb salwch gweithiwr neu'n dilyn cyfnod o achlysuron o absenoldeb. Nid oes angen i weithwyr fod yn absennol oherwydd salwch i atgyfeiriad gael ei ystyried. Ar adegau bydd gweithwyr yn cael eu hatgyfeirio i gael cymorth ychwanegol trwy'r Uned Iechyd Galwedigaethol er mwyn gallu osgoi absenoldeb yn y dyfodol.

Gellir ystyried atgyfeiriad ar gyfer gweithiwr yn yr amgylchiadau canlynol:

 • mae gweithwyr wedi cyrraedd sbardun ffurfiol
 • mae gweithwyr wedi cyflwyno 'Nodyn Ffitrwydd' sy'n rhoi gwybod am absenoldeb parhaus am dros 28 diwrnod calendr
 • mae gweithwyr yn profi iechyd seicolegol gwael
 • mae gan weithwyr anaf neu gyflwr cyhyrysgerbydol
 • yn dilyn anaf sy'n gysylltiedig â'r gwaith
 • nodi/adolygu addasiad rhesymol

Pam fod angen atgyfeiriad?

Diben cyfeiriad yw sicrhau asesiad meddygol gwrthrychol o iechyd gweithiwr yng nghyd-destun ei gyflogaeth. Bydd y wybodaeth hon yn cynorthwyo'r Awdurdod wrth ddarparu'r gefnogaeth fwyaf priodol yn ystod cyfnod o absenoldeb i hwyluso dychwelyd i'r gwaith.

Sut i wneud atgyfeiriad

Mae angen i'r rheolwr lenwi atgyfeirio ar-lein Iechyd Galwedigaethol.

Derbyn Adroddiad Iechyd Galwedigaethol - Beth Nesaf?

Mae gan y gweithiwr yr hawl i adolygu'r Adroddiad Iechyd Galwedigaethol cyn i'r adroddiad gael ei ryddhau i'r Rheolwr Llinell neu'r Rheolwr sy'n gwneud yr atgyfeiriad. Bydd eich adroddiad yn cael ei anfon atoch chi, eich Rheolwr Llinell a'r Tîm Presenoldeb Adnoddau Dynol, ond dim ond wedi inni gael eich caniatâd gyda gwybodaeth lawn. Bydd yr holl staff Iechyd Galwedigaethol yn cadw cyfrinachedd llwyr bob amser.

Bydd y Rheolwr Llinell yn:

 • Cyfarfod â'r gweithiwr i drafod cynnwys yr Adroddiad Iechyd Galwedigaethol.
 • Sicrhau bod yr Adroddiad Iechyd Galwedigaethol yn cael ei storio'r ddiogel yn unol â darpariaethau Gwahaniaethu ar sail Anabledd Deddf Cydraddoldeb 2010.

Peidio â Mynychu Apwyntiadau Iechyd Galwedigaethol

Bydd Iechyd Galwedigaethol yn rhoi gwybod i'r rheolwr llinell am achosion pan nad yw'r gweithiwr wedi mynychu apwyntiad Iechyd Galwedigaethol.   Bydd Iechyd Galwedigaethol yn codi ffi ar yr adran am apwyntiadau ni fydd y gweithiwr yn eu mynychu.

Mae adran 8 y Polisi Absenoldeb Salwch yn nodi:

‘Ni fydd Tâl Salwch Galwedigaethol yn cael ei dalu os na fydd unigolyn yn mynychu cyfarfodydd Iechyd Galwedigaethol a / neu gyfarfodydd â rheolwr heb reswm priodol neu roi gwybod ymlaen llaw. Efallai yr effeithir ar daliadau salwch galwedigaethol yn y dyfodol os bydd gweithiwr yn methu â mynychu cyfarfod iechyd galwedigaethol heb reswm da a / neu unrhyw sesiynau therapi neu fentrau eraill y cytunwyd arnynt â'r Awdurdod i gynorthwyo lles y gweithiwr heb reswm da’

Lle bu mwy nag un achos o weithiwr yn peidio â mynychu apwyntiad Iechyd Galwedigaethol heb reswm da, bydd angen i'r rheolwr llinell drafod y rheswm dros beidio â mynychu â'r gweithiwr.

Lle bu mwy nag un achos o beidio â mynychu apwyntiad Iechyd Galwedigaethol, efallai y bydd angen atal Tâl Salwch Galwedigaethol (OSP). Dylai Rheolwyr Llinell geisio cyngor oddi wrth Adnoddau Dynol.

Mewn achosion lle mae Tâl Salwch Galwedigaethol yn cael ei atal, bydd angen rhoi gwybod i'r gweithiwr yn ysgrifenedig. Bydd y llythyr hwn ar wahân i lythyrau'r Cyfarfod Rheoli Absenoldeb ac mae'n rhaid iddo gynnwys yr hawl i ofyn am adolygu'r penderfyniad i atal tâl salwch galwedigaethol. Dylai Rheolwyr Llinell geisio cyngor oddi wrth Adnoddau Dynol.

Bydd rheolwyr llinell yn gyfrifol am roi gwybod i'r Gyflogres am y penderfyniad i atal OSP. Mae'n rhaid anfon neges e-bost i'r tîm absenoldeb a chynnwys y wybodaeth ganlynol – enw, rhif y gweithiwr, dyddiad atal OSP a rheswm dros yr atal.  Sylwch y bydd talu OSP yn cael ei atal nes y bydd y Rheolwr Llinell yn rhoi gwybod ac yn gofyn am dynnu'r atal trwy neges e-bost i'r tîm absenoldeb.

Cynadleddau Achos

Ar adegau, efallai y bydd y rheolwr llinell yn tybio ei bod yn briodol cynnal Cynhadledd Achos unigol. Bydd hyn yn ychwanegol at y gweithdrefnau ffurfiol ar gyfer rheoli absenoldeb salwch. Gall y gweithiwr gael cydweithiwr neu gynrychiolydd undeb llafar gydag ef os yw'n dymuno. Ni fydd cynhadledd achos yn angenrheidiol yn yr holl amgylchiadau a dylid ystyried pob achos yn unigol.

Bydd y Rheolwr Llinell yn cysylltu ag Iechyd Galwedigaethol a fydd yn gwahodd y gweithiwr, gweithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol perthnasol, ac AD i drafod ar y cyd sut y gellir rheoli absenoldeb salwch y gweithiwr, pa gymorth ychwanegol gellir ei ddarparu ac unrhyw opsiynau eraill sydd ar gael i helpu'r gweithiwr i ddychwelyd i'r gwaith neu wella'i bresenoldeb.

