We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Canllawiau gweithio gartref (Canllawiau Coronafeirws)

Cynllunio adfer gwasanaethau (Canllawiau Coronafeirws)

Cwestiynau cyffredin - Profion llif unffordd (Profion llif unffordd)

Canllawiau i reolwyr a phenaethiaid ysgol (Canllawiau Coronafeirws)

Canllawiau ar orchuddion wyneb (Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19)

Cyngor a chefnogaeth ariannol (Canllawiau Coronafeirws)

Cefnogaeth ar gyfer Ffyrdd Gwell o Weithio (Ffyrdd Gwell o Weithio)

Cwynion a Chanmoliaeth (Gweithio i ni)

Mae cwynion a chanmoliaeth gan aelodau o'r cyhoedd yn ffynhonnell werthfawr o adborth am y gwasanaethau a ddarparwn. Maent yn fodd cadarnhaol o hybu bodlonrwydd cwsmeriaid ac yn ffordd o nodi cyfleoedd i wella darpariaeth gwasanaeth. Maent yn ein helpu i ddysgu am anghenion a disgwyliadau ein cwsmer...

Cyfarfodydd cyhoeddus / digwyddiadau (Gweithio'n ddwyieithog)

Cyfarfodydd caeedig / digwyddiadau (Gweithio'n ddwyieithog)

Clipiau sain (Gweithio'n ddwyieithog)

Cwestiynau Cyffredin (Gweithio'n ddwyieithog)

Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor (Gweithio i ni)

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth cyhoeddus ac ni ddylai fyth fod yn llwyfan er budd personol. Mae gan y cyhoedd yr hawl i ddisgwyl y safonau ymddygiad uchaf gan holl swyddogion y Cyngor. Eich rôl chi yw gwasanaethu'r Cyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor) wrth ddarparu gwasanaethau i'r gymuned...

Cwestiynau cyffredin (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Cefnogaeth Gweithwyr (Adnoddau Dynol)

Mae’r canlynol yn offer ac yn awgrymiadau i helpu gweithwyr a rheolwyr drwy broses bresenoldeb, ad-drefnu, adleoli, dileu swyddi neu ddiswyddo. Os yw’r rheolwr yn pryderu am iechyd a lles gweithiwr yn ystod y broses ad-drefnu dylai siarad â’r gweithiwr a cheisio cyngor gan y Tîm Adnoddau Dynol neu’...

Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr (Adnoddau Dynol)

Os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â mater Adnoddau Dynol efallai y gwelwch ein bod eisoes wedi meddwl amdano. Edrychwch ar rai o'n cwestiynau mwyaf cyffredin ar gyfer: Absenoldeb salwch A yw'r Polisi Absenoldeb Salwch yn berthnasol i bob grŵp o staff? Os wyf yn sâl a methu mynychu gwaith, beth...

Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol Ychwanegol (Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr)

Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr (Adnoddau Dynol)

Os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â mater Adnoddau Dynol efallai y gwelwch ein bod eisoes wedi meddwl amdano. Edrychwch ar rai o'n cwestiynau mwyaf cyffredin ar gyfer: Absenoldeb salwch Os na fydd gweithiwr yn adrodd ei fod yn sâl pan ddylai fod yn gweithio, beth ddylwn i wneud? Beth ddylwn i...

Cwrdd â'r tîm (Adnoddau Dynol)

Cydroddoldeb ac Amrywiaeth (Adnoddau Dynol)

Crefydd a chred (Cydroddoldeb ac Amrywiaeth)

Daeth Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Crefydd neu Gred) 2013 i rym ar 2 Rhagfyr 2003. Mae’r Rheoliadau’n atal gwahaniaethu mewn cyflogaeth ar sail crefydd neu gred. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn disodli’r rheoliadau hyn. Mae rhwymedigaethau’r Cyngor fel cyflogwr yn dal i fod yr un fath i raddau...

Cefnogi staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol (Cydroddoldeb ac Amrywiaeth)

Canllawiau Trawsrywedd (Cydroddoldeb ac Amrywiaeth)

Cyflog a buddion (Adnoddau Dynol)

Mae eich cyflogaeth yn amodol ar delerau ac amodau penodol. Mae'r rhain yn amlinellu meysydd megis cyflog, gwyliau blynyddol a'r math o gontract cyflogaeth sydd gennych, boed hwn yn gontract dros dro neu'n un penodol ynghyd â manylion cyflogaeth eraill. Am fanylion mewn perthynas â'r Cytundeb Cened...

