We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cwestiynau Cyffredin

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth ganlynol yn ateb rhai o'ch ymholiadau, fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, anfonwch e-bost atynt i health&wellbeing@carmarthenshire.gov.uk.

O ystyried natur y rôl, nid oes ymrwymiad amser penodol yn gysylltiedig â hyn. Efallai y bydd angen i chi ddarparu cymorth cyntaf iechyd meddwl i gydweithiwr mewn angen ar unrhyw adeg, boed yn unigolyn sy'n dod atoch am gymorth neu'n gydweithiwr rydych yn pryderu amdano. Efallai y bydd adegau pan nad oes angen i chi ddarparu cymorth cyntaf am ychydig fisoedd, ond gall fod cyfnodau eraill pan fyddwch yn darparu cymorth bob ychydig wythnosau. 

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys tua 5 awr o ddysgu hunangyfeiriedig drwy fodiwlau ar-lein a dwy weminar fyw 3 awr. Dylech ganiatáu cyfanswm o 11 awr ar gyfer y rhaglen hyfforddi, sy'n debygol o gael ei chynnal dros o leiaf bythefnos. Bydd disgwyl i bob Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl fynychu sesiynau cymorth bob 6-8 wythnos gyda Chydgysylltydd y Rhaglen. 

Nid yw'n hanfodol bod gennych gefndir ym maes iechyd meddwl na hyfforddiant blaenorol i fod yn Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Fodd bynnag, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn mynychu un o'n sesiynau hyfforddiant iechyd meddwl sydd ar gael (Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl/Rheoli Iechyd Meddwl yn y Gweithle) cyn ystyried y rôl. Bydd hyn yn rhoi trosolwg pwysig o rai o'r prif gyflyrau iechyd meddwl, eu harwyddion a'u symptomau a phwysigrwydd iechyd meddwl cadarnhaol yn y gweithle.  

Er mwyn darparu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn effeithiol i gydweithiwr mewn angen, mae'n bwysig eich bod yn rhywun sy'n teimlo'n hyderus i gefnogi unigolyn yn ystod argyfwng iechyd meddwl neu wrth brofi trallod emosiynol difrifol. Dylech fod yn emosiynol ddeallus, yn wydn ac yn gyfathrebwr rhagorol. Byddwch yn cael eich hyfforddi i asesu sefyllfa, rhoi cymorth, gwrando mewn ffordd anfeirniadol a chyfeirio unigolyn yn briodol at gymorth pellach, ond dylai'r rhain fod yn sgiliau rydych eisoes yn teimlo y byddwch yn eu dysgu'n gyflym. 

Mae hefyd yn bwysig bod gennych ddiddordeb brwd mewn iechyd meddwl ac y byddech yn teimlo'n angerddol am fod yn eiriolwr dros iechyd meddwl cadarnhaol yn y gweithle. Dylech deimlo'n gryf am bwysigrwydd cynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a chyfrannu at ymdrechion yr Awdurdod i leihau'r stigma ynghylch iechyd meddwl. 

Bydd sesiwn briffio gyda Chydgysylltydd y Rhaglen ar gael cyn ymgymryd â'r hyfforddiant, lle gallwch ofyn unrhyw gwestiynau am y rôl. Gall hyn hefyd eich helpu i benderfynu a yw’n addas i chi. 

Os byddwch yn penderfynu nad yw'r rôl hon yn addas i chi ar unrhyw adeg yn ystod neu ar ôl yr hyfforddiant, fe'ch cynghorir i gysylltu â Chydgysylltydd y Rhaglen i drafod hyn ymhellach. Rôl wirfoddol yw hon, felly os ydych yn teimlo nad yw'n addas i chi, byddwch yn gallu rhoi'r gorau i'ch dyletswyddau. Fodd bynnag, byddem yn eich annog yn gryf i feddwl yn ofalus am y rôl cyn cael yr hyfforddiant. 

Pan fyddwch wedi cwblhau'r hyfforddiant yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion a fydd yn eich cymhwyso am 3 blynedd. Yna bydd angen cael hyfforddiant gloywi. 

Os nad ydych chi a'ch rheolwr yn cytuno ynghylch a ydych yn addas ar gyfer y rôl, fe'ch cynghorir i gysylltu â Chydgysylltydd y Rhaglen i drafod eich addasrwydd ymhellach. Os oes cryn amheuaeth ynghylch a yw'r rôl yn addas i chi, efallai y penderfynir gwrthod eich cais. Ceisiwch beidio â digalonni os bydd hyn yn digwydd. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan ystyried eich llesiant chi a llesiant gweithwyr eraill. 

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch a’ch bod yn dymuno siarad â rhywun, mae nifer o opsiynau ar eich cyfer. Byddwch yn cael llawlyfr Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl cynhwysfawr sy'n nodi manylion nifer o sefydliadau cymorth y gallwch gysylltu â nhw ar unrhyw adeg. Byddem hefyd yn eich annog i siarad â swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl arall mewn modd cyfrinachol i gael ôl-drafodaeth ar ôl unrhyw sefyllfaoedd anodd. Gallwch hefyd siarad â'ch rheolwr, a fydd efallai'n eich cyfeirio at yr Uned Iechyd Galwedigaethol neu ein Gwasanaeth Cymorth Llesiant pan fo angen.  

Ar ôl ichi gwblhau eich hyfforddiant, gofynnir ichi ddarparu proffil personol byr i'w gynnwys ar ein tudalen Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar y fewnrwyd. Yma, bydd gweithwyr yn gallu dod o hyd i'r rheiny sydd wedi cymhwyso fel Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a chael gwybod sut i gysylltu â nhw. 

Byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho llofnod e-bost o ran Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i roi gwybod i gydweithwyr eich bod yn hapus i roi cymorth iddynt. Rydym yn ystyried y posibilrwydd o gael logo neu frandio pellach ar gyfer Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. 

Diweddarwyd y dudalen: 16/08/2021 16:22:29