Bydd canlyniad y Gynhadledd Achos yn cael ei gadarnhau i'r gweithiwr yn ysgrifenedig gan y Rheolwr Llinell, ac anfonir copi i AD.

Apwyntiadau Meddygol

Nid oes unrhyw hawl i amser â chyflog i ffwrdd i fynychu apwyntiadau a gynlluniwyd â doctor, deintydd neu ysbyty. Mae'n rhaid i weithwyr geisio gwneud apwyntiadau y tu allan i'w horiau gwaith/amser sifft arferol, neu ar ddiwedd yr adegau hyn, i leihau unrhyw amhariad.

Gall gweithwyr sy'n cymryd rhan mewn cynllun oriau hyblyg ofyn am oriau hyblyg i fynychu. Gall gweithwyr nad ydynt yn cymryd rhan yn y cynllun oriau hyblyg ofyn am amser i ffwrdd yn ôl disgresiwn eu rheolwyr, a gall weithio'r amser yn ôl yn ddiweddarach neu ddefnyddio gwyliau blynyddol ar gyfer yr absenoldeb.  Gall Rheolwyr Llinell ofyn i weld llythyrau/cardiau apwyntiad.

Ni ddylid ystyried salwch sy'n ymwneud â beichiogrwydd wrth edrych ar bwyntiau sbardun.

Bydd angen i weithiwr sy'n absennol oherwydd salwch sy'n ymwneud â beichiogrwydd yn ystod y cyfnod pedair wythnos cyn ei dyddiad disgwyl esgor ddechrau ei habsenoldeb mamolaeth a bydd ganddi hawl i dâl mamolaeth galwedigaethol ac nid tâl salwch.

Os nad yw'r rheswm dros y salwch yn ymwneud â beichiogrwydd y gweithiwr, yna dylid delio â'r absenoldeb yn unol â'r weithdrefn a pholisi absenoldeb salwch.

Efallai y bydd y Diffiniad Anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn cwmpasu gweithiwr. Nid yw hyn yn golygu bod y gweithiwr wedi'i eithrio o'r gweithdrefnau yn y Polisi Absenoldeb Salwch.

Bydd yn ofynnol i'r Awdurdod fel cyflogwr wneud addasiadau rhesymol er mwyn cefnogi gweithwyr y gallai fod nodweddion gwarchodedig yn eu cwmpasu. Os argymhellir ac mae addasiadau'n cael eu rhoi ar waith, dylid dilyn y weithdrefn absenoldeb salwch fel ar gyfer pob gweithiwr.

Gellir ceisio cyngor am achosion penodol oddi wrth AD ac Iechyd Galwedigaethol.

Mae'n rhaid i ni sicrhau, cyn belled â bo'n ymarferol yn rhesymol, iechyd, diogelwch a lles ein gweithwyr yn y gwaith.

Mae gan weithwyr ddyletswydd i gymryd gofal rhesymol i osgoi anaf i'w hunain neu bob eraill trwy eu gweithgareddau gwaith a chydweithio â'r Awdurdod a phobl eraill wrth fodloni gofynion statudol.

Os yw gweithiwr yn absennol oherwydd damwain neu anaf yn y gwaith, bydd darpariaethau tâl salwch arferol yn berthnasol. Bydd angen i'r Rheolwr Llinell ddilyn gweithdrefnau ar gyfer adrodd ar yr anaf neu ddamwain..

Bydd angen i Reolwyr Llinell sy'n adrodd ar salwch gan ddefnyddio'r ffurflen Absenoldeb Salwch  lenwi adran 10 (Absenoldeb oherwydd anaf neu salwch sy'n gysylltiedig â'r gwaith) trwy roi ateb cadarnhaol yn y golofn.

Bydd angen i Reolwyr Llinell sy'n adrodd ar salwch gan ddefnyddio'r system ar y we ‘My View’ roi gwybod i'r tîm absenoldeb er mwyn gwneud yn siŵr bod yr absenoldeb yn cael ei gofnodi fel anaf diwydiannol. Pan fydd gweithiwr yn derbyn iawndal oddi wrth drydydd parti, bydd ad-daliad tâl salwch yn ad-daladwy i Gyngor Sir Gâr.

Nid yw straen sy'n gysylltiedig â gwaith a salwch sy'n gysylltiedig â straen yn adroddadwy fel anaf diwydiannol.

Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn esbonio:

'Mae hyn oherwydd bod achosion iechyd gwael sy'n gysylltiedig â straen fel arfer yn gymhleth iawn a byddai'n anodd iawn cysylltu cyflyrau â mathau penodol o weithgarwch gwaith. Nid yw hyn yn golygu na ellir codi straen â'r awdurdodau gorfodi nac yn golygu na ellir gwneud cwyn a allai arwain at ymchwiliad. Er nad yw straen sy'n gysylltiedig â'r gwaith yn adroddadwy, mae gan gyflogwyr ddyletswyddau i asesu a rheoli risg iechyd gwael sy'n gysylltiedig â straen sy'n deillio o weithgareddau gwaith.’

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch: Straen - Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych

Os nodir y rheswm am absenoldeb salwch fel ‘straen sy'n gysylltiedig â gwaith’ ar 'nodyn ffitrwydd' y gweithiwr, bydd angen cysylltu ag AD/Iechyd Galwedigaethol i gael cyngor ac arweiniad.

Bydd y weithdrefn a'r broses ar gyfer rheoli absenoldebau tymor byr, sydd fel arfer yn ysbeidiol, ac absenoldeb tymor hir, yr un fath.

Mae siart lif o bwyntiau sbarduno a gweithdrefnau adolygu absenoldeb salwch sydd yn manylu ar y broses i ddilyn.

Pryd i gynnal Cyfarfod Cefnogi Gweithiwr?

Gellir galw'r Cyfarfod Cefnogi Gweithiwr mewn nifer o achosion:

 • Gweithwyr sydd wedi cael 3 achlysur o absenoldeb mewn cyfnod 12 mis treigl
 • Gweithwyr sydd wedi cael absenoldeb 10 diwrnod neu gyfwerth â phythefnos (4 diwrnod i rywun sy'n gweithio wythnos 2 ddiwrnod)
 • Os yw cofnod absenoldeb yn dechrau ffurfio patrwm annerbyniol e.e. absenoldebau sy'n ffinio gwyliau blynyddol
 • Os yw gweithiwr yn symud tuag at sbardun ffurfiol arall
 • Os yw absenoldebau hanesyddol ar gyfer blynyddoedd blaenorol wedi cael eu cymryd ar ddyddiadau tebyg h.y., gwyliau ysgol, diwrnodau gemau rhyngwladol, Nadolig ac ati

Gall y cyfarfod hwn fod yn estyniad o'r cyfarfod cefnogi gweithiwr ac nid oes unrhyw ofyniad i roi rhybudd ond efallai y bydd ychydig o rybudd yn ddefnyddiol er mwyn i bob parti deimlo eu bod yn cael y gorau o'r cyfarfod.