Cynllun Buddion Ceir Tusker (Cyflog a buddion)

Cynllun Talebau Gofal Plant (Cyflog a buddion)

Cynlluniau gofal iechyd (Cyflog a buddion)

Cynllun Iechyd Cymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru (WHA) Mae gan Gymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru gynllun arian gofal iechyd.  Cynllun y cyfrennir ato yw hwn, ac mae'r tâl aelodaeth yn amrywio.  Gallwch hawlio buddiannau ariannol ar gyfer amrywiaeth o driniaethau a gwasan...

Cyflog (Cyflog a buddion)

Cynllun Pensiwn (Cyflog a buddion)

Contractau dros dro a chontractau tymor penodedig (Cyflog a buddion)

Mae'n hanfodol bod rhesymau tryloyw a gwrthrychol dros gytuno bod swydd o natur dros dro/tymor penodol yn hytrach na swydd barhaol. Gellid sefydlu contract dros dro neu dymor penodol am y rhesymau canlynol: cwblhau tasg benodol, megis gwaith prosiect sy'n dibynnu ar gyllid allanol a bydd y swydd...

Cysylltiadau â gweithwyr (Adnoddau Dynol)

Mae ‘Cysylltiadau â’r Gweithwyr’ yn cyfeirio at y berthynas a rennir ymhlith ein gweithwyr, ein hundebau llafur cydnabyddedig a’n sefydliad. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gefnogi a chynnal amgylchedd iach yn y gwaith, i beidio â hybu gwrthdaro ac i ysgogi perthynas iach yn ein gweithle. Gwnei...

Camau disgyblu (Cysylltiadau â gweithwyr)

Cyfnod prawf (Swyddi a gyrfaoedd)

Cyrsiau y Brifysgol Agored (Beth sy’n Newydd – Digidol a Thu Hwnt)

Hefyd, mae digonedd o adnoddau am ddim ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Un adnodd ardderchog yw’r Brifysgol Agored sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddysgu ar ei gwefan. Rydym wedi nodi rhai cyrsiau defnyddiol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt isod:...

Cyfarpar Diogelu Personol (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Gall defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol yn anghywir beri risg ychwanegol i'ch hunan, eich cydweithwyr, eich teulu a'ch ffrindiau.    Defnyddiwch y fideo isod i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gweithdrefnau a'r polisïau sydd gennym ar waith: Ar ôl tynnu eich Cyfarpar Diogelu...

Codi a Chario (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Bydd y fideos hyfforddiant Codi a Chario a'r deunydd i'w lawrlwytho yn ymdrin â'r holl sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch er mwyn gweithio mewn gwasanaethau rheng flaen Pan fyddwch yn cyflawni gweithgareddau codi a chario, mae'n rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd y gofalwr profiadol bob amser a gof...

Cymorth Cyntaf (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Bydd y dolenni cyswllt Cymorth Cyntaf yn ymdrin â'r holl sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch i weithio mewn gwasanaethau rheng flaen. Darllenwch yr holl wybodaeth a ddarperir ar y dolenni cyswllt isod ac mae croeso i chi lawrlwytho'r ddau ap sydd ar gael ar y bloc olaf i gael rhagor o wybodaeth....

Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Mae'r Côd yn rhestr o ddatganiadau sy'n disgrifio'r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy'n ofynnol gan y rhai a gyflogir ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. Darllenwch yr holl wybodaeth am y Codau Ymarfer fel y'u nodir gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Ceir dolen isod i lawrlwytho ap a all...

Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol (Dysgu a Datblygu)

Croeso i'n tudalennau Dysgu a Datblygu Corfforaethol. Ein nod yw eich cynorthwyo i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus yn eich rôl. Byddwn yn ceisio gwneud hyn mewn ffordd hyblyg, trwy eich galluogi i ddysgu mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys e-ddysgu...

