We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

System Rheolaeth Ariannol - U4BW

Unit 4 Business World On! (U4BW) yw system rheolaeth ariannol yr Awdurdod a elwid gynt yn Agresso.

Ar hyn o bryd, mae mwy na 1,900 o ddefnyddwyr gweithredol. Mae cytundebau wedi'u sefydlu gyda chleientiaid allanol megis Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. U4BW yw'r system rheolaeth ariannol a ddewiswyd ganddynt, ac maent yn elwa ar ddefnydd llawn o'r system gyda chymorth yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Rhennir y swyddogaethau a'r gwasanaethau cymorth ar gyfer y system rhwng Systemau, yr adain Daliadau a'r adain Incwm, fel y nodir isod.

Systemau

Mae'r adran Systemau yn ymdrin â gweinyddu a chynnal a chadw'r system yn gyffredinol.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys;

 • Lanlwytho trosglwyddiadau, cyfnodolion a chyllidebau
 • Ymholiadau ynghylch enw defnyddiwr a chyfrinair
 • Gosod defnyddwyr newydd
 • Creu a gweinyddu llif gwaith ar gais
 • Man cyswllt cyntaf ar gyfer materion yn ymwneud â mynediad
 • Cynnal y Siart Cyfrifon
 • Creu a chynnal adroddiadau/templedi adroddiadau
 • Datganiadau cadw'n ddiogel
 • Unrhyw ymholiadau cyffredinol eraill

Yr Adain Daliadau

Mae'r adain Daliadau yn prosesu anfonebau i'r Awdurdod ar gyfer yr holl nwyddau sy'n cael eu harchebu a'r gwasanaethau sy'n cael eu derbyn.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:-

 • Gosod cyflenwyr
 • Talu anfonebau
 • Gwneud taliadau
 • Cefnogi defnyddwyr ar y system
 • Ymholiadau cyffredinol

Adain Incwm

Mae'r adain Incwm yn casglu incwm sy'n ddyledus i'r Awdurdod ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau statudol ac anstatudol a ddarperir i drigolion a busnesau.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys;

 • Gosod cwsmeriaid
 • Codi anfonebau
 • Adennill dyledion
 • Ymholiadau cyffredinol
 • Datrys anghydfodau ynghyd ag adrannau cleientiaid

Diweddarwyd y dudalen: 17/09/2019 18:18:38