Dylid cynnal y cyfarfod 'un i un' ond efallai y bydd sgyrsiau dros y ffôn yn briodol pan mae gweithiwr ar absenoldeb parhaus neu'n gweithio mewn lleoliad gwahanol i'r rheolwr llinell.

Diben y Cyfarfod Cefnogi Gweithiwr

Mae'r cyfarfod ar gyfer rheolwyr a gweithwyr i archwilio eu pryderon, a darparu cymorth yn gynnar er mwyn cynorthwyo gweithwyr yn ôl i'r gwaith neu gyflawni gwell presenoldeb yn y gwaith yn y dyfodol.

Lawrlwytho: Templed Cyfarfod Cefnogi Gweithiwr

Pwyntiau Sbardun Ffurfiol

Yn dilyn y Cyfarfod Cefnogi Gweithiwr os bydd y gweithiwr yn cael mwy o absenoldeb salwch a allai gynnwys absenoldeb tymor byr ysbeidiol neu un cyfnod parhaus, yna bydd y rheolwr llinell yn galw i rym cam ffurfiol y weithdrefn absenoldeb salwch.

Y sbardunau ffurfiol yw:

 • 4 achlysur mewn cyfnod 12 mis treigl;
 • Yr hyn sy'n cyfateb i absenoldeb 3 wythnos waith arferol, yn barhaus neu fel arall, mewn cyfnod 12 mis treigl;
 • Neu unrhyw batrwm annerbyniol arall o absenoldeb e.e. achlysuron aml o absenoldeb sy'n ffinio gwyliau blynyddol neu wyliau banc.

Yr Hawl i gael Cydymaith mewn Cyfarfodydd Ffurfiol

Mae gan weithiwr yr hawl i gael cynrychiolydd undeb llafur cydnabyddedig, neu gydweithiwr o'r Awdurdod, gydag ef.

Faint o Rybudd sy'n Ofynnol i Fynychu Cyfarfod Ffurfiol?

Rhoddir 7 diwrnod calendr o rybudd ysgrifenedig o'r cyfarfod i weithiwr. Os nad yw'r gweithiwr neu'r cynrychiolydd cysylltiedig ar gael, gellir aildrefnu'r cyfarfod ond ei aildrefnu o fewn 5 diwrnod gwaith i'r dyddiad gwreiddiol.

Bydd llythyr gwahoddiad yn cael ei anfon at y gweithiwr sy'n rhoi gwybod am ddyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod ac yn rhoi'r rhybudd gofynnol i fynychu.

Lawrlwytho: Templed Llythyr Gwahoddiad Cyfarfod Rheoli Absenoldeb Cam 1af (.doc)

Bydd diben y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb Cam 1af fel a ganlyn:

 • Adolygu cofnod presenoldeb y gweithiwr
 • Rhoi'r cyfle i'r gweithiwr drafod unrhyw broblemau neu godi unrhyw bryderon
 • Penderfynu a oes angen atgyfeiriad meddygol
 • Gosod cyfnod pan fydd lefelau absenoldeb yn cael eu monitro
 • Rhoi gwybod i'r gweithiwr os na fydd presenoldeb yn gwella yn y cyfnod monitro a osodwyd, cynhelir Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam

Canlyniad

Bydd canlyniad y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb Cam 1af yn cael ei gadarnhau i'r gweithiwr yn ysgrifenedig gan y Rheolwr Llinell, ac anfonir copi i AD.

Lawrlwytho: Templed Llythyr Canlyniad Cyfarfod Rheoli Absenoldeb Cam 1af (.doc)

Cyfnod Adolygu yn Dilyn Cyfarfod Rheoli Absenoldeb Cam 1af

Bydd cyfnod adolygu o hyd at 3 mis yn berthnasol o ddyddiad olaf yr absenoldeb salwch.

Gwelliant mewn Presenoldeb

Os nodir gwelliant mewn presenoldeb ar ôl cwblhau'r cyfnod adolygu yna bydd yr unigolyn yn cael ei dynnu o'r cam Rheoli Presenoldeb Ffurfiol. Fodd bynnag, bydd cyfnod adolygu pellach o 6 mis yn berthnasol ac os bydd y gweithiwr yn cyrraedd y sbardun ffurfiol eto yn o 6 mis nesaf bydd yn ailgychwyn y Weithdrefn Absenoldeb Salwch yn y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb Cam 1af.

Bydd angen i'r Rheolwr Llinell anfon llythyr sy'n manylu ar yr uchod.

Lawrlwytho: Llythyr yn cynghori – cau cyfnod adolygu cam 1af, monitro am 6 mis (.doc)

Fel y cynghorwyd uchod, os bydd y gweithiwr yn absennol yn ystod y cyfnod adolygu 6 mis estynedig ac yn parhau i gyrraedd y pwyntiau sbardun absenoldeb salwch bydd y broses absenoldeb salwch yn parhau â'r gweithiwr yn ailgychwyn yn y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb Cam 1af.

Lawrlwytho:
Templed: Ailgychwyn ar y cam 1af (.doc)
Templed: Llythyr Canlyniad - ailgychwyn ar gam 1af CRhA (.doc)

Dim Gwelliant mewn Presenoldeb

Ar ôl 'cyfnod adolygu', os bydd absenoldeb salwch y gweithiwr yn methu â gwella yna bydd y rheolwr yn galw i rym Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam. Bydd angen i Reolwyr Llinell wirio bod gweithiwr yn parhau i gyrraedd y pwyntiau sbardun absenoldeb salwch cyn parhau â'r broses absenoldeb salwch.

Bydd llythyr gwahoddiad yn cael ei anfon at y gweithiwr sy'n rhoi gwybod am ddyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod ac yn rhoi'r rhybudd gofynnol i fynychu. Gall rheolwr arall neu Gynghorydd AD fod gyda'r Rheolwr Llinell yn y cyfarfod hwn.