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Cyfathrebu Effeithiol (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Cyllid (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Cymorth ar-lein gyda'r Gymraeg (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Dyma amrywiaeth o ddeunyddiau ar-lein a all helpu i ddatblygu eich hyder a sgiliau i ddefnyddio'r iaith Gymraeg....

Cyrsiau Preswyl Cymraeg Gwaith (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau Mae cyrsiau preswyl Cymraeg Gwaith ar gael i ddysgwyr ar lefel Canolradd – Hyfedredd a siaradwyr Cymraeg di- hyder, i wella a magu sgiliau Cymraeg i’w defnyddio yn y gwaith. Mae nifer fawr o gyflogwyr yng Nghymru eisoes wedi manteisio ar y cyfle i anf...

Cyrsiau Iaith Gymraeg (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Cymwysterau (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Cynllunio Asesu a Gofal (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Cynnig Rhagweithol (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Mwy Na Geiriau a'r 'Cynnig Rhagweithiol' Mae'n rhaid i ddarparwyr gofal fynd ati mewn ffordd weithredol i gynnig a darparu gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Gymraeg i'r un safon â gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Saesneg gelwir.  Hyn yn darparu'r 'Cynnig Rhagweithiol'.  Yma mae adnoddau i'ch helpu...

Cwestiynau Cyffredin - Gweithwyr (Dysgu a Datblygu)

Cwestiynau Cyffredin - partneriaid, staff asiantaeth, pobl nad yw'n gyflogi (Dysgu a Datblygu)

Cwrdd â’r tîm (Ein Tîm ac Adnoddau)

Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw (Iechyd a Llesiant)

Mae cynnal ffordd iach o fyw yn bwysig ar gyfer sawl agwedd ar ein bywydau. Bydd mabwysiadu arferion sy'n ein galluogi i gynnal iechyd a llesiant cyffredinol da yn lleihau'r risg o ddatblygu llawer o glefydau cronig, yn cynyddu cynhyrchiant a lefelau egni, yn lleihau straen a'i gyflyrau cysylltiedig...

Cadw'r Meddwl Yn Weithgar (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Mae cadw eich meddwl yn weithgar yn hanfodol bwysig er mwyn cynnal iechyd a llesiant da yn gyffredinol.  Mae dysgu parhaus drwy fywyd yn gwella hunan-barch ac yn annog rhyngweithio cymdeithasol a bywyd mwy egnïol. Mae'r ymarfer o osod nodau, sy'n gysylltiedig â dysgu oedolion, wedi cael ei chysylltu...

Cadernid Personol (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Iechyd a Llesiant)

Diben y rhaglen Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw bod rhwydwaith o staff ledled yr Awdurdod wedi'u hyfforddi i ddarparu cymorth cyntaf iechyd meddwl i gydweithiwr mewn angen. Mae ein Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl cymwysedig wedi'u harfogi i roi cymorth cychwynnol i gydweithiwr sy'n profi arg...

Cwestiynau Cyffredin (Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl)

Canllawiau i Reolwyr a Phenaethiaid Ysgol (Iechyd a Llesiant)

Gweler isod rai ffyrdd ymarferol o gynnwys iechyd a llesiant yn eich gwaith o gynllunio busnes a rheoli’ch tîm....

Canllawiau i Reolwyr (Canllawiau i Reolwyr a Phenaethiaid Ysgol)

Canllawiau i Benaethiaid (Canllawiau i Reolwyr a Phenaethiaid Ysgol)

Cymorth Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Adnoddau Allanol A Chymorth)

Rydym yn cydnabod bod heriau ac anawsterau efallai'n codi wrth weithio yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Felly rydym wedi paratoi adnodd i gefnogi eich llesiant yn ystod y cyfnod hwn ac yn y tymor hir.  Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch neu os hoffech gael sgwrs â rhywun am eich teimlad...

Cais am atgyfeiriad (Iechyd Galwedigaethol)

Clinigau Rhithwir (Tîm Meddygol)

Cyflyrau Meddygol a Thriniaethau (Iechyd a Llesiant)

Cyflyrau Meddygol a Thriniaethau •       Cael gwybodaeth syml ac ymarferol am eich cyflwr meddygol, triniaethau ac archwiliadau•       Dysgu am yr arwyddion a'r symptomau, yr achosion, y triniaethau a'r ffordd orau o atal heintiau a chyflyrau meddygol penodol. •       Gwybod pryd i weld eich meddyg...

