We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cyflenwyr Cymeradwy

Mae gennym nifer o gysylltiadau neu fframweithiau corfforaethol ac mae'r trefniadau hyn wedi cael eu rhoi ar waith, fel rheol, ar gyfer nwyddau neu wasanaethau a ddefnyddir yn eang ledled y Cyngor. Maen nhw'n bodoli i'n galluogi i brynu eitemau'n effeithlon ac yn effeithiol ac i helpu i sicrhau cysondeb o ran ansawdd, sicrwydd o ran cyflenwad ac i arbed arian drwy arbedion maint. Mae'n rhaid ichi ddefnyddio'r trefniadau hyn os ydyn nhw'n diwallu eich anghenion.

 • Mae'n rhaid cysylltu drwy'r Swyddog Arweiniol bob tro. Ni ddylai swyddogion gysylltu â chyflenwyr yn uniongyrchol o dan unrhyw amgylchiadau, ac eithrio wrth wneud archebion yn uniongyrchol am Gyflenwadau Swyddfa a Nwyddau Traul TG, ac wrth ddilyn hynt yr archebion hynny.
 • Cysylltwch â Swyddog Arweiniol y contract / fframwaith i gael cyfarwyddyd ynghylch archebu.
 • Y Swyddog Arweiniol fydd yn gyfrifol am drefniadau'r contract ac am y materion prisio.
 • Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw broses sy'n benodol i'r adran, os oes angen

Os nad ydych yn sicr ynghylch pa gamau i'w cymryd, cysylltwch â thîm yr Uned Caffael Corfforaethol.

Mae'r rhestr hon yn cynnwys manylion am y rhan fwyaf o'r contractau corfforaethol sydd ar waith, ond nid yw'n cynnwys popeth. Cysylltwch â'r Uned Caffael Corfforaethol i gael gwybodaeth am gontractau eraill a allai ddiwallu eich gofynion.

Cyflenwr/wyr:

British Telecommunications (BT Group)

 

Swyddog Arweiniol:

Justin Williams

Dyddiad dechrau: 01/10/2020 Dyddiad dod I ben: 30/09/2023
Cyfnod Ymestyn Posibl (Misoedd): 24

Mae contract corfforaethol wedi'i sefydlu.

Cysylltwch â Rob Young Rheolwr y Contract i gael rhagor o fanylion am sut i ddefnyddio'r trefniant.

Mae’r Cyngor yn y broses o dendro ar gyfer y trefniant yma. Yn y cyfamser, cysylltwch gyda Ray Symes.

Manylion y Lotiau:

Lot 1 – Tai hyd at £2,500 (De)

Lot 2 – Tai hyd at £2,500 (Gogledd)

Lot 3 – Tai £2,500 i £25,000

Lot 4 – Tai £25,000 a mwy

Lot 5 – Eithrio Tai hyd at £5,000

Lot 6 – Eithrio Tai £5,000 i £150,000

Lot 7 – Eithrio Tai £150,000 i £350,000

Lot 8 – Trydanol yn Eithrio Tai

Lot 9 – Mecanyddol yn Eithrio Tai

 

Cyflenwyr: Am fwy o wybodaeth ynghylch y Fframwaith yma a’r cyflenwyr, cysylltwch gyda Emyr Phillips ar 01267 225854

 

Swyddog Arweiniol:

Emyr Phillips

 

Dyddiad dechrau: 01/08/2019 Dyddiad dod I ben: 31/07/2022
Cyfnod Ymestyn Posibl (Misoedd): 12

Cyflenwr/wyr:

Toppers Wales Ltd

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyflenwyr, cysylltwch gyda Ray Symes ar 01554 784101

Gwasanaethu, atgyweirio, cynnal a chadw a gosod systemau gwresogi a dŵr poeth, systemau dŵr oer, synwyryddion gwres, synwyryddion mwg a synwyryddion carbon monocsid yn eiddo domestig y Cyngor Sir.