Lawrlwytho: Templed Llythyr Gwahoddiad Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam (.doc)

Bydd diben y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam fel a ganlyn:

 • Adolygu cofnod presenoldeb y gweithiwr yn ystod y cyfnod perthnasol
 • Adolygu'r camau a gymerwyd i gefnogi'r gweithwyr wrth gyflawni'r lefel ofynnol o bresenoldeb
 • Rhoi'r cyfle i'r gweithiwr drafod unrhyw broblemau neu godi unrhyw bryderon
 • Trafod unrhyw gyngor meddygol a dderbyniwyd
 • Ystyried unrhyw addasiadau rhesymol neu adleoli a argymhellwyd
 • Penderfynu a oes angen atgyfeiriad meddygol pellach
 • Gosod cyfnod pan fydd lefelau absenoldeb yn cael eu monitro
 • Cyhoeddi rhybudd sy'n rhoi gwybod i'r gweithiwr os na fydd ei bresenoldeb yn gwella, cynhelir Cyfarfod Rheoli Absenoldeb terfynol ac efallai y bydd ei gyflogaeth barhaus mewn perygl.

Canlyniad

Bydd canlyniad y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam yn cael ei gadarnhau i'r gweithiwr yn ysgrifenedig gan y Rheolwr Llinell, ac anfonir copi i AD.

Lawrlwytho: Templed Llythyr Canlyniad Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam (.doc)

Cyfnod Adolygu yn Dilyn Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam

Bydd cyfnod adolygu o hyd at 3 mis yn cael ei roi ar waith o ddyddiad olaf yr absenoldeb salwch.

Gwelliant mewn Presenoldeb

Os nodir gwelliant mewn presenoldeb yna bydd yr unigolyn yn cael ei dynnu o'r cam Adolygu Rheoli Presenoldeb Ffurfiol. Fodd bynnag, bydd cyfnod adolygu pellach o 6 mis yn berthnasol ac os bydd y gweithiwr yn cyrraedd y sbardun ffurfiol eto yn o 6 mis nesaf bydd yn ailgychwyn y Weithdrefn Absenoldeb Salwch yn y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam.

Lawrlwytho: Llythyr yn cynghori: cau cyfnod adolygu 2il gam, monitro am 6 mis (.doc)

Fel y cynghorwyd uchod, os bydd y gweithiwr yn absennol yn ystod y cyfnod adolygu 6 mis estynedig ac yn parhau i gyrraedd y pwyntiau sbardun absenoldeb salwch bydd y broses absenoldeb salwch yn parhau â'r gweithiwr yn ailgychwyn yn y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam.

Lawrlwytho:

Templed: Gwahoddiad ailgychwyn ar 2il gam (.doc)
Templed: Llythyr canlyniad - CRhA ailagor 2il gam (.doc)

Dim Gwelliant mewn Presenoldeb

Ar ôl 'cyfnod adolygu', os bydd absenoldeb salwch y gweithwyr yn methu â gwella yna bydd y rheolwr yn galw i rym Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 3ydd Cam. Bydd angen i Reolwyr Llinell wirio bod gweithiwr yn parhau i gyrraedd y pwyntiau sbardun absenoldeb salwch cyn parhau â'r broses absenoldeb salwch.

Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam - Hawl i Adolygiad (Staff Corfforaethol yn unig)

Mae gan y gweithiwr yr hawl i ofyn bod penderfyniad y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam yn cael ei adolygu gan Gyfarwyddwr neu gynrychiolydd a enwebwyd â chyngor oddi wrth y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) neu gynrychiolydd a enwebwyd.

Mae'n rhaid i'r cais i adolygu'r penderfyniad gael ei wneud yn ysgrifenedig i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) o fewn 7 diwrnod calendr i ddyddiad y llythyr canlyniad. Mae'n rhaid i'r gweithiwr fanylu ar ei resymau dros wneud cais am adolygiad.

Bydd y Rheolwr Llinell yn cydnabod derbyn y cais i adolygu'r penderfyniad yn dilyn y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam. Bydd gofyn i'r gweithiwr roi cydsyniad i ryddhau Adroddiadau Iechyd Galwedigaethol i'r unigolion perthnasol i adolygu'r achos.

Lawrlwytho: Templed: Adolygiad yn dilyn CRhA 2il Gam (.doc)

Bydd y Cyfarwyddwr neu gynrychiolydd a enwebwyd â chyngor oddi wrth y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) neu gynrychiolydd a enwebwyd yn adolygu'r penderfyniad, ac yn cadarnhau'r canlyniad i'r gweithiwr yn ysgrifenedig heb ormod o oedi.

Nid oes gan staff a gyflogir yn uniongyrchol gan ysgolion yr hawl i wneud cais am adolygiad yn dilyn penderfyniad y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 2il Gam.

Bydd llythyr gwahoddiad yn cael ei anfon at y gweithiwr sy'n rhoi gwybod am ddyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod ac yn rhoi'r rhybudd gofynnol i fynychu.

Lawrlwytho: Templed: Llythyr Gwahoddiad Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 3ydd Cam (.doc)

                                   Llythyr Cyfnod Adolygiad Cau 3ydd Cam (.doc)

                                         

Gall rheolwr arall neu Gynghorydd AD fod gyda'r Rheolwr Llinell yn y cyfarfod hwn. Rhoddir gwybod i'r gweithiwr ymlaen llaw yn y llythyr gwahoddiad y gallai diswyddo fod yn ganlyniad y cyfarfod hwn oherwydd gallu iechyd gwael. Wrth ystyried penderfyniad terfynol ar allu iechyd gwaith mae'n bwysig bod gennych adroddiad meddygol wedi'i ddiweddaru oddi wrth Ddoctor Iechyd Galwedigaethol.

Ym mhob achos lle mae diswyddo oherwydd gallu iechyd gwael yn cael ei ystyried, dylid rhoi gwybod i'r Cyfarwyddwr neu gynrychiolydd a enwebwyd a cheisio cyngor oddi wrth Gynghorydd AD cyn y cyfarfod hwn.

Bydd diben y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 3ydd Cam fel a ganlyn:

 • Adolygu cofnod presenoldeb y gweithiwr dros y cyfnod perthnasol ac os yw'n berthnasol, bydd cofnod presenoldeb y 3 blynedd ddiwethaf yn cael ei ystyried
 • Adolygu'r camau a gymerwyd i gefnogi'r gweithwyr wrth gyflawni'r lefel ofynnol o bresenoldeb
 • Rhoi'r cyfle i'r gweithiwr drafod unrhyw broblemau neu godi unrhyw bryderon
 • Trafod unrhyw gyngor meddygol a dderbyniwyd
 • Darparu gwybodaeth i'r gweithiwr ynglŷn â ph'un a fydd yn cael ei ddiswyddo oherwydd gallu iechyd gwael

Yn y Cyfarfod Rheoli Absenoldeb 3ydd Cam, os penderfynir peidio â diswyddo yna bydd yr un egwyddor ar waith ag yn y camau eraill.

Mae'n bwysig ystyried pob opsiwn er mwyn cadw'r gweithiwr yn y gwaith, fel addasiadau rhesymol, gweithio hyblyg, adleoli ac unrhyw ddatrysiad arall i hwyluso dychwelyd i'r gwaith.