Cyfrinachedd (Iechyd Galwedigaethol)

Cwestiynau Cyffredin (Iechyd Galwedigaethol)

Cwrdd â'r tîm (Iechyd Galwedigaethol)

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Iechyd a Diogelwch)

Gall Cymorth Cyntaf achub bywydau ac atal mân anafiadau rhag bod yn anafiadau difrifol ac mae'n ymwneud â rheoli unrhyw anaf neu salwch yn y lle cyntaf. Yn ôl Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981, mae'n rhaid i'r holl weithleoedd ddarparu ar gyfer sicrhau bod cymorth cyntaf ar gael a...

Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau (Iechyd a Diogelwch)

Cymorth TG (Ein Pobl)

Canllawiau WhatsApp (Dyfeisiau Symudol)

Mae WhatsApp yn offeryn defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â phartneriaid a chwsmeriaid nad ydynt yn gallu defnyddio dulliau cyfathrebu mewnol cymeradwy'r Cyngor fel Timau neu ‘Skype for Business’. Er bod y gwasanaeth yn darparu amgryptio o'r dechrau i'r diwedd ac yn cadw sgyrsiau yn gyfrinachol rhwng a...

Canllawiau Ymddygiad mewn Cyfarfodydd (Microsoft Teams)

Cynnal Cyfarfod Trefnu cyfarfodydd ymlaen llaw Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwahodd y bobl iawn i gyfarfod. Ceisiwch osgoi gwahodd llawer o bobl ar sail 'rhag ofn'. Trefnwch gyfarfodydd gymaint ymlaen llaw ag sy'n bosibl er mwyn rhoi digon o rybudd i bobl. Ceisiwch beidio â threfnu cyfarfodydd un...

Cyfarfodydd Teams Preifat / Gadael sgwrs grŵp neu dynnu rhywun oddi wrthi (Microsoft Teams)

Wrth drefnu cyfarfod Teams, efallai y byddwch am drefnu cyfarfod preifat. Mae hyn yn sicrhau na all defnyddwyr sydd heb gael gwahoddiad i'r cyfarfod ddarllen pwnc y cyfarfod yn eich calendr, a chalendrau'r holl ddefnyddwyr a wahoddwyd. Mae hefyd yn sicrhau na all defnyddwyr sydd heb gael gwahoddiad...

Caledwedd Corfforaethol Y Feithiau (Cymorth TG)

Cynlluniau Argyfwng (Strategaethau a Chynlluniau)

Mae argyfyngau'n digwydd. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Cymru wedi wynebu tywydd garw dros y gaeaf, llifogydd, tarfu ar deithio, prinder tanwydd, clefydau anifeiliaid, ac achos o ffliw pandemig.  Mae heriau fel hyn yn effeithio arnom ni i gyd yn ein bywydau pob dydd, ac mae gan bob cymuned reswm gw...

Cyllid a Thaliadau (Ein Pobl)

Codi anfoneb dyledwr (Cyllid a Thaliadau)

Os oes arnoch angen codi anfoneb (anfonebau mân ddyledwyr) i’w hanfon at gwsmer am wasanaethau a ddarparwyd gan neu daliadau sy’n ddyledus i Gyngor Sir Caerfyrddin yna cwblhewch ein ffurflen ar-lein os gwelwch yn dda. Mae’r ffurflen hon ar gyfer defnydd allanol yn unig. Os ydych yn bilio yn fewnol,...

Cynllun Ffeiliau’r Cyngor (Llywodraethu Gwybodaeth)

Cymunedau (Ein Pobl)

Cwrdd â'r tîm (Cymunedau)

Caerfyrddin (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Yng Nghaerfyrddin mae gennym ystafelloedd cyfarfod/hyfforddiant yn Neuadd y Sir, 3 Heol Spilman, 8 Heol Spilman, Parc Dewi Sant, Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Llyfrgell Caerfyrddin, Canolfan Addysg Caerfyrddin, Canolfan Fowlio Caerfyrddin, Swyddfa Datblygu Gwledig (Nant-y-ci), Pibwr-lwyd a Pharc Myr...

