We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Dileu swydd(i)

Rydym yn ymrwymedig hyd y bo’n bosibl i ddarparu amgylchedd gwaith sefydlog a sicr ar eich cyfer.  Fodd bynnag, gall fod adegau pan fo ein rolau, gwaith, technoleg newydd a newidiadau sefydliadol yn golygu bod angen dileu swyddi. 

Rydych yn colli eich swydd os ydych yn cael eich diswyddo am y rhesymau canlynol:

  • Am ein bod yn dirwyn y busnes neu’r gwasanaeth yr oeddech yn cael eich cyflogi ar ei gyfer neu’r lle yr oeddech yn cael eich cyflogi i ben neu’n bwriadu gwneud hynny; neu
  • Am fod yr angen ichi wneud gwaith penodol i’r busnes neu’r gwasanaeth neu’r lle yr oeddech yn cael eich cyflogi wedi dod i ben neu wedi lleihau neu wedi cau neu fod disgwyl iddo ddod i ben neu leihau neu gau.

Nid yw’n berthnasol mewn achosion lle adnabuwyd sefyllfa Trosglwyddo Ymgymeriadau a Diogelu Cyflogaeth (TUPE).

Macro alias: GenerateFAQPageContent

Diweddarwyd y dudalen: 06/03/2018 10:33:20