Fodd bynnag, os bydd Iechyd Galwedigaethol yn tybio nad yw'r gweithiwr yn ffit i weithio, efallai y penderfynir yn y cyfarfod hwn i ddiswyddo'r gweithiwr. Os yw'n berthnasol, bydd cofnod presenoldeb y tair blynedd flaenorol yn cael ei ystyried.

Os yw'n briodol terfynu'r gyflogaeth, bydd hyn yn cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig gan Adnoddau Dynol.

Hawl i Apelio l

Gweithwyr Corfforaethol

Mae gan weithiwr yr hawl i apelio yn dilyn diswyddiad oherwydd gallu iechyd a dylai anfon llythyr i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) o fewn 14 diwrnod i ddyddiad y llythyr canlyniad, gan nodi'r rhesymau dros apelio.

Gweithwyr a Gyflogir gan Ysgolion yn Uniongyrchol

Bydd yr hawl i apelio yn dilyn diswyddiad oherwydd gallu iechyd yn cael ei wneud yn ysgrifenedig i Glerc Llywodraethwyr corff llywodraethu'r ysgol o fewn 7 diwrnod calendr i ddyddiad y llythyr canlyniad, ac mae'n rhaid nodi'r rhesymau dros apelio.

Panel Apêl

Gweithwyr Corfforaethol

Bydd y panel apêl yn cynnwys Cyfarwyddwr neu gynrychiolydd a enwebwyd a'r Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl) neu gynrychiolydd a enwebwyd ac mae eu penderfyniad yn derfynol.

Staff a Gyflogir gan Ysgolion yn Uniongyrchol

Bydd Pwyllgor Apêl y Corff Llywodraethu yn ystyried yr apêl. Nid oes unrhyw hawl i apelio mewnol pellach yn dilyn y penderfyniad ar ddiwedd y cam hwn.

Cyfnod Rhybudd

Bydd gweithiwr sy'n cael ei ddiswyddo oherwydd iechyd gwael yn cael rhybudd ac yn cael ei dalu ei gyflog arferol yn ystod y cyfnod rhybudd.

Staff Nad Ydynt yn Addysgu

Bydd yr Awdurdod yn rhoi un wythnos o rybudd i derfynu contract cyflogaeth yn ystod cyfnod prawf. Yn dilyn y cyfnod prawf, yr isafswm cyfnod rhybudd y mae gan weithiwr hawl iddo yw'r canlynol:

 • Un wythnos o rybudd os yw'r gweithiwr wedi bod yn gyflogedig am un mis neu fwy, ond llai na dwy flynedd
 • Pythefnos o rybudd os yw'r gweithiwr wedi bod yn gyflogedig am ddwy flynedd
 • Ychwanegwch un wythnos ychwanegol o rybudd ar gyfer pob blwyddyn gyflawn bellach o gyflogaeth barhaus, hyd at uchafswm o 12 wythnos. Er enghraifft, os yw gweithiwr wedi gweithio am 5 mlynedd yna mae ganddo hawl i 5 wythnos o rybudd.

Gofynion Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol:

 • Dau fis o rybudd os oes ganddynt lai na 9 mlynedd o wasanaeth parhaus â'r un cyflogwr.
 • Un wythnos ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth parhaus os oes ganddynt 9 mlynedd neu fwy ond llai na 12 mlynedd â'r un cyflogwr.
 • Deuddeg wythnos os oes ganddynt 12 mlynedd neu fwy o wasanaeth parhaus â'r un cyflogwr.

Staff Addysgu

Gellir terfynu cyflogaeth athro ar ddiwedd unrhyw dymor ysgol yn unig, h.y. 30ain Ebrill, 31ain Awst a 31ain Rhagfyr. Nodir dyddiadau tymor ysgol isod:

 • Tymor yr Hydref: Medi 1af i Ragfyr 31ain
 • Tymor y Gwanwyn: Ionawr 1af i Ebrill 30ain
 • Tymor yr Haf: Mai 1af i Awst 31ain

Dyddiadau rhybudd

Tymor Athro Pennaeth
Hydref 31ain Hydref 30ain Medi
Gwanwyn 28ain Chwefror 31ain Ionawr
Haf 31ain Mai 30ain Ebrill

Dylai pob athro dderbyn o leiaf dau fis o rybudd a thri mis yn nhymor yr Haf, gan derfynu ar ddiwedd tymor yr ysgol fel y diffiniwyd uchod.

Mae gan athro sydd wedi cael ei gyflogi'n barhaus am fwy nag wyth mlynedd hawl i dderbyn un wythnos ychwanegol o rybudd fesul blwyddyn ychwanegol o wasanaeth hyd uchafswm o ddeuddeg wythnos.

Dylai pob pennaeth dderbyn isafswm o dri mis o rybudd a phedwar mis yn nhymor yr Haf, gan derfynu ar ddiwedd tymor yr ysgol fel y diffiniwyd uchod.

Mae'n rhaid i'r rheolwr llinell gynnal cyfweliad dychwelyd i'r gwaith (CDIG) pan fydd aelod o staff yn dychwelyd ar ôl cyfnod o absenoldeb, a chofnodi hyn ar y ffurflen cyfweliad dychwelyd i'r gwaith. Gwneir hyn beth bynnag bo hyd yr absenoldeb. Mae'n rhaid cynnal y cyfarfod yn breifat a'i drin mewn modd sensitif, proffesiynol a chymwys. Mae canllawiau ar gael i’ch helpu I gwblhau’r ffurflen CDIG - Sut i lenwi’r Ffurflen Cyfweliad Dychwelyd i’r Gwaith 

Dylid ystyried cyfweliadau Dychwelyd i'r Gwaith fel cyfle i drafod unrhyw broblemau iechyd neu broblemau eraill cysylltiedig yn agored mewn ffordd gefnogol er mwyn mynd i'r afael a materion yn cynnal a gwella presenoldeb yn y gwaith.

Cofnodi Dyddiad y Cyfweliad Dychwelyd i'r Gwaith

Cyfrifoldeb y Rheolwr Llinell yw cofnodi'r cyfweliad dychwelyd i'r gwaith (RTWI) fel a ganlyn:

Ar gyfer rheolwyr sy'n mewnbynnu salwch trwy 'My View'

 • Gellir mewnbynnu'r dyddiad ar y sgrin salwch perthnasol cyn belled â bod y cofnod salwch ar gyfer y cyfnod hwnnw heb ei gyflwyno.
 • Os yw'r salwch eisoes wedi cael ei brosesu, bydd angen i'r rheolwr llinell gysylltu â'r Tîm Absenoldeb trwy e-bost gan ddarparu dyddiad y cyfweliad ac yn gofyn am ddiweddaru cofnod y gweithiwr.

