We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Mynd I'r Afael Ag Unigrwydd Ac Ynysu

Mae unigrwydd yn deimlad cyffredin ac yn rhywbeth rydym i gyd yn debygol o'i deimlo o dro i dro. Mae teimladau o unigrwydd yn bersonol iawn a bydd profiad pawb o deimlo'n unig yn wahanol iawn.  

Disgrifir unigrwydd fel teimlad rydym yn ei gael pan nad ydym yn bodloni ein hanghenion o ran cyswllt cymdeithasol a pherthnasau sy'n rhoi boddhad mawr. Fodd bynnag, nid yw bod ar eich pen eich hun a bod yn unig yr un peth.  Gallwn ddewis treulio amser ar ein pennau ein hunain a byw'n hapus heb lawer o gyswllt ag eraill, ond gall hyn fod yn brofiad unig i eraill.  

Hefyd gall fod yn bosib fod gennych lawer o gyswllt cymdeithasol, eich bod mewn perthynas a bod gennych berthnasau a ffrindiau o'ch cwmpas, a'ch bod yn dal i deimlo'n unig.  

Beth yw'r effaith ar iechyd a llesiant?  

Mae unigrwydd yn y tymor hir yn gysylltiedig â risg uwch o gael problemau iechyd meddwl penodol, gan gynnwys iselder, gorbryder a mwy o straen. Mae hyn hefyd wedi bod yn gysylltiedig ag effeithiau ar iechyd sydd gyfwerth ag ysmygu 15 sigarét y dydd. 

Pwy allai fod yn unig?  

Gall unrhyw un fod yn unig ar wahanol adegau yn eu bywydau. Mae unigrwydd yn fynych iawn yn cael ei ystyried yn rhywbeth sy'n digwydd i'r genhedlaeth hŷn. Fodd bynnag, mae'r rheiny sy'n oedolion o oedran gweithio sy'n byw ar eu pennau eu hunain, y rheiny sydd ag iechyd "gwael" neu "gwael iawn", y rheiny sydd mewn llety rhentu neu'r rheiny sy'n sengl, wedi ysgaru neu wedi gwahanu mewn mwy o berygl o gael unigrwydd parhaol. 

Os ydych yn teimlo'n unig: 

  • Ceisiwch ffonio neu weld ffrind, perthynas, gweithiwr iechyd proffesiynol neu gwnselydd i siarad am eich teimladau.   
  • Ymunwch â grŵp neu ddosbarth ar-lein sy'n canolbwyntio ar rywbeth rydych yn ei fwynhau – gall fod yn unrhyw beth megis dosbarth ymarfer corff, dosbarth coginio neu glwb llyfrau.   
  • Ystyriwch fynd am dro byr mewn mannau cyhoeddus.   
  • Cysylltwch â'r Samariaid drwy ffonio 116 123 neu drwy anfon neges e-bost at jo@samaritans.org os oes angen i chi siarad â rhywun.   

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:57:48