We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Asesiad Gweithfan

Asesiad o gynllun eich bwrdd gwaith, yr ardal o’i gwmpas (gan gynnwys eich cadair) a’r gwaith yr ydych yn ei wneud mewn perthynas â’ch galluoedd personol yw hwn.

Nod yr asesiad gweithfan yw canfod ac ystyried unrhyw ffactorau risg sy’n bresennol ac a allai achosi problemau iechyd yn awr neu yn y dyfodol, neu a allai leihau eich gallu i wneud eich gwaith yn effeithiol.

Cyfarpar Sgrîn Arddangos (DSE)

Dyfeisiau neu offer sydd â sgrîn arddangos alffaniwmerig neu graffig yw Cyfarpar Sgrîn Arddangos, ac mae’r diffiniad yn cynnwys sgriniau arddangos, gliniaduron, sgriniau cyffwrdd a dyfeisiau eraill tebyg.

Mae’n ofyniad cyfreithiol eich bod yn cydymffurfio â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cyfarpar Sgrîn Arddangos) 1992. Mae’r rheoliadau hyn yn berthnasol os ydych yn defnyddio Cyfarpar Sgrîn Arddangos yn rheolaidd fel rhan sylweddol o’ch gwaith arferol (yn feunyddiol, am gyfnodau parhaus o awr neu fwy).

Os ydych yn defnyddio Cyfarpar Sgrîn Arddangos, o ran eich gweithfan:

  1. Mae’n rhaid iddi gael ei hasesu ac mae’n rhaid i unrhyw risgiau gael eu lleihau.
  2. Dylai unrhyw fesurau rheoli angenrheidiol fod ar waith.
  3. Dylid darparu gwybodaeth a hyfforddiant.
  4. Dylech gael profion ar eich golwg.
  5. Dylai’r asesiad gael ei adolygu pan fo’n ofynnol, e.e. newidiadau i’r weithfan / Cyfarpar Sgrîn Arddangos neu’r Defnyddiwr

Y Broses ar gyfer Cyfarpar Sgrîn Arddangos

Dylai’r holl staff newydd gwblhau’r Rhestr Wirio Hunanasesu, i sicrhau bod unrhyw faterion yn cael eu hadnabod o’r diwrnod cyntaf. Os ydych chi’n credu bod angen asesiad gweithfan arnoch, dilynwch y broses hon:

  • Cwblhewch hunanasesiad cyfarpar sgrîn arddangos
  • Anfonir eich asesiad at eich rheolwr. Byddant yn trafod ac yn adolygu'r manylion gyda chi ac yn trafod unrhyw addasiadau y bydd eu hangen.
  • Os yw'ch rheolwr wedi gofyn am gyngor pellach gan ein Tîm Iechyd a Diogelwch, byddwn yn cyflwyno ein hargymhellion.

Efallai yr argymhellir eich bod yn cael ymweliad gan y tîm iechyd a diogelwch gan ddibynnu ar y cam(au) gweithredu a adnabuwyd o’ch asesiad. Os oes angen cyngor neu addasiadau pellach ar gyfer mater meddygol, gall eich rheolwr eich atgyfeirio at y gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol i gael cyngor.

“Sylwer, oherwydd yr amgylchiadau presennol o ran COVID-19: Ar ôl llenwi’r ffurflen Cyfarpar Sgrîn Arddangos, os oes angen asesiad pellach gan Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch neu Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol, bydd hyn yn cael ei wneud drwy Microsoft Teams”

Cwblhewch hunanasesiad cyfarpar sgrîn arddangos

Diweddarwyd y dudalen: 17/06/2020 23:45:46