Ar gyfer rheolwyr sy'n cyflwyno ffurflen absenoldeb salwch i'r Tîm Absenoldeb

 • Mae'n rhaid nodi dyddiad y RTWI ar y ffurflen (adran 6) i'w phrosesu.

Canllawiau ar gyfer Cyfarfod Dychwelyd i'r Gwaith

Beth yw diben cyfarfod dychwelyd i'r gwaith?

Dylai'r rheolwr llinell gynnal cyfarfod dychwelyd i'r gwaith er mwyn:

 • Croesawu'r aelod o staff yn ôl i'r gwaith
 • Sicrhau bod yr aelod o staff yn hollol ffit i ddychwelyd i'r gwaith
 • Nodi rheswm yr absenoldeb
 • Darganfod a oes ganddo Anabledd ac a yw darpariaethau Deddf Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol
 • Nodi unrhyw broblem (yn gysylltiedig â'r gwaith neu fel arall) a allai fod yn achosi'r absenoldebau neu'n cyfrannu atynt, a mynd i'r afael â hyn
 • Cadarnhau manylion dychwelyd i'r gwaith y cytunwyd arno ar sail cyngor oddi wrth Iechyd Galwedigaethol
 • Cadarnhau unrhyw addasiadau i'r gweithle/oriau/dyletswyddau
 • Diweddaru gweithwyr am unrhyw newyddion tra roeddent i ffwrdd

Sut i baratoi ar gyfer cyfweliad dychwelyd i'r gwaith

 • Sicrhewch fod gennych y wybodaeth gywir
 • Gwiriwch absenoldebau presennol a blaenorol, a yw'r gweithiwr wedi cyrraedd pwynt sbardun neu'n agosáu at un
 • Pennwch unrhyw dueddiadau neu batrymau o absenoldeb
 • Meddyliwch am sut y byddech yn ymateb i unrhyw geisiadau e.e., gweithio hyblyg
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â pholisïau
 • Byddwch yn barod i drafod absenoldeb y gweithiwr yn fanwl

Trafodaeth Cyfweliad Dychwelyd i'r Gwaith

Mae'n rhaid cynnal y drafodaeth hon ar y diwrnod cyntaf ar ôl i'r gweithiwr ddychwelyd i'r gwaith neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny. Cynhelir y drafodaeth yn anffurfio a bydd y rheolwr llinell yn cwblhau ffurflen Cyfweliad dychwelyd i'r gwaith y bydd y rheolwr a'r gweithiwr yn ei llofnodi. Bydd cynnwys y drafodaeth dychwelyd i'r gwaith yn amrywio yn ôl yr unigolyn, ond gall gynnwys y canlynol:

 • Esbonio diben y cyfarfod dychwelyd i'r gwaith
 • Ceisio pennu rheswm yr absenoldeb os nad yw eisoes yn amlwg
 • Pennu a yw ei salwch yn gysylltiedig â'r gwaith a ph'un a oes unrhyw faterion iechyd a diogelwch y mae angen i chi fynd i'r afael â hwy
 • Os yw'r unigolyn yn agosáu at bwynt sbardun, neu wedi cyrraedd un, esboniwch hyn a beth fydd y camau nesaf
 • A ellir rhoi unrhyw addasiad a argymhellwyd gan Iechyd Galwedigaethol ar waith er mwyn lleihau absenoldeb neu ei ddileu
 • A oes unrhyw broblemau eraill sy'n cyfrannu at yr absenoldeb
 • Cytuno ar gynllun gweithredu a rennir

Dychwelyd yn Raddol

Mewn achosion o absenoldeb salwch tymor hir, efallai y bydd Iechyd Galwedigaethol yn argymell bod y gweithiwr yn dychwelyd i'r gwaith yn raddol. Diben dychwelyd yn raddol i'r gwaith yw adsefydlu'r gweithiwr i'w ddyletswyddau llawn ac adeiladu'n raddol yn ôl i fyny i ymgymryd â'i oriau gwaith arferol.

Cytunir ar fanylion y dychwelyd yn raddol fel y mae IG wedi'i argymell rhwng y rheolwr llinell a'r gweithiwr, gan ystyried anghenion y gwasanaeth. Bydd dychwelyd yn raddol ar gyfer uchafswm o bedair wythnos ac yn gallu cymryd amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys:

 • Gweithio ar ddyddiau penodol o'r wythnos yn unig
 • Gweithio nifer lai o oriau
 • Ymgymryd â dyletswyddau cyfyngedig am gyfnod o amser

Yn dilyn cyfnod o absenoldeb salwch tymor hir pan nad yw'r Cynghorydd Iechyd Galwedigaethol wedi argymell dychwelyd yn raddol ac mae gan y Rheolwr Llinell rai pryderon, yna dylid ail-atgyfeirio'r mater i Iechyd Galwedigaethol er mwyn sicrhau ni ragwelir unrhyw effaith andwyol ar iechyd y gweithiwr.

Cofnodi Salwch yn ystod Dychwelyd yn Raddol

Ni fydd angen tystysgrifau meddygol ar gyfer cyfnod y dychwelyd yn raddol i'r gwaith oherwydd ni fydd y gweithiwr ar absenoldeb salwch bellach ac ni fydd tâl salwch yn berthnasol.

Adolygiadau yn ystod Dychwelyd yn Raddol

Dylai'r Rheolwr Llinell adolygu cynnydd y gweithiwr bob wythnos a dylai gydnabod ei bod yn annhebygol y bydd y gweithiwr yn gallu ailgychwyn ei ddyletswyddau ac oriau gwaith arferol cyn diwedd y cyfnod pedair wythnos yna bydd angen atgyfeiriad pellach i Iechyd Galwedigaethol er mwyn pennu ffitrwydd yr unigolyn ar gyfer gwaith.

Cyflog yn ystod Dychwelyd yn Raddol

Bydd y gweithiwr yn cael ei dalu yn llawn hyd at uchafswm o bedair wythnos yn ystod y cyfnod dychwelyd yn raddol i'r gwaith. Os cytunir ar ddychwelyd yn raddol am gyfnod hirach na phedair wythnos, bydd angen rheoli'r cyfnod ychwanegol trwy ddefnyddio, er enghraifft, gwyliau blynyddol/hyblyg/heb gyflog/gostyngiad dros dro mewn oriau ac ati.