Manylion y Lot

Lot 1 – Gwasanaethu (a gwaith atgyweirio ymatebol hyd at £250)

Lot 2 – Gwaith atgyweirio wedi’u cynllunio gyfer Boeleri Nwy

Lot 3 – Gwaith atgyweirio wedi’u cynllunio ar gyfer Boeleri Olew

Lot 4 – Gwaith atgyweirio wedi’u cynllunio ar gyfer Boeleri Tanwydd Solet

Am fwy o wybodaeth ynghylch y Fframwaith yma a’r cyflenwyr, cysylltwch gyda Emyr Phillips ar 01267 225854

 

Swyddog Arweiniol: Emyr Phillips

 

Dyddiad dechrau: 04/09/2018

Dyddiad dod i ben: 03/09/2021

Cyfnod Ymestyn Posibl (Misoedd): 12

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyflenwyr, cysylltwch gyda Eddie Cummings ar 01267 246180

 

Swyddog Arweiniol:

Eddie Cummings

Ers mis Gorffennaf 2010, mae'r Awdurdod wedi gorfodi moratoriwm ar brynu unrhyw gelfi newydd i'r swyddfa. Os oes angen celfi, dylech gysylltu â Paul Gregory yn gyntaf i gael gwybod am y celfi sy'n cael eu storio ar draws yr Awdurdod a allai ddiwallu eich anghenion.

Dylid defnyddio celfi sydd wedi'u storio, yn hytrach na phrynu celfi bob tro.

Bydd rhaid i unrhyw eitemau a brynir gyd-fynd â'r celfi a fydd yn cael eu darparu yn y dyfodol wrth i ni greu amgylchedd gweithio ystwyth yn unol â'r rhaglen gweithio ystwyth.

Ni chaniateir i chi brynu'r eitemau canlynol gan fod nifer fawr ohonynt mewn stoc, neu gan nad ydynt yn addas i'r cysyniad o weithio ystwyth.

 • Cypyrddau pedestal (Darperir loceri wrth i ystafelloedd timau ystwyth gael eu sefydlu).
 • Silffoedd llyfrau
 • Cabinetau ffeilio
 • Cypyrddau metel
 • Rhanwyr desgiau neu sgriniau sy'n sefyll ar eu traed eu hunain

Bydd unrhyw wariant ar gelfi swyddfa yn cael ei fonitro'n fanwl.

I gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â Julian Lewis yn yr Uned Caffael Corfforaethol drwy ffonio 01267 246242 neu e-bost: JulianLewis@sirgar.gov.uk

 

Cadeiriau Newydd

Y G64R Task Chair (y gadair safonol)

Chair

Mae'r Orangebox G64R Task Chair gyda breichiau wedi'i dewis fel cadair safonol yr Unedau Arddangos Gweledol ar draws yr Awdurdod yn ei adeiladau corfforaethol. Cyfeirir ati fel y Gadair Safonol.

Ceir y cadeiriau hyn yn yr Ystafelloedd Cyswllt newydd eisoes a bydd y gadair safonol yn cael ei darparu pan fydd ystafelloedd eraill yn cael eu hadnewyddu i gynorthwyo'r rhaglen gweithio ystwyth ar draws yr Awdurdod.

Mae'r Uned Iechyd Galwedigaethol wedi cadarnhau bod y gadair safonol yn diwallu anghenion cadair addasadwy a'i bod yn well na'r hyn sy'n cael ei ddarparu yn gyffredinol ar hyn o bryd. Bydd y gadair safonol yn diwallu anghenion y rhan fwyaf o bobl pan fydd yn cael ei haddasu'n briodol i'r unigolyn.

Bydd atgyfeiriadau'n parhau i gael eu gwneud yn y modd presennol at yr Uned Iechyd Galwedigaethol ar gyfer y rheiny y mae angen asesiadau yn y gweithle arnynt.

