We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Rheolau Gweithdrefnau Ariannol

Mae Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yn esbonio'r gweithdrefnau y mae'n rhaid i swyddogion eu dilyn i sicrhau safonau uchel o reolaeth ariannol. Maent yn dweud wrthym y pethau na allwn eu gwneud, ond hefyd yn dweud wrthym y pethau y gallwn eu gwneud wrth gadw o fewn y rheolau.

Mae'r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yn darparu fframwaith ar gyfer dyrannu cyfrifoldebau. Mae cydymffurfio â'r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yn amddiffyn unigolion sy'n ymgymryd â rheolaeth ariannol a thrafodion.

Tra bo'r Prif Swyddogion yn atebol am ddefnyddio'r adnoddau y rhoddwyd cyfrifoldeb iddynt, byddant yn dirprwyo swyddogaethau o natur ariannol i swyddogion unigol, e.e. rheolaeth gyllidebol, archebu nwyddau a gwasanaethau, talu cyfrifon ac ardystio taflenni amser.

Os yw swyddogion yn ymgymryd â gweithgaredd sy'n effeithio ar gyllid y Cyngor, dylent sicrhau eu bod yn deall gofynion y Rheolau Gweithdrefnau Ariannol fel y gallant gydymffurfio â'r trefniadau cymeradwy.

Diweddarwyd y dudalen: 19/10/2020 16:27:37