Addasiadau Rhesymol

Efallai y bydd gweithiwr angen i addasiadau rhesymol gael eu gwneud pan fydd yn dychwelyd i'r gwaith. Gall addasiadau o'r fath gynnwys y canlynol:

 • Cytuno ar oriau gwaith hyblyg
 • Mân addasiadau i ddyletswyddau
 • Gostyngiad mewn oriau gwaith
 • Addasiadau i'r ffordd y mae gwaith yn cael ei drefnu
 • Addasu gorsaf waith - darparu cyfarpar newydd neu addasedig

Cyfrifoldeb y Rheolwr Llinell yw sicrhau bod yr holl addasiadau rhesymol wedi cael eu rhoi ar waith a'u heffeithiolrwydd wedi'i asesu cyn bwrw ymlaen trwy gamau pellach y polisi absenoldeb salwch.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi rhwymedigaeth gyfreithiol glir ar gyflogwyr i wneud addasiadau rhesymol i ddyletswyddau/amodau staff anabl.

Adleoli

Os na fydd gweithredu ‘addasiadau rhesymol’ yn galluogi gweithiwr i ddychwelyd i'w swydd bresennol, bydd y Rheolwr Llinell yn gweithio gydag AD a'r gweithiwr i ystyried swydd wag amgen addas. Mae hyn yn addasiad rhesymol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.

Pan fydd Iechyd Galwedigaethol yn argymell adleoli, bydd y gweithiwr yn cael ei roi ar y gofrestr adleoli am gyfnod 4 wythnos yn gychwynnol. Bydd y gweithiwr yn cael ei gefnogi'n briodol i edrych am swyddi gwag a allai cyfateb i'w sgiliau, gwybodaeth, profiad a chymwyseddau.

Os na ddeuir o hyd i gyflogaeth amgen addas o fewn y cyfnod 4 wythnos, bydd y Rheolwr Llinell a'r cynghorydd AD yn cyfarfod â'r unigolyn i roi rhybudd am ddiswyddo oherwydd gallu iechyd gwael. Bydd y gweithiwr yn parhau ar y gofrestr adleoli ar gyfer ei gyfnod rhybudd llawn.

Atal Meddygol Dros Dro

Mae gennym ddyletswydd i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr. Mae hyn yn golygu efallai y bydd angen atal gweithiwr yn feddygol dros dro o'r gwaith, yn aros am asesiad meddygol, os oes risg penodol i iechyd. Bydd y penderfyniad hwn ar sail asesiad risg. Os bydd gweithiwr yn cael ei atal dros dro am resymau meddygol, bydd ganddo hawl i gyflog llawn. Dylid adolygu'r atal dros dro ar ôl derbyn yr asesiad oddi wrth Iechyd Galwedigaethol. Fodd bynnag, os caiff y gweithiwr gynnig gwaith addas ac nid yw'n ei dderbyn, efallai y bydd yn colli'r hawl i gael ei dalu.

Staff Nad Ydynt yn Athrawon

Er mwyn gwneud penderfyniad ynglŷn â hawl i bensiwn iechyd gwael mae angen cael tystysgrif oddi wrth Ymarferwr Meddygol Cofrestredig Annibynnol (IRMP) sy'n gymwys mewn Meddygaeth Iechyd Galwedigaethol.

Gall gweithwyr sy'n cael eu diswyddo oherwydd iechyd gwael gael eu cyfeirio i'r (IRMP), i ystyried a ellir dyfarnu eu buddion pensiwn ar unwaith ai peidio.

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i weithwyr feddu ar o leiaf 2 flynedd o aelodaeth lawn, neu fod wedi trosglwyddo hawliau pensiwn blaenorol i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS).

Bydd angen i AD gysylltu â'r adran bensiynau cyn cyfeirio gweithiwr i'r IRMP er mwyn gwirio bod yr unigolyn yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Hefyd mae angen pennu a yw'r gweithiwr yn aelod pensiwn gohiriedig, bydd angen cynnwys manylion hyn ar y dystysgrif ymddeoliad oherwydd iechyd gwael a anfonwyd i'r IRMP.

Bydd AD yn rhoi gwybod i weithiwr am y broses hon os bydd ei gyflogaeth yn cael ei therfynu oherwydd iechyd gwael. Bydd gofyn iddo roi cysyniad i Iechyd Galwedigaethol ddarparu ei fanylion meddygol i'r IRMP ac, os bydd angen, enw ei feddyg teulu ac Ymgynghorwyr er mwyn casglu tystiolaeth feddygol bellach.

Os bydd y gweithiwr yn dymuno gwneud cais i ryddhau ei bensiwn oherwydd gallu iechyd gwael, bydd AD yn llenwi adran 1 y dystysgrif iechyd gwael ac yn anfon hon, ynghyd â ffurflen gysyniad y meddyg teulu a'r ffurflen gysyniad i ryddhau cofnodion, i Iechyd Galwedigaethol.

Lle bo'n berthnasol, bydd Iechyd Galwedigaethol yn anfon llythyr gwahoddiad i'r gweithiwr fynychu apwyntiad â'r IRMP ar ôl derbyn yr holl wybodaeth feddygol y gofynnwyd amdani.

Bydd yr Ymarferwr Meddygol Cofrestredig Annibynnol (IRMP) yn ardystio a yw'r gweithiwr, o ganlyniad i iechyd gwael neu eiddilwch corff neu feddwl:

 • yn analluog yn barhaol o gyflawni dyletswyddau'r gyflogaeth y maent wedi ymgysylltu ag ef yn effeithiol; a ph'un a yw gweithiwr:
 • HEB FOD yn alluog ar unwaith o ymgymryd ag unrhyw gyflogaeth â chyflog (cyflogaeth â thâl HEB FOD yn llai na 30 awr yr wythnos HEB FOD am lai na 12 mis).

Hefyd bydd yr IRMP yn asesu a yw'r gweithiwr yn gymwys i dderbyn gwelliant i'w fuddion pensiwn, gan ddibynnu ar radd ei salwch. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am y trefniant tair haen ar wefan Cronfa bensiwn Dyfed.

Byddwn yn gwneud y penderfyniad ar ddyfarnu buddion iechyd gwael ar sail y dystysgrif feddygol y mae'r IRMP wedi'i chwblhau. Fodd bynnag, os nad yw'r gweithiwr yn fodlon â'r canlyniad, bydd yn cael gwybod am ei hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad gan ddefnyddio'r Weithdrefn Datrys Anghydfod Mewnol (IDRP) o dan y rheoliadau LGPS.