Mae'r cadeiriau hyn yn cael eu profi yn unol â safon Brydeinig EN 5459:2000 o ran cryfder a sefydlogrwydd ac maent yn dod â gwarant 5 mlynedd ar gyfer traul.

Gallwch ddewis lliwiau o'r deunyddiau "Extreme", a gellir dewis naill ai sedd ddu (Padang) gyda chefn du (Padang), neu gefn glas (Ocean).

Padang

Ocean

Bydd gwyrdd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr Ystafelloedd Cyswllt.

 

Archebu cadeiriau newydd

Dylai unrhyw un y mae angen cadair newydd arno brynu cadair safonol o'r Ministry of Furniture.

Cost un gadair yw £159.00.

Bydd y cadeiriau'n cael eu dosbarthu fesul llwyth er mwyn osgoi costau dosbarthu.

Gellir anfon archebion at y tîm gwerthu yn:

 

sales@ministryoffurniture.com

neu

drwy ffonio 01639 812382

 

Ministry of Furniture

Ministry House,

Parc Brunel,

Ffordd Brunel,

Parc Ynni Baglan,

Castell-nedd Port Talbot

SA11 2FP

 

Rhif Ffacs: 01639 812 597

Dros y we: www.ministryoffurniture.com

 

Rhagor o wybodaeth:

Dolen I bamffled y cadeiriau

Dolen I gyfarwyddyd I addasu'r gadair safonol

 

Cyflenwr/wyr:

Ministry of Furniture

Ffôn: +44 (0) 639 812 382
E-bost: sales@ministryoffurniture.com

 

Swyddog Arweiniol:

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Julian Lewis yn yr Uned Caffael Corfforaethol drwy ffonio 01267 246242.

Cyflenwr/wyr:

Centerprise International

 

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyflenwyr, cysylltwch gyda Matthew Jenkins ar 01267 246333 neu'r Tîm Caffael TG ar 01267 246299

Cyflenwr/wyr:

Stone Computers (www.stonegroup.co.uk)

 

Ar gyfer Perifferolion TGCh, mae gan bob BSU Adrannol fynediad i'r porth archebu a'r tîm Rheoli Cyfrifon yn Sir Gaerfyrddin a byddant yn gallu prosesu'r gorchmynion hyn i'w danfon yn uniongyrchol i'ch cyfeiriad busnes.

Cyflenwr/wyr:

EE

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyflenwyr, cysylltwch gyda Matthew Jenkins ar 01267 246333

 

Swyddog Arweiniol:

Matthew Jenkins

Manylion y Lot:

Dyfarnwyd y Contract Nwyddau Swyddfa a Deunydd Ysgrifennu i Lyreco, trwy'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Hoffem eich hysbysu bod y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol bellach wedi dod i gytundeb gyda Lyreco i ymestyn blwyddyn olaf y fframwaith deunydd ysgrifennu hyd at Ionawr 2021.

Mae'r prisiau ar gyfer 2020 bellach wedi'u cadarnhau hefyd. Gweler isod gopi o'r rhestr brisiau ddiweddaraf a ddaeth i rym o 1 Ionawr 2020.

Mae'r eitemau a gynhwysir yn y rhestr brisiau oll yn Eitemau Craidd.

Mae'r Awdurdod wedi cytuno i weithredu gwerth archeb isafswm o £10 gan fod y fenter arfer gorau hon yn cefnogi nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a mentrau datgarboneiddio.

Mae Lyreco wedi trefnu i ni gael mynediad i borth ei siop ar-lein. Bydd hyn yn caniatáu i chi weld gwybodaeth gyfredol am gynnyrch ac i wirio'r stoc sydd ar gael cyn cyflwyno eich archeb.

