We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Bod Yn Gorffornol Eginol

Beth yw gweithgarwch corfforol? 

Gweithgarwch corfforol yw unrhyw symudiad corfforol sy'n gofyn am egni ac sy'n cael ei greu gan y cyhyrau sgerbydol. Gallai hyn fod yn unrhyw beth, gan gynnwys cerdded, garddio, gwthio coetsh babi yn gyflym, dringo'r grisiau, chwarae pêl-droed neu ddawnsio gyda'r nos hyd yn oed. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwneud gweithgarwch corfforol yn ein bywydau bob dydd, yn aml heb feddwl amdano.  

Pam y mae hyn yn bwysig? 

Mae gweithgarwch corfforol yn cynnig llawer o fanteision i'n hiechyd corfforol a meddyliol. Gall cadw eich hun yn gorfforol egnïol leihau eich risg o ddal sawl salwch mawr, gan gynnwys clefyd cardiofasgwlaidd, strôc, diabetes math 2 a rhai canserau, yn ogystal â gostwng eich risg o farwolaeth cyn pryd. Mae gweithgarwch corfforol hefyd yn bwysig i gryfhau eich esgyrn a'ch cyhyrau, gall arafu'r broses o golli cryfder yr esgyrn a helpu i gynnal màs a chryfder eich cyhyrau wrth ichi heneiddio. 

Gall gweithgarwch corfforol hefyd helpu i wella eich iechyd meddwl a'ch hwyliau trwy ryddhau cemegion, gan wneud i chi ymlacio mwy, gwella hunan-barch, eich helpu i ymdopi â hwyliau isel, straen a lleihau symptomau pryder ac iselder. Mae wedi cael ei brofi bod gweithgarwch corfforol hefyd yn helpu i gadw eich sgiliau meddwl, dysgu a barnu yn finiog wrth i chi heneiddio gan fod y proteinau a'r cemegion sy'n cael eu rhyddhau trwy ysgogi'r corff yn helpu i wella strwythur a swyddogaeth eich ymennydd.  

Faint o weithgarwch corfforol ddylwn i fod yn ei wneud?  

Mae canllawiau gweithgarwch corfforol cyfredol y Prif Swyddogion Meddygol yn y DU yn nodi y dylai oedolion, rhwng 19 a 64 oed, fod yn egnïol bob dydd ac y dylent wneud naill ai: 

 • o leiaf 150 munud o weithgaredd aerobig cymedrol bob wythnos, megis beicio neu gerdded yn gyflym, ac  
 • ymarferion cryfder dau ddiwrnod neu ragor yr wythnos sy'n gweithio pob un o brif grwpiau'r cyhyrau (ysgwyddau, cefn, breichiau, brest, abdomen, cluniau, coesau) 

NEU  

 • 75 munud o weithgaredd aerobig egnïol, megis rhedeg, nofio neu chwarae pêl-droed, ac  
 • ymarferion cryfder dau ddiwrnod neu ragor yr wythnos sy'n gweithio pob un o brif grwpiau'r cyhyrau (ysgwyddau, cefn, breichiau, brest, abdomen, cluniau, coesau) 

Dylai oedolion hefyd leihau faint o amser y maent yn llonydd, megis eistedd, am gyfnodau estynedig. Mae'r canllawiau bellach yn tynnu sylw at y manteision ychwanegol o wneud gweithgarwch corfforol er mwyn gwella cydbwysedd a hyblygrwydd oedolion hŷn. Bydd ymarferion sy'n gwella cydbwysedd, cydsymud a chryfder y coesau yn helpu i gynnal a gwella cryfder y cyhyrau a lleihau'r risg o gwympo wrth i ni heneiddio. Gall gwella hyblygrwydd leihau doluriau a phoenau, gwella eich ystum a'ch helpu i barhau i gyflawni tasgau o ddydd i ddydd.  

Sut y gall yr Awdurdod fy helpu i gyflawni hyn?  

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, edrychwch ar y wybodaeth isod am sut y gall Cyngor Sir Caerfyrddin helpu i'ch cefnogi chi i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. 

Defnyddiwch ein cyfleusterau hamdden gwych 

Beth am roi cynnig ar fynd i'ch canolfan hamdden Actif Sir Gâr leol i helpu i gyflawni ychydig o'ch gweithgarwch corfforol argymelledig? Mae 7 canolfan hamdden i ddewis o'u plith yn Sir Gaerfyrddin ac mae ystod eang o weithgareddau ar gael, mae rhywbeth at ddant pawb! Mae ein cyfleusterau'n cynnwys campfeydd â chyfarpar llawn, dosbarthiadau ffitrwydd, pyllau nofio, dosbarthiadau dŵr a llogi cyrtiau badminton a sboncen. Fel aelod o staff, byddwch hefyd yn cael manteisio ar ostyngiad corfforaethol ar eich aelodaeth Actif. 

Ymunwch â grwpiau iechyd a llesiant yn yr Awdurdod 

Mae ein Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant wedi sefydlu sawl grŵp, gan gynnwys grwpiau cerdded a rhedeg ar gyfer staff. I gael rhagor o wybodaeth am ble mae'r rhain a phryd y cânt eu cynnal, gweler ein tudalennau Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant a Digwyddiadau a Gweithgareddau.  

Gwnewch y gorau o Sir Gaerfyrddin   

Rydym yn ffodus i fyw mewn sir sy'n llawn cefn gwlad ac arfordiroedd hardd. Beth am fynd allan i redeg, cerdded neu feicio a gwneud y gorau o'r hyn sydd gan y sir i'w gynnig? Dyma rai o'r lleoedd gwych i ymweld â nhw yn Sir Gaerfyrddin:  

 1. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
 2. Parc Gwledig Pen-bre 
 3. Parc Arfordirol y Mileniwm 
 4. Castell Carreg Cennen 
 5. Cartref Dylan Thomas 
 6. Castell Llansteffan 
 7. Castell Cydweli 
 8. Llyn y Fan Fach 
 9. Parc Gwledig Llyn Llech Owain 

Mae gan Darganfod Sir Gâr hefyd ganllawiau gwych ynghylch y lleoedd gorau i gerdded ac archwilio felly beth am roi cip arnynt! 

 

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:57:47