Heb dderbyn Adroddiad Meddygol meddyg teulu

Bydd Iechyd Galwedigaethol yn mynd ar drywydd yr adroddiad meddygol yn rheolaidd. Ar ôl 3 mis, os ni dderbyniwyd adroddiad meddygol oddi wrth y meddyg teulu; bydd Iechyd Galwedigaethol yn ceisio pennu'r rheswm dros beidio â'i dderbyn. Gall y meddyg teulu roi gwybod ei fod wedi trefnu nifer o apwyntiadau â'r unigolyn ar gyfer ymgynghoriad er mwyn darparu'r adroddiad meddygol, ac mae wedi methu â mynychu. O ganlyniad, nid yw'n gallu darparu'r adroddiad meddygol.

Y gweithiwr fydd yn penderfynu a fydd yn mynychu’r apwyntiad â'r meddyg teulu ai peidio, ac efallai ar adegau bydd y gweithiwr yn penderfynu peidio â mynychu. Os felly, bydd angen ysgrifennu at y gweithiwr yn manylu ar y sefyllfa. Dylai'r gweithiwr gael y cyfle i gysylltu i drafod y llythyr neu ymateb iddo.

Yn dilyn 3 mis, os ni wneir unrhyw gysylltiad ac ni dderbynnir unrhyw ymateb i'r llythyr a anfonwyd, bydd cofnod pensiwn y gweithiwr yn cael ei ohirio o'r dyddiad terfynu.

Anfonir llythyr at y gweithiwr yn rhoi gwybod iddo am hyn. Bydd y Swyddog AD sy'n cefnogi'r rheolwr yn rhoi gwybod i'r Adran Bensiynau. Bydd yr Adran Bensiynau yn ysgrifennu at yr unigolyn a fydd yn cael 6 mis o ddyddiad derbyn y llythyr i apelio. Mae canllawiau a gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Cynllun Pensiwn Dyfed.

Athrawon

Mae athrawon sy'n cael eu diswyddo oherwydd iechyd gwael yn gyfrifol am wneud cais ar gyfer ymddeoliad iechyd gwaith i Bensiynau Athrawon. I fod yn gymwys, mae'n rhaid i athro feddu ar ddwy flynedd o wasanaeth. Gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais ar gyfer ymddeoliad iechyd gwaith o wefan Pensiynau Athrawon.

Bydd angen i'r athro lenwi ffurflen gais ymddeoliad iechyd gwael a dylai'r Awdurdod a Chynghorydd Iechyd Galwedigaethol lenwi'r ffurflen wybodaeth feddygol i ddarparu tystiolaeth o'r iechyd gwael. Os yw Iechyd Galwedigaethol yn ystyried nad yw'r cais yn cynnwys digon o wybodaeth feddygol i alluogi'r cais i gael ei ystyried yn llawn, byddant yn darparu'r cyfle i'r ymgeisydd ystyried a oes gwybodaeth ychwanegol y gellir ei darparu.

Dylid anfon y ffurflenni i Bensiynau Athrawon ynghyd ag unrhyw dystiolaeth feddygol ychwanegol mae'r aelod eisiau ei chynnwys. Bydd Pensiynau Athrawon yn ystyried y cais a rhoddir gwybod i'r Awdurdod a'r athro o'r penderfyniad.

Os rhoddir iechyd gwael ac mae'r athro yn parhau i fod wrthi'n addysgu, mae'n rhaid gwneud trefniadau i hyn ddod i ben ar unwaith. Bydd yr Awdurdod yn darparu manylion cyflog a gwasanaeth pensiynadwy'r aelod o ddyddiad ei gyflwyniad diwethaf i Bensiynau Athrawon, hyd at ddiwrnod olaf ei wasanaeth pensiynadwy.

Os derbynnir y cais, yna ceir dwy lefel o fuddion iechyd gwael y gellir eu rhoi. Mae'r lefelau'n dibynnu ar ba rai o'r amodau canlynol sy'n cael eu bodloni:

 • methu addysgu yn barhaol ond yn gallu gwneud gwaith arall - Yn yr amgylchiadau hyn galli ymgeiswyr dderbyn taliad uniongyrchol o'u buddion cronedig neu
 • methu addysgu yn barhaol a methu â gwneud unrhyw waith arall - Yn yr amgylchiadau hyn byddai ymgeiswyr yn derbyn gwelliant ar sail hanner y gwasanaeth byddent wedi'i gwblhau cyn cyrraedd eu Hoedran Pensiwn Arferol (NPA) a'u cyflog ar ymddeoliad.

Pan fydd cyflwr aelod yn ddifrifol a'i ddisgwyliad oes yn llai na blwyddyn, gellir talu ei bensiwn fel cyfandaliad untro o oddeutu pum gwaith y pensiwn cychwynnol. Mae angen i'r aelod wneud cais am hyn wrth wneud ei gais am ymddeoliad iechyd gwael i sicrhau bod ei gais yn cael ei ystyried yn gywir.

O 1af Ebrill 2015 os bydd athro'n gwneud cais am ymddeoliad iechyd gwael o fewn dwy flynedd o adael cyflogaeth bensiynadwy a cheir tystiolaeth ei fod wedi gadael am yr un rhesymau meddygol â'i gais gwreiddiol, bydd yn cael ei drin fel petai'n parhau i fod yn y gwasanaeth. Nod hyn yw sicrhau nad yw aelodau o dan anfantais os oes ganddynt gyflwr sy'n datblygu'n araf neu'n anodd gwneud diagnosis ohono.

Efallai y bydd gweithwyr sy'n methu â dilyn y Weithdrefn Hysbysu ac Adrodd ar Salwch yn colli'r hawl i Dâl Salwch Galwedigaethol a Thâl Salwch Statudol.

Bydd gweithwyr yn cael yr hawl i gael y penderfyniad wedi'i adolygu os tynnir tâl salwch galwedigaethol a thâl salwch statudol yn ôl.

Bydd absenoldeb salwch ni adroddir arno'n unol â'r weithdrefn hon yn cael ei ystyried fel absenoldeb heb awdurdod heb gyflog.

Efallai y bydd gweithwyr sy'n methu'n gyson â dilyn y weithdrefn hon heb reswm da neu sy'n methu â mynychu apwyntiadau/atgyfeiriadau meddygol yn destun i gamau disgyblu ffurfiol.

Cam-drin y Polisi Absenoldeb Salwch

Os oes tystiolaeth glir o gam-drin y polisi absenoldeb salwch dylai'r rheolwr llinell roi gwybod i'r gweithiwr yr ymchwilir i hyn ac efallai y daw'n fater disgyblu.

Canllawiau gweithdrefn rhoi gwybod am absenoldeb salwch

Gofynion Ardystio

Cofnodi a Monitro Absenoldeb Salwch

Cyngor Meddygol/Iechyd Galwedigaethol

Rheoli Absenoldeb Salwch

Penderfyniad i Ddiswyddo

Rol y Cydymaith

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 16/04/2021 16:50:31