Bydd angen ichi ddefnyddio'r manylion mewngofnodi canlynol i fynd i'r siop ar-lein:

 • Mewngofnodi: VIEW-ONLY
 • Cyfrinair: CARMARTHEN

Ymweld a siop ar-lein Lyreco

Mae dyddiaduron bellach mewn stoc ac ar gael i'w harchebu gan Lyreco. Sylwch y bydd modd archebu dyddiaduron am gyfnod byr yn unig (tua 4 wythnos) felly cofiwch archebu cyn gynted ag y bo modd.

Ar ôl i'r stoc dyddiaduron ddod i ben bydd Lyreco ac NPS yn eu dileu o'r catalog.

Dyddiaduron a Chynllunwyr 2020

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso ichi gysylltu â mi - Julian Lewis (Uwch-swyddog Caffael) drwy ffonio 01267 24(6242) neu fel arall gallwch gysylltu â Milena Thomas (Rheolwr y Cyfrif yn Lyreco) drwy ffonio 07970 649175 / Gwasanaethau Cwsmeriaid 0845 075 5544.

Lawrlwytho:

Rhestr Brisiau Lyreco o 1af Ionawr 2020

Rhestr Brisiau Dyddiaduron a Chynllunwyr 2020

 

Cyflenwr/wyr:

Lyreco

 

Swyddog Arweiniol:

Julian Lewis

Am fwy o wybodaeth ynghylch y Fframwaith yma a’r cyflenwyr, cysylltwch gyda Nigel Fox ar 01267 228852

 

Swyddog Arweiniol:

Nigel Fox

Cyflenwr/wyr:

Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyflenwyr, cysylltwch gyda Matthew Jenkins ar 01267 246333

 

Swyddog Arweiniol:

Matthew Jenkins

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyflenwyr, cysylltwch gyda Adrian Harries ar 01267 228152

 

Swyddog Arweiniol:

Adrian Harries

Dyddiad dechrau: 01/04/2017 Dyddiad dod I ben: 31/03/2020
Cyfnod Ymestyn Posibl (Misoedd): 12

Manylion y Lot:

Lotiau ar gael ar gyfer Swyddogion Sir Gaerfyrddin:

 • Lot 1b Bach Iawn - Sir Gaerfyrddin (hyd at £200,000)
 • Lot 2a Bach - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion (£200,000 - £1,500,000)
 • Lot 3 Canolig (£1,500,000 - £5,000,000) Pob ardal
 • Lot 4 Mawr (dros £5,000,000) Pob ardal
 • Lot 5 Dymchwel
 • Lot 6 Goleuadau Cyhoeddus
 • Lot 7 Llinellau a Marciau Ffordd
 • Lot 8b Gwaith Arwyneb - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion 
 • Lot 9 Ymchwiliad Tir
 • Lot 10 Gwaith Morol (ac Eithrio'r Arfordir)

 

Cyflenwr/wyr:

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyflenwyr, cysylltwch gyda Adrian Harries ar 01267 228152

 

Swyddog Arweiniol:

Adrian Harries

Dyddiad dechrau: 09/01/2019 Dyddiad dod I ben: 08/01/2022
Cyfnod Ymestyn Posibl (Misoedd):
12

Lotiau ar gael i swyddogion CSC:

Lot 1a Gorllewin £0 - £750,000

Lot 2a Gorllewin £750,000 - £1,500,000

Lot 3a Gorllewin £1,500,000 - £5,000,000

Lot 4a Gorllewin £5,000,000 - £9,000,000

Lot 5 Rhanbarth Gyfan £9,000,000 - £15,000,000

Lot 6 Rhanbarth Gyfan £15,000,000+

Cyflenwyr: Am fwy o wybodaeth ynghylch y Fframwaith yma a’r cyflenwyr, cysylltwch gyda Andrew Shaw ar 01267 228196 neu Helen Beddow ar 01267 228244

 

Swyddog Arweiniol:

Andrew Shaw / Helen Beddow

Dyddiad dechrau: 01/02/2020 Dyddiad dod I ben: 31/01/2024
Cyfnod Ymestyn Posibl (Misoedd):
amh

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 12/12/2018 13:36:48