We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Profion llygaid

Os ydych yn defnyddio sgriniau arddangos fel rhan o'ch swydd, (yn ddyddiol/fam gyfnodau parhaus o awr neu fwy) byddwch yn cael eu gwahodd i gael prawf golwg cychwynnol, a phrofion bob hyn a hyn wedi hynny yn unol ag argymhelliad eich optometrydd. Bydd prawf golwg yn cael ei ddarparu hefyd pan fo defnyddiwr yn profi anawsterau gyda’i olwg y gellir yn rhesymol ystyried eu bod yn gysylltiedig â’r gwaith gyda sgrîn arddangos.

Byddwn yn cwrdd â'r gost gytunedig prawf golwg ar yr amod y cafwyd cymeradwyaeth ymlaen llaw gan swyddog awdurdodi o fewn eich hadran.

Os canfyddir, o ganlyniad i’r prawf golwg, bod angen sbectol yn benodol i’w defnyddio gyda chyfarpar sgrîn arddangos byddwn yn cyfrannu tuag at ei phrynu. Bydd y cyfraniad hwn yn ddigon i alluogi’r gweithiwr i gael ffrâm a lensys safonol neu gellir ei roi tuag at brynu math drutach o'ch ddewis. Mae’n rhaid dangos tystiolaeth bod y sbectol wedi cael ei phrynu mewn gwirionedd.

Mae taliadau am ddyfeisiau cywirol, lle y bo’n briodol, yn gyfyngedig i £40 ar gyfer lensys un olwg a £60 ar gyfer lensys dwy olwg.

Byddwch yn bersonol gyfrifol am gadw’r sbectol yn ddiogel. Fe’i darperir yn unol â gofyniad statudol ac er mwyn Iechyd a Diogelwch ac mae disgwyl ichi ddangos gofal rhesymol am eich sbectol.

Os oes newid yn eich presgripsiwn, byddwn yn ysgwyddo cost sbectol newydd yn amodol ar y pwyntiau uchod. Os ydych yn cael anhawster gyda chostau cychwynnol am brofion golwg neu sbectol trafodwch hyn gyda'ch rheolwr llinell.

Sut i lenwi ffurflen Prawf Llygaid

 • Sicrhewch eich bod yn bodloni'r meini prawf fel defnyddiwr sgrîn arddangos (gweler isod) cyn cwblhau'r ffurflen.
 • Mae taliadau am ddyfeisiau cywirol, lle y bo’n briodol, yn gyfyngedig i £40 ar gyfer lensys un olwg a £60 ar gyfer lensys dwy olwg.
 • Dychwelwch eich ffurflen wedi'i chwblhau at eich rheolwr llinell, a fydd yn gwneud y penderfyniad ynghylch prosesu taliad(au).

(SYLWI: Dylai’r Rheolwr Llinell gadw’r ffurflen hon ar gofnod yn lleol ac oni bai fod yr optometrydd yn nodi’n wahanol, gall y defnyddiwr gael ail brawf ac ad-daliad bob 2 flynedd)

Sut i brosesu taliadau

 • I brosesu taliadau, bydd angen i'ch Rheolwr Llinell i e-bostio CRPayroll@sirgar.gov.uk gyda’r wybodaeth ganlynol;
  • Enw llawn yr hawlydd
  • Rhif y Gweithiwr
  • Adran 
  • Swm i’w ad-dalu
  • Derbynneb o’ch optegwyr

Awgrym defnyddiol: Gallwch sganio neu dynnu llun o’r dderbynneb optegydd o'ch ffôn symudol a'i e-bostio i’ch Rheolwr Llinell!

Meini prawf: Defnyddiwr Sgrîn Arddangos

(Detholiad o Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Cyfarpar Sgrîn Arddangos) 1992. Canllawiau ynghylch y Rheoliadau)

Bydd yn briodol yn gyffredinol ystyried bod gweithiwr yn Ddefnyddiwr Sgrîn Arddangos os yw’r rhan fwyaf neu’r cyfan o’r meini prawf canlynol yn berthnasol:

 • mae’r unigolyn yn dibynnu ar ddefnyddio cyfarpar sgrîn arddangos i wneud y swydd, gan nad oes dull arall ar gael yn rhwydd i gael yr un canlyniadau
 • nid oes gan yr unigolyn unrhyw ddisgresiwn ynghylch defnyddio neu beidio â defnyddio’r cyfarpar sgrîn arddangos
 • mae ar yr unigolyn angen hyfforddiant sylweddol a/ neu sgiliau penodol mewn defnyddio cyfarpar sgrîn arddangos i wneud y swydd
 • mae’r unigolyn fel arfer yn defnyddio cyfarpar sgrîn arddangos am gyfnodau parhaus o awr neu fwy ar y tro
 • mae’r unigolyn yn defnyddio offer sgrîn arddangos yn y ffordd yma fwy neu lai’n ddyddiol
 • mae trosglwyddo gwybodaeth yn gyflym rhwng y defnyddiwr a’r sgrîn yn un o ofynion pwysig y swydd
 • canolbwyntio gan y defnyddiwr, er enghraifft lle gallai canlyniadau gwallau fod yn dyngedfennol.

Dylai unrhyw ymholiadau wrth ystyried a yw unigolyn yn gymwys fel defnyddiwr sgrîn arddangos gael eu cyfeirio at yr Adain Adnoddau Dynol.

Diweddarwyd y dudalen: 21/09/2021 14:38:09