We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Caffael

Rydym yn gwario dros £200 miliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwaith, a gwasanaethau, a chaiff hyn effaith sylweddol ar ansawdd bywyd y gymuned. Mae'n hanfodol ein bod ni yn meithrin ymagwedd strategol at gaffael er mwyn sicrhau bod nwyddau, gwaith, a gwasanaethau yn cael eu caffael mor effeithlon ac effeithiol â phosibl.

Mae gennym ymagwedd ddatganoledig at bwrcasu, sy'n golygu bod gweithgareddau pwrcasu pob un o’n bum adran yn gyfrifoldeb uniongyrchol i ddeiliaid cyllideb unigol, sy'n gallu archebu a thendro am gontractau.

Rôl yr Uned yw sicrhau bod Swyddogion Arweiniol yr Adrannau yn cael y cymorth a'r arweiniad priodol i gaffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau mewn modd proffesiynol.  Mae'r holl weithgarwch caffael yn cydymffurfio â'r gweithdrefnau, rheolau a'r rheoliadau perthnasol i sicrhau ein bod ni’n cael y gwerth gorau am arian bob amser a gwneir hyn mewn modd agored a thryloyw nad yw'n gwahaniaethu.

Strategaeth Gaffael

Strategaeth Gaffael

Nôd y strategaeth gaffael hon yw sefydlu fframwaith fel bod penderfyniadau caffael a chomisiynu yn chwarae rhan allweddol yn helpu i wireddu amcanion Strategaeth Gorfforaethol y cyngor, Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin a ‘Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin – y 5 Mlynedd Nesaf’.

Mae’r themâu a’r gwerthoedd craidd trosfwaol yn cynnwys gwneud gwell defnydd o Adnoddau ac ymrwymo i sicrhau bod lles economaidd, cymdeithasol ac mgylcheddol Sir Gaerfyrddinyn ganolog i’n holl weithgareddau.

Bydd y strategaeth hon yn mlinellu blaenoriaethau ar gyfer 2018 – 2022 I ddylanwadu ar y ffordd y bydd caffael yn cyfrannu tuag at gyawni’r amcanion hyn.

Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau

Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau

Mae'r Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau wedi cael eu diwygio a'u diweddaru yn unol â'r newidiadau a gyflwynwyd gan Reoliadau Contractau Cyhoeddus (2015).

Mae'r Rheolau o ran Gweithdrefnau Dyfynbrisiau wedi cael eu cynnwys yn y rheolau newydd o ran Gweithdrefnau Contractau, er hwylustod cyfeirio – erbyn hyn, mae rheolau caffael Sir Gaerfyrddin ar gael mewn un ddogfen yn unig.

Mae'r Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau yn gosod rheolau clir o ran caffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith, fel bod modd inni gael y gwerth gorau am arian ac, ar yr un pryd, sicrhau system o fod yn agored a thryloyw ac o beidio â gwahaniaethu.

Bydd adran Canllawiau Caffael newydd yn cael ei hychwanegu at y fewnrwyd yn fuan i'ch helpu i ddeall y rheolau a'r gweithdrefnau sydd yn rhaid eu dilyn wrth brynu nwyddau, gwasanaethau a Gwaith.

Dull Rheoli Categoriau

Dull Rheoli Categoriau

Ers 2017, mae ein swyddogion caffael wedi bod yn gweithio i leihau dyblygu a nodi’r meysydd lle y ceir cyfleoedd i gyflawni arbedion ariannol.

Mae gan y Tîm Caffael Ben-swyddog Caffael sy’n arwain pob un o’r 3 maes gwariant yn y categorïau, a Phen-swyddog Caffael ar gyfer Polisi a Chydymffurfiaeth (gweler rhestr o’r categorïau isod):

Gofal Cymdeithasol a Phriffyrdd a Thrafnidiaeth – Sian Griffiths

Adeiladu, Gwastraff a Chynnal a Chadw Adeiladau – Gemma Clutterbuck

Gwasanaethau Corfforaethol, Gwasanaethau Proffesiynol a Rheoli Cyfleusterau – Julian Lewis

Polisi a Chydymffurfiaeth – Clare Jones

Bydd y dull hwn yn rhoi’r sgiliau, y capasiti a’r gwytnwch i’r Cyngor ymateb i’r cynnydd o ran maint a chymhlethdod y gweithgarwch caffael gweithredol.

Adrodd Eithriadau

Mae angen i swyddogion sy'n gwneud cais am gymeradwyaeth ar gyfer Eithriadau a Hepgoriadau i'r Gofynion o ran Cystadlu o dan y Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau, (cymal 12) lenwi ffurflen ar-lein gan ddefnyddio'r Ffurflen ar gyfer Adroddiad ar Eithriadau Caffael ar y system.

Ar ôl ei llenwi bydd y ffurflen yn cael ei hanfon at Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro i'w hystyried.

Diweddarwyd y dudalen: 21/05/2021 16:48:27