We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllawiau i Reolwyr

Llesiant Tîm

Fel rheolwr, rydych yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol eich tîm.

 • Cymhelliant tîm
 • Dosbarthiad llwyth gwaith
 • Cefnogi o ran perthnasoedd yn y tîm a thu allan iddo
 • Amgylchedd gwaith cadarnhaol
 • Diwylliant gwaith cadarnhaol
 • Cefnogi'r tîm drwy newid
 • Arwain drwy esiampl o ran eich hunanofal eich

Mae'n bwysig deall sut y mae eich tîm a’u cynnwys wrth ddatblygu cynllun i wneud newidiadau cadarnhaol lle bo angen. Os yw tîm yn hapus ac yn iach, bydd yn fwy cynhyrchiol ac effeithlon.

Mae'n bwysig deall a oes unrhyw faterion llesiant yn effeithio ar eich tîm.

Gallech wneud y canlynol:

 •  Siarad â'r tîm, yn unigol neu mewn cyfarfod tîm, am eu llesiant er mwyn nodi unrhyw faterion
 • Annog eich tîm i lenwi arolwg iechyd a llesiant 
 • Gwneud cyswllt â Chynllun Gweithredu Llesiant eich Adran neu Wasanaeth 
 • Cymryd golwg ar absenoldeb salwch, cofnodi damweiniau a data atgyfeirio iechyd galwedigaethol er mwyn nodi'r prif faes/meysydd sy'n peri pryder. (gweler CaseViewer).

 Gallwch chi a'ch tîm greu Siarter Llesiant i ennyn dealltwriaeth o ran naws diwylliant y tîm, ei weledigaeth a rolau pawb ynddo.

Os ydych chi wedi nodi meysydd i'w gwella yn unol â'ch siarter llesiant, ceisiwch weithio gyda'ch timau i gyflawni'r newidiadau hyn. Gellir cynnwys y rhain mewn Cynllun Gweithredu Llesiant.

Ar gyfnodau y cytunwyd arnynt â'ch tîm, adolygwch y cynllun gweithredu i weld sut gynnydd ydych yn ei wneud.

Llesiant yr unigolyn

Yn ogystal â rhoi sylw i lesiant y tîm yn gyffredinol, mae hefyd yn bwysig o bryd i'w gilydd, lle bo'n bosibl, gweld sut mae unigolion yn eich tîm yn teimlo. Rydym wedi datblygu Pecyn Cymorth Siarad i Reolwyr i'ch cefnogi chi i gael sgwrs â gweithiwr am lesiant sy'n cynnwys cwestiynau a chynigion defnyddiol a'r camau y bydd angen eu cymryd pe nodir unrhyw broblemau.

Need further information or support?

If you would like further support for your team’s health and wellbeing (e.g. helping to determine actions, further advice on the above or having a Health & Wellbeing Coordinator attend your team meeting) then please contact the Health and Wellbeing Team.

 

Diweddarwyd y dudalen: 09/02/2021 08:06:23