Canolfan Hamdden Caerfyrddin (Caerfyrddin)

Canolfan Addysg Caerfyrddin (Caerfyrddin)

Canolfan Fowlio Caerfyrddin (Caerfyrddin)

Canolfan Datblygu Gwledig (Caerfyrddin)

Canolfan Coleshill (Llanelli)

Canolfan Bowlio Dan Do Dinefwr (Rhydaman)

Canolfan Hyfforddiant Griffith Jones (Sanclêr)

Canolfan Hamdden Sancler (Sanclêr)

Castellnewydd Emlyn (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Canllaw Cam wrth Gam (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Gwirio a yw ystafell ar gael ai peidio Os ydych eisiau gwybod pryd mae ystafell cyfarfodydd ar gael cyn trefnu cyfarfod, mae'n hawdd agor calendr yr ystafell honno o Outlook. Cam 1 Yn gyntaf, ewch i'ch calendr eich hun.  Y peth gorau yw agor y calendr mewn ffenestr newydd. Cam 2 Cliciwch ar H...

Caerfyrddin (Meysydd parcio staff)

Canllawiau diogelwch (Teithio a Pharcio)

Cynllun Beiciau Adrannol i Staff (Teithio a Pharcio)

Caffael (Ein Pobl)

Rydym yn gwario dros £200 miliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwaith, a gwasanaethau, a chaiff hyn effaith sylweddol ar ansawdd bywyd y gymuned. Mae'n hanfodol ein bod ni yn meithrin ymagwedd strategol at gaffael er mwyn sicrhau bod nwyddau, gwaith, a gwasanaethau yn cael eu caffael mor effeithlon ac effe...

Canllawiau Caffael (Caffael)

Mae caffael yn ymwneud â phrynu'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n galluogi sefydliad i weithredu Mae caffael yn cynnwys prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Mae caffael yn amrywio o gyflenwi nwyddau a gwasanaethau rheolaidd i drefniadau partneriaeth (cydweithio) mwy cymhleth. Mae'n cynnwys pob cam o...

Canllaw Prynu Cam wrth Gam (Canllawiau Caffael)

Dilynwch y camau isod i ganfod y llwybr caffael cywir ichi. Cam 1 - A oes Contract Corfforaethol / Fframwaith Presennol ar waith? Yn gyntaf oll, bydd angen ichi ganfod a oes modd i'ch angen gael ei ddiwallu gan un o fframweithiau neu gontractau corfforaethol y Cyngor. Mae'r trefniadau hyn wedi cae...

Caffael Moesegol a Chynaliadwy (Canllawiau Caffael)

Budd i’r Gymuned Rydym wedi ymrwymo i gyfrannu at les cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y gymuned ehangach ac mae Caffael yn ddull allweddol o'n helpu i gyflawni ein hymrwymiadau cynaliadwy. Gan gofio hyn, rydym wedi ymrwymo i ofyn i dendrwyr ddarparu Budd i'r Gymuned yn ein gweithgareddau t...

Cynghorion (Canllawiau Caffael)

Gwnewch y canlynol... Cysylltwch â'r Uned Caffael Corfforaethol i gael cyngor. Gofalwch fod unrhyw wrthdaro buddiannau posibl yn cael eu datgan ar y cyfle cyntaf posibl. Gofalwch ganiatáu digon o amser ar gyfer yr ymarferiad caffael e.e. tua 9 mis ar gyfer tendr yn unol â gweithdrefn yr UE. Go...

Cyflenwyr Cymeradwy (Caffael)

Cefnogi achosion (Ein Pobl)

Hoffem glywed beth rydych chi’n ei wneud i gefnogi elusen neu achos sy'n agos at eich calon. Os ydych yn codi arian a hoffech fod yn 'Arwr Achos Da' y mis, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at marchnatacyfryngau@sirgar.gov.uk...

Cwcis (Ein Pobl)

Rydym am ddarparu gwasanaethau ar-lein sy'n hawdd eu defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Gall hyn olygu rhoi pytiau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol neu ddyfeisiau eraill sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd tra byddwch yn defnyddio ein gwefan. Cwcis y gelwir y ffeilia...