We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Brechlyn (Canllawiau Coronafeirws)

Buddiannau personol (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Rhaid i chi ddatgan i'ch rheolwr llinell, gan ddefnyddio ein proses Datgan Buddiant ar-lein, unrhyw fuddiannau ariannol a buddiannau eraill a allai, yn eich barn chi, arwain at wrthdaro â buddiannau'r awdurdod. Os byddai modd i unrhyw un dybio eich bod yn gwneud unrhyw beth yn eich rôl fel un o wei...

Beth Sy'n Newydd (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Beth sy’n Newydd – Digidol a Thu Hwnt (Dysgu a Datblygu)

Mae Dysgu a Datblygu yn datblygu! Yn dilyn y pandemig diweddar, mae'r tîm Datblygu Trefniadaeth wedi dwyn ynghyd a chynhyrchu rhai adnoddau gwych i'ch helpu i fynd yn ddigidol a thu hwnt yn y byd dysgu! Edrychwch ar y tudalennau isod ac ymunwch â'r chwyldro:...

Bwyta'n Iach (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Mae bwyta deiet da yn rhan bwysig o gadw'n iach, a gall eich helpu i deimlo ar eich gorau, yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn y gweithle, mae maeth da yn gallu golygu'r gwahaniaeth rhwng diwrnod da a diwrnod gwael – bydd bwyta prydau bwyd rheolaidd sy'n llawn maeth yn helpu i gynnal eich egni corfforo...

Bod Yn Gorffornol Eginol (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Beth yw gweithgarwch corfforol?  Gweithgarwch corfforol yw unrhyw symudiad corfforol sy'n gofyn am egni ac sy'n cael ei greu gan y cyhyrau sgerbydol. Gallai hyn fod yn unrhyw beth, gan gynnwys cerdded, garddio, gwthio coetsh babi yn gyflym, dringo'r grisiau, chwarae pêl-droed neu ddawnsio gyda'r no...

Bod yn Hyrwyddwr (Iechyd a Llesiant)

Rôl yr Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant yw Cefnogi, Ysbrydoli ac Annog cydweithwyr i fyw bywyd iachus.  Fel Hyrwyddwr, byddwch yn cael hyfforddiant a chyfleoedd rheolaidd i rwydweithio â Hyrwyddwyr eraill ledled yr awdurdod. Byddwch yn allweddol o ran dosbarthu Hyrwyddiadau Iechyd sy'n cael eu darparu'n...

Beth yw ein gwaith? (TIC)

Bwrdd y Rhaglen (TIC)

Mae'r bwrdd y rhaglen cwrdd bob yn ail fis ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyfeiriad strategol, cytuno ar raglen waith, monitro cynnydd a chanlyniadau prosiectau, a nodi a goresgyn rhwystrau i newid. Wendy Walters: Prif Weithredwr (Cadeirydd) Paul Thomas: Arweinydd Strategol TIC / Adran Yr Prif We...

Bysiau mini ysgolion (Teithio a Pharcio)