We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

A-Y

Brechlyn (Canllawiau Coronafeirws)

Blog fideo'r Arweinydd (Gweithio ystwyth)

Mae'r prosiect gweithio ystwyth wedi gwneud cynnydd da erbyn hyn ac mae llawer o staff eisoes yn manteisio ar y ffordd newydd hon o weithio. Er mwyn cefnogi'r ymagwedd hyblyg hon at weithio, rydym wedi agor nifer o 'Gyfleusterau Cyswllt' newydd y gall unrhyw aelod o staff eu defnyddio ar sail y cyn...

Beth sy’n Newydd – Digidol a Thu Hwnt (Dysgu a Datblygu)

Mae Dysgu a Datblygu yn datblygu! Yn dilyn y pandemig diweddar, mae'r tîm Datblygu Trefniadaeth wedi dwyn ynghyd a chynhyrchu rhai adnoddau gwych i'ch helpu i fynd yn ddigidol a thu hwnt yn y byd dysgu! Edrychwch ar y tudalennau isod ac ymunwch â'r chwyldro:...

Bwyta'n Iach (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Mae bwyta deiet da yn rhan bwysig o gadw'n iach, a gall eich helpu i deimlo ar eich gorau, yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn y gweithle, mae maeth da yn gallu golygu'r gwahaniaeth rhwng diwrnod da a diwrnod gwael – bydd bwyta prydau bwyd rheolaidd sy'n llawn maeth yn helpu i gynnal eich egni corfforo...

Bod Yn Gorffornol Eginol (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Beth yw gweithgarwch corfforol?  Gweithgarwch corfforol yw unrhyw symudiad corfforol sy'n gofyn am egni ac sy'n cael ei greu gan y cyhyrau sgerbydol. Gallai hyn fod yn unrhyw beth, gan gynnwys cerdded, garddio, gwthio coetsh babi yn gyflym, dringo'r grisiau, chwarae pêl-droed neu ddawnsio gyda'r no...

Bod yn Hyrwyddwr (Iechyd a Llesiant)

Rôl yr Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant yw Cefnogi, Ysbrydoli ac Annog cydweithwyr i fyw bywyd iachus.  Fel Hyrwyddwr, byddwch yn cael hyfforddiant a chyfleoedd rheolaidd i rwydweithio â Hyrwyddwyr eraill ledled yr awdurdod. Byddwch yn allweddol o ran dosbarthu Hyrwyddiadau Iechyd sy'n cael eu darparu'n...

Bwrdd y Rhaglen (TIC)

Mae'r bwrdd y rhaglen cwrdd bob yn ail fis ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyfeiriad strategol, cytuno ar raglen waith, monitro cynnydd a chanlyniadau prosiectau, a nodi a goresgyn rhwystrau i newid. Wendy Walters: Prif Weithredwr (Cadeirydd) Paul Thomas: Arweinydd Strategol TIC  Steve Pilliner:...

Bwrdd Trawsnewid Digidol (TIC)

Cafodd Grŵp Llywio Trawsnewid Digidol TIC ei sefydlu ym mis Medi 2016, ac mae'n cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwr yr Amgylchedd. Pwrpas y Grŵp Llywio yw ysgogi rhaglen waith Trawsnewid Digidol a sicrhau bod prosiectau TIC presennol yn cael eu halinio. Mae'r Rhaglen Trawsnewid Digidol yn cwmpasu 5 phr...

Bysiau mini ysgolion (Teithio a Pharcio)